AGENTŪROS VYKDOMI PROJEKTAI

„Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra – veiksmų programos administravimas“

Nr. 11.0.1-CPVA-V-201-01-0015

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra įgyvendina projektą „Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra – veiksmų programos administravimas“, projekto numeris 11.0.1-CPVA-V-201-01-0015 (toliau – Projektas).

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 11 prioritetą „Techninė parama veiksmų programai administruoti“.

Veiksmų programos administravimo projektas skirtas užtikrinti efektyvų ES struktūrinių fondų lėšų administravimą. Šiuo projektu numatoma finansuoti su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai pavestų ES struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų vykdymu susijusias išlaidas, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

Įgyvendinant Projektą bus sudarytos sąlygos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai tinkamai atlikti pavestas funkcijas.

Projekto įgyvendinimo metu  bus siekiama pasirengti 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiui; užtikrinti kokybišką 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymą, stebėseną, kontrolę ir auditą; ugdyti ES struktūrinių fondų lėšų administravimui reikalingus administracinius gebėjimus; mažinti administracinę naštą projektų vykdytojams; užtikrinti tinkamą 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų administravimą ir užbaigimą, taip pat projektų, finansuotų iš 2000–2006 m. Sanglaudos fondo lėšų, užbaigimą, institucijos įgyvendinamų techninės paramos projektų administravimą bei pasirengimą įgyvendinti programą, kitą finansavimo laikotarpį pakeisiančią 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.

Informaciją apie Projektą rasite ČIA.


„Aplinkos projektų valdymo agentūra – Informavimas apie veiksmų programą“

Nr. 12.0.1-CPVA-V-202-01-0013

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra įgyvendina projektą „Aplinkos projektų valdymo agentūra – Informavimas apie veiksmų programą“, projekto numeris 12.0.1-CPVA-V-202-01-0013 (toliau – Projektas).

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 12 prioritetą „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti“.

Projektas skirtas užtikrinti efektyvų visuomenės grupių informavimą apie veiksmų programos teikiamas galimybes gauti ES finansavimą, reikalavimus, įgyvendinamų ir įgyvendintų projektų rezultatus, šių projektų teikiamą naudą ir kuriamą pridėtinę vertę. Projektu numatoma finansuoti su Aplinkos projektų valdymo agentūrai pavestų visuomenės informavimo apie Europos Sąjungos investicijas funkcijų vykdymu susijusias išlaidas, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“

Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama pasirengti 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiui; užtikrinti kokybišką visuomenės informavimą apie 2014–2020 metų ES investicijas ir Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą; užtikrinti tinkamą visuomenės informavimo projektų finansuotų iš 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų, užbaigimą, bei pasirengimą įgyvendinti kitą finansavimo laikotarpį pakeisiančią 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Informaciją apie Projektą rasite ČIA. 


Projektas „Neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose“

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2 – LVPA-V-111 priemonę „Katilų keitimas namų ūkiuose“.

Projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą namų ūkiuose.

Projekto uždavinys - paskatinti namų ūkius neefektyviai biomasę naudojančius individualius katilus pakeisti į efektyvesnes technologijas (šilumos siurblius, biokuro granulėmis kūrenamus katilus, atitinkančius 5 klasę), taip sumažinant pirminės energijos suvartojimą šilumos gamybai ir karšto vandens ruošimui, namų ūkiuose, kurie nėra prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos.

Planuojama, kad senų katilų pakeitimas naujais individualiais katilais bei kitomis efektyvesnėmis technologijomis leis daugiau nei 40 proc. sumažinti šiuo metu namų ūkiuose individualiai sunaudojamo biokuro kiekį. Kartu bus sumažinta ir oro tarša - dėl mažiau sunaudojamo biokuro bus mažiau į aplinką išmetama kietųjų dalelių.

Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis. 

Projekto vertė – 17,169 mln. Eur.

Projekto finansavimo sąlygų aprašą galite rasti (finansavimo fiziniams asmenims skyrimo tvarka aprašyta aprašo 2 priede):

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d60333e01af311e9875cdc20105dd260/asr 


Projektas „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas“Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonę „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“.

Projekto tikslas – padidinti vietinės elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių gamybos pajėgumus ir naudojimą.

