Vadovų veiklos uždaviniai

Direktorius Ignotas Šalavėjus 

1. Patobulinti Agentūros veiklos procesus.

2. Išplėsti Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos (APVIS) funkcionalumus visiškai atsisakant popierinių dokumentų.

3. Siekti, kad Nacionalinėmis lėšomis finansuojamų programų projektuose būtų vykdomi žalieji pirkimai.

4. Siekti, kad pareiškėjai APVA darbą vertintų gerai ir labai gerai.

5. Optimizuoti nacionalinių programų lėšomis finansuojamų projektų pirkimų vykdymą.

Direktoriaus pavaduotojas Dainius Kazlauskas 

1. Vykdyti Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos (APVIS) plėtrą, automatizuojant projektų valdymo procesus.

2. Siekti, kad nacionalinių programų lėšomis finansuojamų projektų pirkimai būtų daromi per CPO.

3. Per einamuosius metus kontroliuoti Agentūros procedūrų vidaus kontrolės patikrinimų vykdymą.

4. Vykdyti Agentūros veiklos plėtrą, dalyvaujant tarptautinio ir/arba tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektuose.

Kanclerė Dovilė Palaimienė 

1. Užtikrinti tinkamą Agentūros vykdomų viešųjų pirkimų organizavimą, kontroliuoti Viešųjų pirkimų plano parengimą ir jo įgyvendinimą, užtikrinti atliekamų pirkimų suvestinės bei Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaitos pateikimą Viešųjų pirkimų tarnybai.

2. Koordinuoti Agentūros veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą.

3. Užtikrinti Agentūrai skirtų 2021 m. asignavimų efektyvų ir racionalų panaudojimą, nustatyti asignavimų poreikį 2022 m., rengiant sąmatų projektus, atlikti 2021 m. patvirtintų programų sąmatų kontrolę ir analizę.

4. Nustatyti Agentūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikį bei numatyti kvalifikacijos kėlimo būdus, formas, apimtį bei priemones, kontroliuoti Mokymų plano parengimą ir jo įgyvendinimą.

5. Parengti Motyvacinės darbuotojų skatinimo sistemos projektą ir pristatyti jį Agentūros vadovybei ir Darbo tarybai.