Jūsų atsiliepimai
Pradžia  » PROJEKTŲ FINANSAVIMAS  »   »   » Teisės aktų, reguliuojančių LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūros veiklą ir nustatančių reikalavimus projektams bei jų įgyvendinimui, sąrašas
 Teisės aktų, reguliuojančių LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūros veiklą ir nustatančių reikalavimus projektams bei jų įgyvendinimui, sąrašas
Spausdinti RSS Srautas
Redaguota: 2012-02-07

 I. Teisės aktai, reguliuojantys LR Aplinkos Ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros veiklą:

 

1. Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų taisyklės, patvirtintos 2007 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637); http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=413280

 

2. Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos 2008 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1225 (Žin., 2008, Nr. 137-5429); http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=331744&p_query=&p_tr2=

 

3. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos 2007 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr.4-132); http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=424750&p_query=&p_tr2=2

 

4. Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklės, patvirtintos 2005 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 590  (Žin., 2005, Nr. 69-2469; 2008, Nr. 55-2077; 2010, Nr. 33-1570); http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=367314

 

5. Metodinės pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijos, patvirtintos 2009 m. gegužės 29 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-173 (Žin., 2009, Nr. 67-2716); http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=345455&p_query=&p_tr2=

 

 

II. Teisės aktai, įtvirtinantys LR Aplinkos Ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros vykdomos projektų priežiūros srities reikalavimus:

 

1. 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1164/94 įsteigiantis Sanglaudos fondą (OL L 130, 1994 5 25, p. 1—13); 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:14:01:31994R1164:LT:PDF

 

2. 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 16/2003 nustatantis specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo (OL L 2, 2003 1 7, p. 7—13);   

http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=35760

 

3. 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006, įsteigiantis Sanglaudos fondą ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1164/94 (OL L 210, 2006 7 31, p. 79—81); http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/lt/oj/2006/l_210/l_21020060731lt00790081.pdf

 

4. 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/1999 (OL L 210, 2006 7 31, p. 25—78); http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0025:LT:PDF

 

5. 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006, įsteigiantis Sanglaudos fondą ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1164/94 (OL L 210, 2006 7 31, p. 79—81); http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/lt/oj/2006/l_210/l_21020060731lt00790081.pdf

 

6. Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės, patvirtintos 2007 m. spalio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789); http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=417435

 

7. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 1K-066 "Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo" (su visais pakeitimais);

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=315020&p_query=&p_tr2=

 

8. Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas 2008 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-212http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=322400&p_query=&p_tr2=

 

9. Projektų, bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų, netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2010 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-203 (Žin., 2010, Nr. 76-3899); http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=377064&p_query=&p_tr2=

 

10. 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo ir grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos rengimo taisyklės, patvirtintos 2010 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-184 (Žin., 2010, Nr. 67-3378);http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=374824&p_query=&p_tr2=

 

11. VP3-1.4-AM-01-V priemonės „Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2008 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-523 (Žin., 2008, Nr. 119-4540); 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=328800&p_query=&p_tr2=

 

12. VP3-1.4-AM-01-V priemonės „Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas“ projektų finansavimo sąlygų II aprašas, patvirtintas 2009 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-351 (Žin., 2009, Nr. 83-3468 ); 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=348744&p_query=&p_tr2=

 

13. VP3-1.4-AM-02-V priemonės „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2008 m. spalio 31 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-583 (Žin., 2008, Nr. 133-5142);

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=331173&p_query=&p_tr2=

 

14. VP3-1.4-AM-03-V priemonės „Užterštų teritorijų poveikio vertinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2008 m. spalio 6 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-517 (Žin., 2008, Nr. 119-4538);

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=328798&p_query=&p_tr2=

 

15. VP3-1.4-AM-04-R priemonės „Vandens telkinių būklės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2008 m. lapkričio 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-611 (Žin., 2008, Nr. 136-5349);

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=331725&p_query=&p_tr2=

 

16. VP3-1.4-AM-05-V priemonės „Pajūrio tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2009 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-266 (Žin., 2009, Nr. 60-2380);

