Administruojamos programos - aplinkos projektų valdymo agentūra

ADMINISTRUOJAMOS PROGRAMOS

2014–2020 m. ES struktūrinė parama

2014–2020 m. laikotarpiu Lietuva įgyvendins vieną veiksmų programą, kuriai Europos Sąjunga (toliau – ES) iš Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo Lietuvai numatė skirti 6.709 mlrd. Eur. Prioritetas skiriamas mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros ir inovacijų skatinimui, smulkaus ir vidutinio verslo skatinimui, konkurencingumo didinimui, energetiniam efektyvumui bei atsinaujinančiai energetikai, užimtumo didinimui, skurdo ir socialinės atskirties mažinimui.

Projektų finansavimo ir administravimo sutartys gali būti sudaromos iki 2020 m. gruodžio 31 dienos. Visų projektų išlaidos, nepriklausomai nuo sutarties pasirašymo datos, turi būti apmokėtos iki išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos – 2023 m. gruodžio 31 d.

2014–2020 m. laikotarpyje aplinkosaugos sektoriuje bus siekiama:

 • Sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius;
 • Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyviųatliekų saugojimą;
 • Pagerinti Baltijos jūros ir kitų paviršinių vandens telkinių būklę;
 • Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą;
 • Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenėsinformuotumą apie juos supančią aplinką;
 • Pagerinti vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir kraštovaizdžio arealų būklę;
 • Sumažinti miestuose kietųjų dalelių ore ir cheminių medžiagų grunte pavojaus sveikatai iraplinkai taršos lygį.

es-duomenys


Nacionalinės investicijos 

Aplinkos projektų valdymo agentūra pagal kompetanciją dalyvauja įgyvendinant aplinkos apsaugos politiką,  administruojant aplinkos apsaugos srities specialiųjų programų (Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo, Atliekų tvarkymo ir Klimato kaitos specialiosios programos) lėšas.

ES LIFE programa

Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos finansavimo programa LIFE 2014–2020 m. laikotarpiu sudaryta iš Aplinkos ir Klimato paprogramių. Aplinkos projektų valdymo agentūra administruoja bendrojo finansavimo lėšas, kurias LIFE projektų vykdytojams Lietuvoje skiria Aplinkos ministerija. LIFE programą administruoja ir sprendimus dėl Europos Sąjungos LIFE programos lėšų priima Europos Komisija bei jos įgaliota Mažų ir vidutinių įmonių vykdomoji agentūra EASME.

📃 Anksčiau administruotos finansinės paramos programos

 LIFE+ programa

LIFE programa yra finansinis Europos Sąjungos instrumentas, remiantis Europos Bendrijos aplinkos apsaugos plėtrą ir jos įgyvendinimą, taip pat papildanti ES struktūrinius fondus priemonė.  LIFE+ programa 2007-2013 m. apima 3 paprogrames:

 • Aplinkos politika ir valdymas. Remia technologinius projektus, kurių įgyvendinimas galėtų prisidėti prie aplinkos būklės gerinimo;
 • Gamta ir biologinė įvairovė. Remia projektus, kurie prisideda prie ES Paukščių ir jų Buveinių direktyvų įgyvendinimo bei ES siekių sustabdyti biologinės įvairovės nykimą;
 • Informacija ir ryšiai. Remia projektus, skleidžiančius aplinkosauginio turinio informaciją. Taip pat remiamos miškų gaisrų prevencijos, informavimoir mokymo kampanijos.

2007–2013 m. ES struktūrinė parama

2007-2013 m. laikotarpiu ES Sanglaudos ir struktūrinių fondų lėšos naudojamos, siekiant:

 • Spręsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio plėtros problemas;
 • Sukurti efektyvią vandens išteklių valdymo sistemą bei pagerinti požeminio vandens kokybę, taip sumažinant grėsmę žmonių sveikatai;
 • Užtikrinti komunalinių ir pavojingų atliekų tvarkymo sistemos efektyvumą bei sukurti biodegraduojamų atliekų tvarkymo sistemą ir atitinkamų atliekų surinkimo infrastruktūrą;
 • Išvengti ir sumažinti rekreacinės veiklos neigiamą poveikį saugomoms teritorijoms ir čia saugomoms rūšims bei sumažinti intensyvios ūkinės veiklos padarytą žalą vertingiems ir vaizdingiems kraštovaizdžio kompleksams, išlaikant tvarų gamtinių išteklių panaudojimą;
 • Užtikrinti stabilią Lietuvos Baltijos jūros kranto būklę;
 • Atnaujinti esamas ir diegti šiuolaikines aplinkos monitoringo ir taršos kontrolės priemones;
 • Formuoti atsakingą visuomenės požiūrį į gamtinę aplinką.

Struktūrinių fondų parama

ES struktūrinių fondų parama Lietuvai 2004-2006 m. teikiama pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą – BPD, patvirtintą LR Vyriausybės ir Europos Komisijos. Iš struktūrinių fondų finansuojami mažesnės apimties projektai, kuriais sprendžiamos ir kitos, ne mažiau svarbios aplinkosaugos problemos, liečiančios smulkesnius vietinės reikšmės objektus arba apimančios visuomenės poreikius, kurias išsprendus pagerėtų aplinkos būklė visuose regionuose. Šia programa suteikiama galimybė gauti paramą savivaldybėms, kurių projektai nebuvo finansuoti iš Sanglaudos fondo lėšų.

ISPA / Sanglaudos fondas

ES pirmuosius aplinkos apsaugos projektus Lietuvoje pradėjo finansuoti nuo 2000 m. per ISPA programą. Lietuvai įstojus į ES, pradėti įgyvendinti ISPA projektai laikomi Sanglaudos fondo projektais.

Sanglaudos fondų finansuojamais projektais siekiama:

 • gerinti nuotekų tvarkymą ir geriamojo vandens kokybę, spręsti vandentvarkos ūkio problemas;
 • užtikrinti efektyvų buitinių ir pavojingų atliekų tvarkymą bei sukurti regioninius buitinių atliekų tvarkymo centrus.