VADOVŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI

1. Siekti, kad juridiniai asmenys paraiškos pateikimą per APVIS vertintų kaip nesudėtingą.

2. Identifikuoti bent 5 didžiausius administracinės naštos šaltinius Agentūros veikloje, pateikti pasiūlymus dėl administracinės naštos sumažinimo šių šaltinių apimtyje ir sumažinti administracinę naštą šių šaltinių apimtyje bent po 10 proc.

3. Paskelbtas Daugiabučių namų modernizavimo programos kvietimas Aplinkos projektų valdymo informacinėje sistemoje, kuriame nebūtų reikalaujama popierinių dokumentų.

1. Išplėsti Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos (APVIS) funkcionalumą, skaitmenizuojant daugiabučių namų administravimo projektų paraiškų teikimo procesą.

2. Optimizuoti Agentūros valdomų valstybinių informacinių sistemų infrastruktūrą.

3. Optimizuoti Agentūros veiklos procesus didinant veiklos efektyvumą ir kokybę.

4. Pritraukti papildomą ES finansavimą vandenų srities plėtros programos įgyvendinimui.

1. Kontroliuoti Agentūros įsigyjamų prekių, darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus.

2. Nustatyti Agentūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikį bei numatyti kvalifikacijos kėlimo būdus, formas, apimtį bei priemones, kontroliuoti Mokymų plano parengimą ir jo įgyvendinimą.

3. Išanalizuoti, įvertinti ir suvienodinti PET departamento ir visos Agentūros darbuotojų dirbančiųjų pagal darbo sutartis ir atliekančių analogiškas funkcijas pareigybes ir pareigybių aprašymus.

4. Užtikrinti Agentūrai skirtų 2022 m. asignavimų efektyvų ir racionalų panaudojimą, nustatyti asignavimų poreikį 2023 m., rengiant sąmatų projektus, atlikti 2022 m. patvirtintų programų sąmatų kontrolę ir analizę.

5. Atnaujinti darbuotojų dirbančiųjų pagal darbo sutartis darbo apmokėjimo sistemą.