Agentūros vykdomi projektai - aplinkos projektų valdymo agentūra

AGENTŪROS VYKDOMI PROJEKTAI

Projektas „Neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose“ 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2 – LVPA-V-111 priemonę „Katilų keitimas namų ūkiuose“.

Projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą namų ūkiuose.

Projekto uždavinys - paskatinti namų ūkius neefektyviai biomasę naudojančius individualius katilus pakeisti į efektyvesnes technologijas (šilumos siurblius, biokuro granulėmis kūrenamus katilus, atitinkančius 5 klasę), taip sumažinant pirminės energijos suvartojimą šilumos gamybai ir karšto vandens ruošimui, namų ūkiuose, kurie nėra prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos.

Planuojama, kad senų katilų pakeitimas naujais individualiais katilais bei kitomis efektyvesnėmis technologijomis leis daugiau nei 40 proc. sumažinti šiuo metu namų ūkiuose individualiai sunaudojamo biokuro kiekį. Kartu bus sumažinta ir oro tarša - dėl mažiau sunaudojamo biokuro bus mažiau į aplinką išmetama kietųjų dalelių.

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšų.

Projekto vertė – 15 mln. Eur. 

 

Projektas „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas“

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonę „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“

Projekto tikslas – padidinti vietinės elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių gamybos pajėgumus ir naudojimą.

Uždavinys – paskatinti mažos iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimą.

Planuojama, kad  iki 2023 m. namų ūkiuose bus įrengta apie 49 MW mažos iki 10 kW galios energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms. Papildomai 49 MW padidinus atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumus, padidės elektros energijos sistemos patikimumas, vartotojai energiją gamins savarankiškai ir efektyviai (sumažės elektros energijos gamybos nuostoliai), neteršdami aplinkos.

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšų.

Projekto vertė – 17 mln. Eur. 

 

„Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra – veiksmų programos administravimas“, projekto numeris 11.0.1-CPVA-V-201-01-0015

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra įgyvendina projektą „Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra – veiksmų programos administravimas“, projekto numeris 11.0.1-CPVA-V-201-01-0015 (toliau – Projektas).

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 11 prioritetą „Techninė parama veiksmų programai administruoti“.

 

Veiksmų programos administravimo projektas skirtas užtikrinti efektyvų ES struktūrinių fondų lėšų administravimą. Šiuo projektu numatoma finansuoti su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai pavestų ES struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų vykdymu susijusias išlaidas, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

Įgyvendinant Projektą bus sudarytos sąlygos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai tinkamai atlikti pavestas funkcijas.

Projekto įgyvendinimo metu  bus siekiama pasirengti 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiui; užtikrinti kokybišką 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymą, stebėseną, kontrolę ir auditą; ugdyti ES struktūrinių fondų lėšų administravimui reikalingus administracinius gebėjimus; mažinti administracinę naštą projektų vykdytojams; užtikrinti tinkamą 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų administravimą ir užbaigimą, taip pat projektų, finansuotų iš 2000–2006 m. Sanglaudos fondo lėšų, užbaigimą, institucijos įgyvendinamų techninės paramos projektų administravimą bei pasirengimą įgyvendinti programą, kitą finansavimo laikotarpį pakeisiančią 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.

 

Informaciją apie Projektą skelbiama:

 

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/lietuvos-respublikos-aplinkos-ministerijos-aplinkos-projektu-valdymo-agentura-veiksmu-programos-administravimas

 


LIFE IP PAF - NATURALIT

Aplinkos projektų valdymo agentūra įgyvendina projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ (LIFE IP PAF-NATURALIT), projekto numeris LIFE16 IPE/LT/016.

Projektas yra skirtas nacionalinių strateginių tikslų įgyvendinimui saugomų teritorijų bei Natura 2000 valdymo srityje. Projektu siekiama įvykdyti Lietuvos Respublikos įsipareigojimus, susijusius su Europos Sąjungos direktyva dėl laukinių paukščių apsaugos 2004/35/EB ir direktyva dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 92/43/EEB ir taip įgyvendinti su EK suderintą Prioritetinių veiksmų bendrųjų priemonių programą (angl. Prioritised action framework - PAF).