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=344484&p_query=&p_tr2=   

 

17. VP3-1.4-AM-06-R priemonės „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2008 m. lapkričio 17 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-615 (Žin., 2008, Nr. 136-5352);

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=331731&p_query=&p_tr2=

 

18. VP3-1.4-AM-07-V priemonės „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2008 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-510 (Žin., 2008, Nr. 123-4689);

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=329392&p_query=&p_tr2=

 

19. VP3-1.4-AM-08-V priemonės „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2009 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-605 (Žin., 2009, Nr. 125-5399); 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=355504&p_query=&p_tr2=

 

20. VP3-1.4-AM-09-K priemonės „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2009 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-603 (Žin., Nr. 125-5398); 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=355503&p_query=&p_tr2=

 

21. VP3-1.1-AM-02-V priemonės „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2009 m. liepos 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-454 (Žin., 2009, Nr. 95-4049); 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350734&p_query=&p_tr2=

 

22. VP3-3.1-AM-01-V priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2008 m. liepos 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-401 (Žin., 2008, Nr. 99-3835; 2009, Nr. 47-1880; Žin. 2011, Nr. 75-3643);

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=402079&p_query=&p_tr2=

 

ATNAUJINTA INFORMACIJA:

 

VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas;

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430740&p_query=&p_tr2=2

 

23. Priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ veiklos „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2008 m. gruodžio 8 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-659 (Žin., 2009, Nr. 6-186); 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=335675&p_query=&p_tr2=

 

24. Priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2008 m. rugpjūčio 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-442 (Žin., 2008, Nr. 103-3947 ; 2009, Nr. 56-2221; 2010, Nr. 110-5651); 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=326689&p_query=&p_tr2=

 

25. Priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ veiklos „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2010 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-248 (Žin., 2010, Nr. 45-2184); 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=370145&p_query=&p_tr2=

 

III. Agentūros patvirtinti privalomieji reikalavimai viešųjų pirkimų dokumentams: 

 

26. Projektų viešųjų pirkimų priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2009 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. T1-50 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. T1-78, 2010 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. T1-265 redakcija);  >>>

 

27. Privalomi reikalavimai darbų (pagal FIDIC „geltoną“ knygą) pirkimų dokumentams / Atviras konkursas projektavimo ir statybos darbams (pagal mažiausią kainą), patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2009 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. T1-70 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2011 m. lapkričio 5 d. įsakymo T1-277 redakcija);  >>>

 

28. Privalomi reikalavimai darbų (pagal FIDIC „geltoną“ knygą) pirkimų dokumentams / Atviras konkursas projektavimo ir statybos darbams (pagal ekonominį naudingumą), patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2009 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. T1-70 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2011 m. lapkričio 5 d. įsakymo T1-277 redakcija); >>>

 

29. Privalomi reikalavimai darbų (pagal FIDIC „raudoną“ knygą) pirkimų dokumentams / Atviras konkursas statybos darbams (pagal mažiausią kainą), patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2009 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. T1-70 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2011 m. lapkričio 5 d. įsakymo T1-277 redakcija); >>>

 

30. Reikalavimai, kuriuos turi atitikti projekto administravimo paslaugų pirkimo dokumentai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2009 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. T1-70 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2011 m. sausio 13 d. įsakymo T1-9, 2011 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. T1-188 redakcija); >>>

 

31. Reikalavimai, kuriuos turi atitikti techninės priežiūros paslaugų pirkimo dokumentai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2009 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. T1-70 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2011 m. sausio 13 d. įsakymo T1-9, 2011 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. T1-188 redakcija); >>>

 

32. Reikalavimai, kuriuos turi atitikti projekto audito pirkimo dokumentai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2009 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. T1-70 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2011 m. sausio 13 d. įsakymo T1-9, 2011 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. T1-188 redakcija); >>>

 

33. Reikalavimai, kuriuos turi atitikti projekto viešinimo pirkimo dokumentai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2009 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. T1-70 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2011 m. sausio 13 d. įsakymo T1-9, 2011 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. T1-188 redakcija). >>>