Uždavinys – paskatinti mažos iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimą.

Planuojama, kad  iki 2023 m. namų ūkiuose bus įrengta apie 58 MW mažos iki 10 kW galios energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms. Papildomai 58 MW padidinus atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumus, padidės elektros energijos sistemos patikimumas, vartotojai energiją gamins savarankiškai ir efektyviai (sumažės elektros energijos gamybos nuostoliai), neteršdami aplinkos.

Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis. 

Projekto vertė – 19,83 mln. Eur.

Projekto finansavimo sąlygų aprašą galite rasti (finansavimo fiziniams asmenims skyrimo tvarka aprašyta aprašo 2 priede):

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3c0c8a201e8111e9bd28d9a28a9e9ad9/asr


Projektas „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas ir įsigijimas namų ūkio reikmėms“

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonę „AIE namų ūkiams“.

Projekto tikslas – padidinti vietinės elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių gamybos pajėgumus ir naudojimą.

Uždavinys – paskatinti mažos iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimą ir įsigijimą, taip padidinant atsinaujinančių išteklių energijos dalį galutiniame energijos balanse.

Projekto lėšomis finansavimas skiriamas fiziniams asmenims iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, generuojančių elektros energiją iš saulės šviesos:

 1. įsirengimui geografiškai nutolusiose nuo elektros energijos vartojimo vietose;
 2. įsigijimui iš elektrinių parkų;
 3. įsirengimui elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje.

Planuojama, kad  iki 2023 m papildomai bus įrengta mažiausiai 23 MW galios energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių .Papildomai 23 MW padidinus atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumus, padidės elektros energijos sistemos patikimumas, vartotojai energiją gamins savarankiškai ir efektyviai (sumažės elektros energijos gamybos nuostoliai), neteršdami aplinkos.

Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis. 

Projekto vertė – 8 mln. Eur.

Projekto finansavimo sąlygų aprašą galite rasti (finansavimo fiziniams asmenims skyrimo tvarka aprašyta aprašo 2, 3 ir 4 prieduose):

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/32d9a17016d511ea92dcacfce707cd93/asr


LIFE IP PAF - NATURALIT

Aplinkos projektų valdymo agentūra įgyvendina projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ (LIFE IP PAF-NATURALIT), projekto numeris LIFE16 IPE/LT/016.

Projektas yra skirtas nacionalinių strateginių tikslų įgyvendinimui saugomų teritorijų bei Natura 2000 valdymo srityje. Projektu siekiama įvykdyti Lietuvos Respublikos įsipareigojimus, susijusius su Europos Sąjungos direktyva dėl laukinių paukščių apsaugos 2004/35/EB ir direktyva dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 92/43/EEB ir taip įgyvendinti su EK suderintą Prioritetinių veiksmų bendrųjų priemonių programą (angl. Prioritised action framework - PAF).

Pagrindiniai projekto tikslai:

1. Konkrečių apsaugos tikslų detalizavimas Natura 2000 tinklo teritorijoms nacionaliniu ir individualių vietovių lygiu, atitinkant nustatytus palankios apsaugos būklės kriterijus Bendrijos svarbos buveinėms ir rūšims.

2. Valdymo, stebėsenos ir analizės procesų efektyvumo didinimas, siekiant palankios Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių apsaugos būklės.

3. Gamtos apsaugos priemonių integracijos ir įgyvendinimo kituose sektoriuose, ypač žemės ūkio, miškų bei turizmo, užtikrinimas.

4. Institucijų gebėjimų saugoti ir tvarkyti Natura 2000 tinklo teritorijas stiprinimas.

Projekto metu planuojama detalizuoti konkrečius apsaugos tikslus Natura2000 tinklo teritorijoms nacionaliniu ir individualių vietovių lygiu, atitinkant nustatytus palankios apsaugos būklės kriterijus Bendrijos svarbos buveinėms ir rūšims, gerinti valdymo, stebėsenos ir analizės procesų efektyvumą, užtikrinti geresnę biologinės įvairovės apsaugos tikslų ir kitų politikos krypčių, ypač žemės ūkio, miškų ir turizmo tikslų sinergiją, taip pat kuo labiau padidinti tų tikslų suderinamumą, bei stiprinti institucinius gebėjimus saugant ir tvarkant Natura2000 tinklo teritorijas. Projektu bus siekiama:

