Apie Agentūrą

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra yra šiuolaikiška profesionali įstaiga, administruojanti Europos Sąjungos fondų (ISPA, Europos regioninės plėtros, Sanglaudos fondų, LIFE+ programos) ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamus aplinkos sektoriaus projektus.

Aplinkos projektų valdymo agentūra teikia paslaugas aplinkosauginių projektų vykdytojams, užtikrinančias, kad projektai yra įgyvendinami efektyviai, racionaliai ir atitinka keliamus reikalavimus.

Pagrindinės Agentūros funkcijos:

- Finansuotinų projektų vertinimas ir atranka;

- Pareiškėjų ir projekto vykdytojų konsultacijos ir mokymai;

- Sutarčių su pareiškėjais sudarymas;

- Projektų įgyvendinimo priežiūra;

- Patikros projektų įgyvendinimo vietose;

- Pirkimų priežiūra;

- Mokėjimo prašymų pagrįstumo užtikrinimas ir lėšų išmokėjimas;

- Pažeidimų prevencija ir tyrimas;

- Duomenų apie įgyvendinamus projektus sisteminimas;

- Viešinimo ir informavimo veikla.

Asmenų aptarnavimo tvarka