Pagrindiniai projekto tikslai:

1. Konkrečių apsaugos tikslų detalizavimas Natura 2000 tinklo teritorijoms nacionaliniu ir individualių vietovių lygiu, atitinkant nustatytus palankios apsaugos būklės kriterijus Bendrijos svarbos buveinėms ir rūšims.

2. Valdymo, stebėsenos ir analizės procesų efektyvumo didinimas, siekiant palankios Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių apsaugos būklės.

3. Gamtos apsaugos priemonių integracijos ir įgyvendinimo kituose sektoriuose, ypač žemės ūkio, miškų bei turizmo, užtikrinimas.

4. Institucijų gebėjimų saugoti ir tvarkyti Natura 2000 tinklo teritorijas stiprinimas.

Projekto metu planuojama detalizuoti konkrečius apsaugos tikslus Natura2000 tinklo teritorijoms nacionaliniu ir individualių vietovių lygiu, atitinkant nustatytus palankios apsaugos būklės kriterijus Bendrijos svarbos buveinėms ir rūšims, gerinti valdymo, stebėsenos ir analizės procesų efektyvumą, užtikrinti geresnę biologinės įvairovės apsaugos tikslų ir kitų politikos krypčių, ypač žemės ūkio, miškų ir turizmo tikslų sinergiją, taip pat kuo labiau padidinti tų tikslų suderinamumą, bei stiprinti institucinius gebėjimus saugant ir tvarkant Natura2000 tinklo teritorijas. Projektu bus siekiama:

 •  pagerinti bent 18 Europos Bendrijos svarbos buveinių apsaugos būklę, kurios sudaro 33% visų buveinių tipų, išskirtų mūsų šalyje vadovaujantis ES Buveinių direktyva.
 •  pagerinti bent 19 Europos Bendrijos svarbos rūšių apsaugos būklę, t.y. 19% visų ES mastu saugomų rūšių.
 •  pagerinti bent 32 paukščių rūšių, saugomų pagal Paukščių direktyvą, populiacijų tendencijas. Tai sudaro 11% visų Europos mastu saugomų paukščių rūšių.

Aplinkos projektų valdymo agentūros kaip koordinuojančio projekto partnerio atsakomybės šiame projekte apima:

 • Projekto įgyvendinimo stebėseną ir koordinavimą (veiklų bei biudžeto).
 • „Komunikacijos taško“ tarp Partnerių ir EK (EASME, NEEMO) funkcijas ir pastovų Partnerių informavimą apie visą komunikaciją su EK (EASME, NEEMO) projekto klausimais.
 • Tinkamą Partnerių interesų atstovavimą.
 •  Techninių ir finansinių ataskaitų rengimą.
 • Projekto veiklų ir biudžeto pakeitimų organizavimą.
 •  Institucinių sistemos gebėjimų stiprinimo veiklų organizavimą.
 •  Projekto viešinimą, rezultatų sklaidą, ryšių su kitais projektais veiklas.


Projektas "LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje", Nr. LIFE14 CAP/LT/000008

Projektą įgyvendina:

 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija – koordinuojančioji paramos gavėja;
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) – asocijuotoji paramos gavėja.

Projekto trukmė: 2016/04/01-2020/03/31

Projekto tikslai:

 1. Ugdyti Lietuvos gebėjimus pateikti kokybiškas paraiškas pagal LIFE programos Aplinkos ir Klimato politikos paprogrames;
 2. Geriau išnaudoti LIFE programą remiant vykstančius ir baigtus projektus ir užtikrinti, kad sėkmingai įgyvendintų LIFE projektų rezultatai būtų skleidžiami ir plačiai naudojami.

Projekto veiklos:

 1. Teikiame konsultacijas rengiantiems paraiškas pagal LIFE programą;
 2. Organizuojame teminius seminarus pareiškėjams ir projektų vykdytojams;
 3. Rengiame video seminarus LIFE programos paraiškų pildymui;
 4. Administruojame mūsų sukurtą partnerių paieškos ir projektų idėjų atvirą visoms Lietuvos ir ES organizacijoms duomenų bazę (http://db.lifeprojektai.lt/#home);
 5. Mūsų bazėje registruojame naujus partnerius ir siūlome jų ieškoti bei skelbti ir diskutuoti apie LIFE projektų idėjas;
 6. Samdome ekspertus siekdami sustiprinti pareiškėjų gebėjimus teikti kokybiškas paraiškas, atitinkančias LIFE programos reikalavimus;
 7. Viešai skelbiame atsakymus į dažniausiai keliamus klausimus;
 8. Organizuojame patyrusių LIFE projektų vykdytojų ir verslo įmonių susitikimus;
 9. Rengiame metodinę medžiagą lietuvių kalba;
 10. Populiariname LIFE programą.