 •  pagerinti bent 18 Europos Bendrijos svarbos buveinių apsaugos būklę, kurios sudaro 33% visų buveinių tipų, išskirtų mūsų šalyje vadovaujantis ES Buveinių direktyva.
 •  pagerinti bent 19 Europos Bendrijos svarbos rūšių apsaugos būklę, t.y. 19% visų ES mastu saugomų rūšių.
 •  pagerinti bent 32 paukščių rūšių, saugomų pagal Paukščių direktyvą, populiacijų tendencijas. Tai sudaro 11% visų Europos mastu saugomų paukščių rūšių.

Aplinkos projektų valdymo agentūros kaip koordinuojančio projekto partnerio atsakomybės šiame projekte apima:

 • Projekto įgyvendinimo stebėseną ir koordinavimą (veiklų bei biudžeto).
 • „Komunikacijos taško“ tarp Partnerių ir EK (EASME, NEEMO) funkcijas ir pastovų Partnerių informavimą apie visą komunikaciją su EK (EASME, NEEMO) projekto klausimais.
 • Tinkamą Partnerių interesų atstovavimą.
 •  Techninių ir finansinių ataskaitų rengimą.
 • Projekto veiklų ir biudžeto pakeitimų organizavimą.
 •  Institucinių sistemos gebėjimų stiprinimo veiklų organizavimą.
 •  Projekto viešinimą, rezultatų sklaidą, ryšių su kitais projektais veiklas.

Projekto finansavimas – bendra projekto vertė yra 17,2 mln. Eurų. Didžiąją dalį lėšų sudaro ES programos LIFE parama (10,3 mln. Eur), likusi suma skirta iš valstybės biudžeto lėšų. 

Projekto svetainė: https://naturalit.lt/


Projektas LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje

Nr. LIFE14 CAP/LT/000008

Projektą įgyvendina:

 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija – koordinuojančioji paramos gavėja;
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) – asocijuotoji paramos gavėja.

Projekto trukmė: 2016/04/01-2020/03/31

Projekto tikslai:

 1. Ugdyti Lietuvos gebėjimus pateikti kokybiškas paraiškas pagal LIFE programos Aplinkos ir Klimato politikos paprogrames;
 2. Geriau išnaudoti LIFE programą remiant vykstančius ir baigtus projektus ir užtikrinti, kad sėkmingai įgyvendintų LIFE projektų rezultatai būtų skleidžiami ir plačiai naudojami.

Projekto veiklos:

 1. Teikiame konsultacijas rengiantiems paraiškas pagal LIFE programą;
 2. Organizuojame teminius seminarus pareiškėjams ir projektų vykdytojams;
 3. Rengiame video seminarus LIFE programos paraiškų pildymui;
 4. Administruojame mūsų sukurtą partnerių paieškos ir projektų idėjų atvirą visoms Lietuvos ir ES organizacijoms duomenų bazę (http://db.lifeprojektai.lt/#home);
 5. Mūsų bazėje registruojame naujus partnerius ir siūlome jų ieškoti bei skelbti ir diskutuoti apie LIFE projektų idėjas;
 6. Samdome ekspertus siekdami sustiprinti pareiškėjų gebėjimus teikti kokybiškas paraiškas, atitinkančias LIFE programos reikalavimus;
 7. Viešai skelbiame atsakymus į dažniausiai keliamus klausimus;
 8. Organizuojame patyrusių LIFE projektų vykdytojų ir verslo įmonių susitikimus;
 9. Rengiame metodinę medžiagą lietuvių kalba;
 10. Populiariname LIFE programą.

Projekto svetainė: http://lifeprojektai.lt/

Projektą finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa.

_______________________________________________________________________________

Projektas „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas, II etapas“ Nr. 04.3.1-APVA-V-003-01-0003

Numatomas projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2018-12-11 iki 2022-10-31.

Projekto tikslas. Skatinti daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimą, siekiant sumažinti energijos suvartojimą daugiabučiuose namuose, viešuosiuose pastatuose ir viešojoje infrastruktūroje.

