Jūsų atsiliepimai
Pradžia  » PROJEKTŲ FINANSAVIMAS  »   »   » Aplinkos ministro įsakymai
 Aplinkos ministro įsakymai
Spausdinti RSS Srautas
Redaguota: 2012-02-06
1.      Dėl Aplinkos ministerijos atsakingų institucijų veiksmų ekstremalių situacijų ar avarijų atvejais ir avarijų padarinių likvidavimo valdymo; http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=330388
2.      Dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklių patvirtinimo;
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=150667&p_query=&p_tr2=
3.      Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99;
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=93216&p_query=&p_tr2==
5.      Dėl pesticidų atliekų tvarkymo reglamento patvirtinimo;
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=164089&p_query=&p_tr2==
6.      Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo (atkreipti dėmesį į pakeitimus); 
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=84302&p_query=&p_tr2=
7.      Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 8 d. įsakymo nr. 160 „Dėl valstybinio aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ patiekimo ir aplinkos ministro 2002 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 106 „Dėl aplinkos monitoringo duomenų fondo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios;
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=290613
8.     Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo; 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=325493
9.      Dėl paukščių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo; http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324097
10. Dėl į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo (atkreipti dėmesį į pakeitimus);
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=258056
11. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1446 "Dėl Laukinės augalijos įstatymo įgyvendinimo" 2 punkto vykdymo; 
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=100074&p_query=&p_tr2=
12. Dėl saugomų rūšių naudos tvarkos patvirtinimo pakeitimo; 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=378575
14. Dėl saugomų rūšių apsaugos planų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo;
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=374504
16. Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo (atkreipti dėmesį į pakeitimus); 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=261077
17.  Dėl vandenų taršos prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis mažinimo taisyklių patvirtinimo; >>>
18. Dėl vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programos patvirtinimo;
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=229383
19. Dėl jūros krantų aplinkos apsaugos ir naudojimo nuostatų patvirtinimo;
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=96376&p_query=J%FBros%20krant%F8%20apsaugos%20ir%20naudojimo%20nuostatai&p_tr2=1
20. Dėl Lietuvos Baltijos jūros krantotvarkos strategijos nuostatų patvirtinimo;
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=155744&p_query=&p_tr2=
21. Dėl Europos Sąjungos ISPA (Instrument for Structural Policines for Pre-accession, stojimo Struktūrinės politikos instrumentas) koordinacinės tarybos sudarymo ir ISPA fondo lėšų panaudojimo tvarkos nustatymo;
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=92169&p_query=&p_tr2=2
22. Dėl užsienio paramos koordinavimo tvarkos sudarymo ir užsienio paramos koordinavimo tvarkos nustatymo;
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=94375&p_query=&p_tr2=2
23. Dėl atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo (atkreipti dėmesį į pakeitimus); >>>
24. Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licensijavimo taisyklių bei pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo (atkreipti dėmesį į pakeitimus);
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=226350
25. Dėl Prekybos laukiniais augalais, jų dalimis, grybais tvarkos patvirtinimo (atkreipti dėmesį į pakeitimus); 
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=99620&p_query=&p_tr2=