Jūsų atsiliepimai
Pradžia  » STRUKTŪRA IR KONTAKTAI  »   » Projektų vykdytojams  » Naudingi patarimai
 Naudingi patarimai
Spausdinti RSS Srautas
Redaguota: 2011-12-01

Patarimai įgyvendinant projektus

Projekto įgyvendinimo etapai

Projekto pradžia.
Projekto pradžia nebūtinai sutampa su paramos sutarties pasirašymu. Pasirašydamas paramos sutartį, projekto vykdytojas įsipareigoja pasiekti kiekybinius projekto tikslus, tinkamai naudoti paramos lėšas, laikytis projekto įgyvendinimo ir pirkimų organizavimo tvarkaraščio bei kitų paramos sutartyje ir jos prieduose esančių nurodymų.
Savo ruožtu APVA įsipareigoja administruoti paramą gavusį projektą ir atlikti priežiūrą.
Paramos sutarties pakeitimai vykdomi pagal numatytas procedūras, patvirtintas paramos sutarties 11 skyriuje.
 
Viešieji pirkimai.
Skelbdamas viešuosius pirkimus, sudarydamas sutartis ir tvarkydamas kitą susijusią dokumentaciją, projekto vykdytojas privalo tiksliai laikytis teisės aktų nuostatų.
Projekto vykdytojas turėtų pasirinkti tinkamą pirkimo būdą, įsitikinti, ar bus įmanoma įsigyti tas prekes, paslaugas ir darbus, kurie būtini projektui įgyvendinti ir apibrėžti pareiškėjams skirtose gairėse bei paramos sutartyje. Taip pat svarbu, kad išlaidos būtų padarytos nepažeidžiant teisės aktų, pagrįstos atitinkamais dokumentais, įtrauktos į apskaitą ir patirtos projekto vykdytojo arba partnerio projekto įgyvendinimo laikotarpiu, kuris yra nustatytas paramos sutartyje.
Organizuodamas pirkimus (išskyrus tuos, kurie vykdomi taikant įprastą komercinę praktiką) projekto vykdytojas privalo su APVA suderinti pirkimo procedūrą, skelbimo turinį ir pirkimo dokumentus, sutarties projektą.
Rekomenduojame: po konkurso įvykdymo, laimėtojo išaiškinimo ir sutarties parengimo dokumentaciją suderint sui APVA. Tik po to pasirašoma sutartis su konkurso laimėtoju.
Pasirašius sutartį, projekto vykdytojas patvirtintą jos kopiją pateikia APVA.
 
Mokėjimo prašymai
Projekto vykdytojas, pagal patvirtintą Mokėjimo prašymų teikimo grafiką, APVA teikia nustatytos formos mokėjimo prašymą ir prideda išlaidas pateisinančius dokumentus, priklausomai nuo to, koks išlaidų apmokėjimo būdas numatytas paramos sutartyje. Mokėjimo prašymą galima pateikti dažniau nei numatyta Mokėjimo prašymų teikimo grafike.
Rekomenduojame: teikti kitą mokėjimo prašymą tik gavus pritarimą ankstesniajam. Taip būtų išvengta netikslumų ir galimų klaidų, dėl kurių naująjį mokėjimo prašymą gali tekti koreguoti.
APVA, gavusi projekto vykdytojo parengtą mokėjimo prašymą, patikrina prašyme nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti. Jei nustatoma, kad pateikta ne visa informacija arba ji pateikta klaidingai, APVA prašo projekto vykdytojo ištaisyti trūkumus. Nepateikus informacijos, mokėjimo prašymas – atmetamas. Tačiau jame deklaruotos išlaidos, ištaisius nustatytus trūkumus, gali būti teikiamos su kitu mokėjimo prašymu.
Projekto įgyvendinimo pabaigoje, gavęs paslaugų, prekių ir darbų tiekėjų sąskaitą ir įsitikinęs, kad įvykdytos visos viešųjų pirkimų sutarčių sąlygos, projekto vykdytojas teikia galutinį mokėjimo prašymą.
Rekomenduojame: pirkimų dokumentaciją pateikti ir suderinti su APVA iki mokėjimo prašymo pateikimo datos.  
 