Projekto svetainė: http://lifeprojektai.lt/

Projektą finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa.

 


„Aplinkos projektų valdymo agentūra – Informavimas apie veiksmų programą“, projekto numeris 12.0.1-CPVA-V-202-01-0013

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra įgyvendina projektą „Aplinkos projektų valdymo agentūra – Informavimas apie veiksmų programą“, projekto numeris 12.0.1-CPVA-V-202-01-0013 (toliau – Projektas).

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 12 prioritetą „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti“.

 

Projektas skirtas užtikrinti efektyvų visuomenės grupių informavimą apie veiksmų programos teikiamas galimybes gauti ES finansavimą, reikalavimus, įgyvendinamų ir įgyvendintų projektų rezultatus, šių projektų teikiamą naudą ir kuriamą pridėtinę vertę. Projektu numatoma finansuoti su Aplinkos projektų valdymo agentūrai pavestų visuomenės informavimo apie Europos Sąjungos investicijas funkcijų vykdymu susijusias išlaidas, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“

 

Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama pasirengti 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiui; užtikrinti kokybišką visuomenės informavimą apie 2014–2020 metų ES investicijas ir Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą; užtikrinti tinkamą visuomenės informavimo projektų finansuotų iš 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų, užbaigimą, bei pasirengimą įgyvendinti kitą finansavimo laikotarpį pakeisiančią 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

Informacija apie Projektą skelbiama:

 

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/aplinkos-projektu-valdymo-agentura-informavimas-apie-veiksmu-programa


,,Tvaraus miškų valdymo stiprinimas Gruzijoje“, Nr. GE 13 ENI EN 01 16 (GE/26)

 • Projektą įgyvendinantis konsorciumas: Lietuva  (pagrindinis partneris) ir Vengrija;
 • Lietuvos partneriai: Aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tarnyba; Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Projekto trukmė: 18 mėn.;
 • Tai pirmas stambus ES Dvynių projektas Gruzijoje, kurio įgyvendinimui vadovauja Lietuva. 18 mėnesių Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Valstybinės miškų tarnybos, Aplinkos projektų valdymo agentūros, Centrinės projektų valdymo agentūros ir Vengrijos žemės ūkio ministerijos ekspertai  kartu su Gruzijos miškų ūkį valdančiomis valstybinėmis įstaigomis stiprins miškų priežiūrą ir apsaugą, pagal ES gerąją praktiką padės kurti ekonomiškai naudingą miškų ūkio valdymo sistemą.

 „Gebėjimų veiksmingai įgyvendinti acquis vandens kokybės srityje stiprinimas“, Nr. MK 13 IPA EN 01 16

 • Projektą įgyvendinantis konsorciumas: Austrija (pagrindinis partneris), Olandija ir Lietuva;
 • Lietuvos partneriai: Aplinkos ministerija, Lietuvos geologijos tarnyba, Aplinkos apsaugos agentūra;
 • Projekto trukmė: 21 mėn.;
 • Lietuvos Aplinkos ministerijos, Geologijos ir Hidrometeorologijos tarnybų bei Aplinkos projektų valdymo agentūros ekspertų komanda kartu su partneriais iš Austrijos ir Olandijos padės pagal ES standartus stiprinti Makedonijos administracinius gebėjimus vandens valdymo srityje.

„Parama atliekų valdymo politikai“, Nr. SR 13 IPA EN 04 16

 • Projektą įgyvendinantis konsorciumas: Austrija (pagrindinis partneris), Olandija ir Lietuva;
 • Lietuvos partneriai: Aplinkos ministerija;
 • Projekto trukmė: 24 mėn.;
 • Šis projektas skirtas pagal ES teisės standartus plėsti ir tobulinti Serbijos atliekų tvarkymo sistemą. Austrijos, Švedijos ir Lietuvos ekspertai padės Serbijos Respublikos žemės ūkio ir aplinkos apsaugos ministerijai rengti nacionalinius ir strateginius atliekų tvarkymo planus, tobulins susijusią teisinę bazę ir nustatys ekonomines priemones sektoriaus veiklai užtikrinti.