Informacija vykdytojams
Spausdinti RSS Srautas

ES Struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013 metais aplinkosaugos sektoriui

 
2007-2013 m. laikotarpiu ES struktūrinė parama yra Lietuvos nacionalinės politikos įgyvendinimo priemonė, todėl Sanglaudos ir struktūrinių fondų lėšos administruojamos vieningai, o finansinė parama įtraukiama į nacionalinio biudžeto planavimo procesą.
 
Administruojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą Aplinkos projektų valdymo agentūra atlieka Įgyvendinančios institucijos funkcijas vandentvarkos, atliekų tvarkymo, biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugos, pažeistų ir užterštų teritorijų tvarkymo, visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką, oro kokybės gerinimo srityse.
 
Lietuvos aplinkosaugos sektoriaus projektams ES 2007–2013 metų struktūrinės paramos lėšos skiriamos pagal patvirtintos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 ir 3 prioritetus. Šių prioritetų priemonių aprašymai yra patvirtinti 2008 m. liepos 23 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 787 “Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo”.
 
 
3.1. prioritetas. Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.3. prioritetas. Aplinka ir darnus vystymasis
 

 

 

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007–2013 m. sudaro daugiau kaip 23 milijardus litų. Aplinkos sričiai planuojama skirti apie 3,13 mlrd. litų paramos.
 
Detalesnės informacijos apie 2007-2013 m. ES struktūrinę paramą galime rasti www.esparama.lt