Reguliarios ataskaitos
Kartu su mokėjimo prašymais teikiama reguliarioji veiklos ataskaita (mokėjimo prašymo 4 ir 5 lentelės). Jeigu mokėjimo prašymai teikiami rečiau nei kas tris mėnesius, projekto vykdytojas kas tris mėnesius APVA privalo pateikti reguliariąją veiklos ataskaitą (iki mėnesio, einančio po atsiskaitomo ketvirčio, 10 dienos). Ataskaitoje aprašoma projekto įgyvendinimo eiga, pasiekti tikslai ir rezultatai, nurodoma, kiek atsiliekama nuo projekto įgyvendinimo plano. Taip pat ataskaitoje pateikiama informacija apie įvykdytus pirkimus ir įgyvendintas viešinimo priemones bei nurodomos per ataskaitinį laikotarpį patirtos išlaidos. Atsilikimas nuo plano ir patirtos išlaidos turi būti pagrįsti atitinkamais dokumentais.
 
Tarpinės ataskaitos
Tarpinė projekto įgyvendinimo ataskaita teikiama APVA ne vėliau kaip per 30 dienų pasibaigus kalendoriniams metams. Tarpinėje ataskaitoje aprašoma projekto įgyvendinimo eiga, pasiekti tikslai ir rezultatai, nurodoma, kiek atsiliekama nuo projekto įgyvendinimo plano. Taip pat ataskaitoje pateikiama informacija apie įvykdytus pirkimus ir įgyvendintas viešinimo priemones bei nurodomos per ataskaitinį laikotarpį patirtos išlaidos. Atsilikimas nuo plano ir patirtos išlaidos turi būti pagrįsti atitinkamais dokumentais.
Kartu su tarpinėmis ataskaitomis projekto vykdytojas turi pateikti projekto įgyvendinimą grindžiančius dokumentus (pvz., publikacijas, brėžinius, statinių nuotraukas), informaciją apie įvykdytų pirkimų rezultatus (pasirašytas sutartis), projekto viešinimo priemonių nuotraukas ar kopijas.
Gavusi tarpinę ataskaitą, APVA tikrina, ar projekto vykdytojas ataskaitą pateikė laiku, ar yra visi būtini priedai, ar projektas įgyvendinamas pagal planą, o pasiekti rezultatai sutampa su projekto vykdytojo įsipareigojimais ir projektas įgyvendinamas laikantis viešųjų pirkimų, viešinimo priemonių ir kitų reikalavimų.
APVA, įvertinusi tarpinę ataskaitą, gali ją patvirtinti arba paprašyti papildomos informacijos. Tarpinė ataskaita gali būti ir atmesta, nurodžius jos trūkumus ir terminą, per kurį ji turėtų būti pataisyta. Jei ataskaita nėra pateikiama net ir po APVA priminimo, gali būti inicijuotas paramos sustabdymas arba jos dalies grąžinimas.
 