Projekto uždaviniai ir veiklos jiems pasiekti:
1. Padidinti visuomenės informuotumą ir formuoti palankią visuomenės nuomonę apie Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą (toliau – Programa):
• Informacijos rengimas ir skelbimas nacionalinėje spaudoje.
• Informacijos rengimas ir skelbimas regioninėje spaudoje.
• Informacijos rengimas ir skelbimas nacionalinėje televizijoje.
• Informacijos rengimas ir skelbimas nacionaliniame radijuje.
• Informacijos rengimas ir skelbimas nacionalinio transliuotojo rusų kalba transliuojamoje radijo programoje ir vietinėje lenkų kalba transliuojamoje radijo programoje.
• Informacijos rengimas ir skelbimas interneto žiniasklaidoje.
• Informacijos rengimas ir skelbimas socialiniuose tinkluose (Facebook).
• Programos pristatymas susijusios srities parodoje.

2. Teikti tikslinėms grupėms išsamią informaciją apie valstybės paramos teikimo sąlygas ir procedūras, geros praktikos pavyzdžius.
• Seminarų gyventojams, juos atstovaujančioms ir vienijančioms organizacijoms rengimas ir įgyvendinimas.
• Mokymų daugiabučių namų administratoriams, daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams ir pan. rengimas ir įgyvendinimas.
• Konferencijų organizavimas.
• Reklaminių suvenyrų gamyba ir platinimas tikslinėms grupėms.
• Spausdintos dalomosios medžiagos gamyba ir platinimas.
• Duomenų informacinės sistemos, susijusios su daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procesų valdymu, kūrimas, modernizavimas, vystymas ir palaikymas.
• Interaktyvaus žemėlapio kūrimas, modernizavimas, vystymas ir palaikymas.

3. Užtikrinti techninę ir administracinę pagalbą įgyvendinamų modernizavimo projektų atsakingiems asmenims ir gyventojams bei paskatinti savivaldybes dalyvauti Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programoje.
• Teikti konsultacijas (tiesiogiai ir telefonu) organizaciniai, techniniais, administraciniais ir projektų įgyvendinimo klausimais.
• Teikti konsultacijas ir organizuoti seminarus savivaldybių darbuotojams.

4. Užtikrinti, kad projektai būtų įgyvendinami kokybiškai.
• Kokybės priežiūros specialistų planiniai ir neplaniniai vizitai objektuose.

5. Atlikti visuomenės informavimo stebėseną.
• Kiekybiniai ir kokybiniai visuomenės nuomonės tyrimai.
• Visuomenės informavimo priemonių stebėsena (monitoringas).

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-APVA-V-003 priemonę „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ ir finansuojamas Regioninės plėtros fondo lėšomis.

_______________________________________________________________________________

Projektas „Valstybės paramos teikimas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų parengimo ir įgyvendinimo techninei daliai“

 

Numatomas projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2018-12-112 iki 2023-09-01.

Lietuvoje energijos suvartojama žymiai daugiau nei vidutiniškai ES. Didžiausi galutinės energijos taupymo rezervai yra būsto bei viešajame (viešieji pastatai) sektoriuose. VĮ Registrų centro 2016 m. sausio 1 d. duomenimis Lietuvoje yra 37.739 daugiabučiai (3 ir daugiau butų) namai, iš jų apie 35.000 pastatyti pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus. Šilumos projektinės vidutinės sąnaudos, išreikštos kilovatvalandėmis patalpų naudingojo ploto vienam kvadratiniam metrui, šiuose namuose – 160–180 kWh/m² per metus, o naujos statybos namuose, statytuose po 1993 m., – 80–90 kWh/m² per metus.

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos (toliau Programa) tikslas – iki 2020 m. pabaigos ne mažiau kaip 20 % sumažinti šiluminės energijos sąnaudas daugiabučiuose, pastatytuose pagal statybos techninius normatyvus, galiojusius iki 1993 m.

