Jūsų atsiliepimai
Pradžia  » Konkursinis kvietimas
 Konkursinis kvietimas
Spausdinti RSS Srautas
Redaguota: 2011-12-20

    AKTUALU (2012-05-30) Konkursinės priemonės kvietimo Nr. 02 paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimas >>> . 

 

 

  Informuojame, kad 2012 m. sausio 16 d. baigėsi konkursinio VP3-1.4-AM-09-K priemonės „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“ kvietimo Nr. 02 paraiškų pateikimo laikotarpis. Viso buvo gautos 46 paraiškos. Viso prašoma Europos regioninio plėtros fondo lėšų suma sudaro 10,3 mln. Lt, bendra projektų vertė – 10,88 mln. Lt. Visa detali informacija pateikiama lentelėje >>> . 

 
Pasiūlymas teikti paraiškas visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimui
 

KONKURSINIS KVIETIMAS
 
Aktuali informacija pareiškėjams:
 
 
 
 
 
Svarbi informacija 1 2 3

VP3-1.4-AM-09-K priemonės „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“ kvietimas Nr. 02

Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimui

Veiksmų programa

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Prioritetas

Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai

Priemonė

Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas

Priemonės tikslas

Užtikrinti veiksmingą visuomenės informavimą ir švietimą aplinkos būklės ir kitais su aplinka susijusiais klausimais, sudaryti palankias sąlygas visuomenei dalyvauti sprendimų priėmimo procese, formuoti aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi politiką – skatinti visuomenės narius pasirinkti aplinkai palankų gyvenimo būdą.

Remiamos veiklos

Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką, jos būklę Lietuvoje ir išsaugojimą priemonių įgyvendinimas.

Galimi pareiškėjai

Nevyriausybinės organizacijos (asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos ir kiti juridiniai asmenys, įsteigti vadovaujantis Asociacijų arba Viešųjų įstaigų arba Labdaros ir paramos fondų įstatymais, kurių valdyme nedalyvauja valstybės ar savivaldybės institucijos).

Kvietimo suma

2 832 164,87 litai

Galutinis paraiškų pateikimo terminas

2012 m. sausio 16 d.

Kur priimamos paraiškos

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Labdarių g. 3, LT-01013, Vilnius, Lietuva

tel. (8 5) 272 57 58, faks. (8 5) 272 25 63, el. p. apva@apva.lt             

Darbo laikas: I - IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.45 val., pietų pertrauka 12.15-13.00 val.

Kur galima gauti informaciją

Tel. (8-5) 247 79 19
Faks. (8 5) 272 25 63
El.p. viktorija.vitiutina@apva.lt , Struktūrinių projektų skyriaus vyriausioji specialistė

Kur galima gauti dokumentus pareiškėjams

Visi susiję dokumentai skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt ir Agentūros svetainėje www.apva.lt (žr. lentelės apačioje) arba atsiunčiami užklausus el.paštu viktorija.vitiutina@apva.lt

Kita reikiama informacija

Paraiškos iki kvietime nustatyto termino gali būti išsiųstos laišku, per pašto kurjerį arba pareiškėjas gali įteikti ją asmeniškai Agentūrai adresu: Labdarių g. 3, LT- 01013, Vilnius. Kitais būdais išsiųstos arba kitais adresais įteiktos paraiškos atmetamos. Po kvietime nustatytos datos pateiktos paraiškos yra grąžinamos jas pateikusiems asmenims išsiunčiant paštu arba grąžinant tiesiogiai paraiškas pateikusiems asmenims, jei paraiška pateikta asmeniškai.

Siunčiant paraišką paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė, kaip kvietime nustatyta data. Ant voko turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas, pareiškėjo adresas, Priemonė, pagal kurią teikiama paraiška. Kitoje voko pusėje nurodomas pareiškėjo kontaktinio asmens vardas ir pavardė, telefono ir fakso numeriai.

Papildoma informacija:
Dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.02 patvirtinimo:
2011-10-05 aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-776
Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 02   >>>

 

1 priedas. Administracinės atitikties vertinimo lentelė   >>>

2 priedas.

Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė  >>>

3 priedas.

Paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies forma  >>>

4 priedas.

Įgyvendinimo stebėsenos rodiklio skaičiavimo metodika  >>>

5 priedas.

Naudos ir kokybės vertinimo lentelė  >>>

 

LR Vyriausybės patvirtintas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės  >>>