Patikra projekto vietoje
APVA privalo atlikti patikrą projekto įgyvendinimo vietoje mažiausiai vieną kartą per įgyvendinimo laikotarpį.
Kilus įtarimui, kad projekto vykdytojas teikia netikslią, neišsamią ar klaidinančią informaciją, APVA turi teisę atlikti neplanuotą patikrą.
Patikros metu nustatoma, ar projekto vykdytojo mokėjimo prašymuose, projekto ataskaitose pateikta informacija yra teisinga, ar pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus. Tikrinama, ar atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, už kurias projekto vykdytojas atsiskaitė APVA. Taip pat patikros metu žiūrima, ar nėra padaryta ES ir nacionalinių teisės aktų pažeidimų, ar įgyvendinamos viešinimo ir informavimo priemonės, ar laikomasi specialiųjų sutarties sąlygų (jei jos nustatytos).
Atlikus patikrą, yra parengiama ataskaita, kurioje pateikiami patikros rezultatai, išvados ir rekomendacijos. Prireikus, ataskaitoje nustatomi privalomi nurodymai projekto vykdytojui ir pasiūlymai APVA dėl tolesnių veiksmų. Projekto vykdytojui pateikti reikalavimai turi būti įvykdyti per nustatytą terminą ir apie tai turi būti pranešta APVA projekto ataskaitoje ar kt. nustatyta forma.
Nustačius paramos sutarties pažeidimų, APVA apie tai informuoja Aplinkos ministeriją (Tarpinę instituciją), kuri gali sustabdyti arba nutraukti mokėjimo procedūras, paramos sutartį, pareikalauti grąžinti jau sumokėtas lėšas. Jei projekto vykdytojo pažeidimai yra nusikalstamo pobūdžio, APVA apie tai praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.
 
Galutinė ataskaita/ projekto pabaiga
Galutinę ataskaitą projekto vykdytojas turi pateikti per du mėnesius nuo paskutinio lėšų pervedimo prekių bei paslaugų tiekėjams. Ataskaita turi būti pasirašyta dokumentą parengusio projekto vadovo bei projektą vykdžiusios įstaigos vadovo ir pateikta kartu su auditoriaus išvada.
Galutinėje ataskaitoje pateikiama projekto įgyvendinimo santrauka – vykdytos veiklos ir pasiekti rezultatai. Apibendrinami viešieji pirkimai ir viešinimo priemonės, pateikiama finansinė ataskaita ir aprašomos veiklos tęstinumo galimybės.
APVA, įvertinusi galutinę ataskaitą, gali ją patvirtinti arba paprašyti papildomos informacijos. Galutinė ataskaita gali būti ir atmesta, nurodžius jos trūkumus ir terminą, per kurį ji turėtų būti pataisyta. Jei ataskaita nėra pateikiama net ir po APVA priminimo arba tris kartus atmetama po pataisymų, gali būti inicijuotas paramos sustabdymas arba jos dalies grąžinimas.
Galutinė visų projektų užbaigimo data 2008 m. rugpjūčio 1 d. Projektų įgyvendinimas iki šio termino turi būti baigtas, nes paramos sutartys nebus pratęsiamos. Taip pat nebus apmokamos vėliau patirtos projekto išlaidos.
 
Projekto viešinimas
Projekto viešinimo veiklos ir jų atlikimo terminai yra patvirtinami paramos sutartyje. Apie įgyvendinamą projektą ir pasiektus rezultatus turi sužinoti projekto tikslinės grupės, visuomenė ir kiti pareiškėjai.
Projekto viešinimo priemonėse turite naudoti BPD ir ES ženklus. Viešindami turite vadovautis ES paramos viešinimo gairėmis, kurias galima rasti interneto svetainėje http://www.esparama.lt/lt/bpd/BPD_ir_ES_zenklu_naudojimas
 
Teisės aktai ir dokumentai, kuriais reikėtų vadovautis įgyvendinant projektą:
·    Paramos sutartis;
·    Gairės pareiškėjams;
·    Viešųjų pirkimų įstatymas; (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102)
·    Aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. D1-520 „Dėl projekto vykdytojo ir (arba) partnerio, pretenduojančio gauti arba gaunančio paramą iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų pagal Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 1 prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 1.3. priemonę „Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“ prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr.138-4987);
·    LR Finansų ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. 1K-041 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 1K-033 Dėl Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinat šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2005, Nr. 51-1700).
·    LR Finansų ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 1K-233 „Informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. Bendrąjį programavimo dokumentą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklės“ (Žin., 2004, Nr. 98-3650, 2006, Nr. 47-1684).