2017 m. gegužės mėn. atlikto ES struktūrinių fondų panaudojimo būsto renovacijai vertinimo ataskaitoje atlikta papildomų valstybės paramos skyrimo modelio alternatyvų analizė parodė, kad siūlomos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) alternatyvos su 100 proc. kompensacija daugiabučio namo atnaujinimo(modernizavimo) projekto parengimo, projekto įgyvendinimo administravimo ir rangos darbų techninės priežiūros išlaidoms būtų patraukliausios ir valstybei, ir galutiniams paramos gavėjams, t.y. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, ir kitiems proceso dalyviams. Todėl šiuo projektu siekiama skatinti daugiabučių namų butų savininkus modernizuoti daugiabučius namus, kurių energijos vartojimas neefektyvus suteikiant 100 proc. paramą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos reikalavimus atitinkančių projektų rengimui ir įgyvendinimo techninei daliai.

Projektu bus prisidėta prie 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.3. Investicinio prioriteto „Energijos vartojimo efektyvumo, pažangaus energijos valdymo ir AIE vartojimo viešosiose infrastruktūrose, įskaitant viešuosius pastatus ir gyvenamųjų namų sektorių, rėmimas“ 4.3.1. konkretaus uždavinio „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“ įgyvendinimo bei prisidedama prie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų įgyvendinimo - iki 2020 m. 20 proc. sumažinti energijos suvartojimą ir pasiekti minimalius pastatų energinio naudingumo reikalavimus, tęsiant investicijas į senų daugiabučių, gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimą.

Projekto tikslas - Siekiant sumažinti energijos suvartojimą daugiabučiuose namuose, užtikrinti jų sklandų įgyvendinimą, teikiant paramą projektų parengimo ir įgyvendinimo techninei daliai.

Projekto uždavinys ir veikla jam pasiekti - Finansuoti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo, projekto įgyvendinimo administravimo ir projekto statybos techninės priežiūros išlaidas. Paramos teikimas kompensuojant ir / arba apmokant Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo, projekto įgyvendinimo administravimo ir projekto statybos techninės priežiūros išlaidas pagal suderintus investicijų planus.

Siekiamas rezultatas – 1400 vnt. techninę paramą gavusių daugiabučių namų.

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

______________________________________________________________________________

Projektas „Atsakingo ir tausojančio aplinką visuomenės elgesio skatinimas“ Nr. 05.4.1.-APVA-V-017-01-0008 ”

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-08-26 – 2023-10-01.

Projekto tikslas: dėl klimato kaitos žmonijos gerovei, ekosistemoms ir ekonomikoms kils didžiulė grėsmė, jeigu artimiausiu metu nesiimsime veiksmų, galinčių ją sušvelninti. Todėl visa žmonija turėtų stengtis gyventi kuo mažiau kenkiant aplinkai. Aplinkos problemų sprendimą lemia ne vien tobuli įstatymai bei ekonominės priemonės – svarbus yra ir palankus visuomenės požiūris bei atitinkamos vertybinės nuostatos, informuotumas ir aktyvus dalyvavimas. Taip pat svarbu ir žmogaus sąmoningumas, mąstymas, jo atsakingas požiūris į gamtą. Aplinkosauginį sąmoningumą lemia motyvacija domėtis įvairiais aplinkos aspektais, sukaupti žinių apie tai ir įgyti gebėjimų realiai prisidėti prie jos išsaugojimo asmeniškai, profesinėje veikloje ar savo bendruomenėje.

 Bendras projekto tikslas yra įgyvendinti projekto veiklas taip, kad gerai informuotų apie aplinką šalies gyventojų dalis 2023 m. siektų 65 proc.

Projekto uždaviniai – didinti gyventojų informuotumą apie aplinkos taršos ir pažeidimų prevenciją kuriant ir transliuojant TV laidas ir vaizdo reportažus; skatinti aplinką tausojantį visuomenės elgesį, organizuojant socialines integruotas komunikacijos kampanijas oro taršos, atsakingo vartojimo ir vandens telkinių būklės gerinimo srityse, kiekvienoje iš jų sujungiant į visumą komunikacijos priemones ir formas, kas daro įtaką tikslinės auditorijos pažiūroms ar nuomonei; skatinti neformalų aplinkosauginį moksleivių švietimą stiprinant įvairių aplinkosauginių būrelių veiklą bei organizuojant konkursus, žaidimus moksleiviams ir jų savanoriavimą; skatinti tausojantį aplinką visuomenės elgesį akcijų, renginių ir kitų praktinių aplinkosauginių iniciatyvų metu.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017 priemonę „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių rekreacinių objektų tvarkymas“ ir finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.