Vadovų veiklos uždaviniai - aplinkos projektų valdymo agentūra

Vadovų veiklos uždaviniai

Direktorius Ignotas Šalavėjus 

1. Iki einamųjų metų pabaigos įvykdyti Agentūros 2020-ųjų metų veiklos plane numatytas ES investicijų priemonių įgyvendinimui numatytas užduotis.

2. Iki einamųjų metų pabaigos įvykdyti Agentūros 2020-ųjų metų veiklos plane numatytas nacionalinių investicijų programų (LAAIF, KKSP, AARP, ATP) priemonių įgyvendinimui numatytas užduotis.

3. Organizuoti tinkamą pasirengimą naujos 2020 m. Energetikos ministerijos priemonės “AIE namų ūkiams” įgyvendinimui: kvietimo paskelbimą, paraiškų vertinimą, išlaidų kompensavimo prašymų vertinimą ir apmokėjimą.

Direktoriaus pavaduotojas Dainius Kazlauskas 

1. Užtikrinti Agentūros Informacinių sistemų plėtrą ir tinkamą funkcionavimą.

2. Užtikrinti, kad Agentūra plėstų savo veiklą dalyvaudama tarptautinio ir/arba tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektuose.

3. Per einamuosius metus kontroliuoti  Agentūros procedūrų vidaus kontrolės patikrinimų vykdymą.

4. Agentūroje laiku įvykdyti projektų vykdytojų pirkimų patikrą.

Kanclerė Dovilė Palaimienė 

1. Užtikrinti tinkamą Agentūros vykdomų viešųjų pirkimų organizavimą, kontroliuoti Viešųjų pirkimų plano parengimą ir jo įgyvendinimą, užtikrinti atliekamų pirkimų suvestinės bei Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaitos pateikimą Viešųjų pirkimų tarnybai.

2. Koordinuoti Agentūros veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą.

3. Užtikrinti Agentūrai skirtų 2020 m. asignavimų efektyvų ir racionalų panaudojimą, nustatyti asignavimų poreikį 2021 m., rengiant sąmatų projektus, atlikti 2020 m. patvirtintų programų sąmatų kontrolę ir analizę.

4. Nustatyti Agentūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikį bei numatyti kvalifikacijos kėlimo būdus, formas, apimtį bei priemones, kontroliuoti Mokymų plano parengimą ir jo įgyvendinimą.