KVIETIMAI

Eksperimentinė plėtra ir (ar) inovatyvūs projektai, skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui PAGAL PRIEMONĘ Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonė NR. 2021-10-08

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2021 10 07 22:56
 • REDAGAVIMO DATA

  2021 10 08
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2022 02 08 00:00
 • PRIEMONĖ

  Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonė
PRIORITETAS Nėra
PRIEMONĖ Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonė
PAREIŠKĖJAS Finansavimas pagal priemonę teikiamas Lietuvos Respublikos teritorijoje paramos mokėjimo metu įsisteigusiems ar įregistravimo vietą turintiems juridiniams asmenims.
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 2 mln. EUR

VISO SUMA

2 mln. €

ES SUMA

0 €

VALSTYBĖS SUMA

2 mln. €

VYKDYTOJO SUMA

0 €

Nuo 2021 m. spalio 8 d. 8.00 val. iki 2022 m. vasario 8 d. 17.00 val. juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Eksperimentinė plėtra ir (ar) inovatyvūs projektai, skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui” (toliau – Priemonė).

Paraiškas subsidijai gauti galima teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/ 

Paraiškų atrankos būdas – konkursinis

Pareiškėjai/paramos gavėjai

Finansavimas pagal priemonę teikiamas Lietuvos Respublikos teritorijoje paramos mokėjimo metu įsisteigusiems ar įregistravimo vietą turintiems juridiniams asmenims.

Projektas gali būti įgyvendinamas su Lietuvos Respublikoje paramos mokėjimo metu įsisteigusiu ar įregistravimo vietą turinčiu juridiniu asmeniu, su pareiškėju, sudariusiu jungtinės veiklos sutartį, skirtą projektui įgyvendinti (toliau – partneriu) ar partneriais. Pareiškėjas turi būti vykdęs aktyvią veiklą per paskutinius kalendorinius metus, t. y. privačios įmonės metinė apyvarta turi būti ne mažesnė kaip 5 % (penki procentai) prašomos subsidijos dydžio ir ne mažesnė kaip 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų) per paskutinius finansinius metus prieš projekto paraiškos pateikimą arba per įmonės veiklos laikotarpį, jei ji veikia trumpiau kaip metus. Šis reikalavimas netaikomas biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė.

Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (partneriais), pareiškėjas privalo sudaryti jungtinės veiklos sutartį, kurioje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės vykdant projektą (kiekvienos šalies finansinis indėlis į projektą, kokią veiklą vykdys kiekviena šalis, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą vadovaujantis finansinės apskaitos principais ir projekto rezultatai), šalių atsakomybė, įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių.

Kvietimo suma

Kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma yra 2 mln. Eur.

Finansavimo intensyvumas

Jei iš projekto gaunama pajamų, pareiškėjas privalo Agentūrą informuoti ir pateikti dokumentus, pagrindžiančius pajamų panaudojimą. Priemonei finansinė parama teikiama ir finansinės paramos suma nustatoma vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio dalimi:

 1. Finansavimo intensyvumas didelėms įmonėms – 25 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;
 2. Finansavimo intensyvumas vidutinėms įmonėms – 35 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;
 3. Finansavimo intensyvumas mažosioms įmonėms – 45 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;
 4. Finansavimo intensyvumas gali būti padidintas 15 procentinių punktų, jeigu įvykdoma viena iš šių sąlygų:

4.1. vykdant projektą, veiksmingai bendradarbiauja:

- įmonės, kurių bent viena yra labai maža, maža, ar vidutinė įmonė, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 1–3 dalyse, ir nė viena įmonė nepadengia daugiau kaip 70 % tinkamų finansuoti išlaidų;

- įmonė ir bent viena mokslinių tyrimų ir žinių sklaidos organizacija, kuri viena ar kartu padengia bent 10 % tinkamų finansuoti išlaidų ir turi teisę skelbti savo mokslinių tyrimų rezultatus;

4.2. projekto rezultatai plačiai skelbiami konferencijose, leidiniuose, atviros prieigos saugyklose arba per nemokamą ar atvirąją programinę įrangą.

Jei projektas įgyvendinamas su partneriais, pareiškėjo biudžetas turėtų būti ne mažesnis kaip 50 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 1 mln. Eur.

Pareiškėjas planuoja eksperimentinės plėtros darbus, mokslinius tyrimus, įrangos įsigijimą, darbuotojus ir kitas priemones, be kurių neįmanoma pasiekti projekto rezultatų. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriama subsidija, turi būti finansuojama iš pareiškėjo ir (ar) partnerių (jei yra) lėšų.

Darbo užmokesčio išlaidos neturi viršyti lygiavertės specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojams pareiškėjo mokamo darbo užmokesčio vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ar kitu teisės aktu, reglamentuojančiu darbo apmokėjimą toje įstaigoje. Darbuotojui negali būti planuojamos išmokos, kurios būtų mokamos kaip autorinis atlyginimas arba kaip atlyginimas už paslaugas. Pareiškėjai negali sudaryti darbo ir savanoriško darbo sutarčių su tuo pačiu projekto veiklas įgyvendinančiu darbuotoju, t. y. darbuotojas negali turėti tame pačiame projekte dėl projekto veiklų vykdymo kelių darbo sutarčių su skirtingais pareiškėjais arba savanoriško darbo sutarties ir darbo sutarties su tuo pačiu pareiškėju ar skirtingais pareiškėjais.

Projekto biudžetas turi būti suplanuotas visam projekto laikotarpiui.

Priėmus sprendimą skirti finansinę paramą, Agentūra teisės aktuose nustatyta tvarka skiriamą finansinės paramos sumą registruoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre.

Pareiškėjams draudžiama dirbtinai skaidyti pagalbos schemas arba pagalbos projektus norint apeiti Reglamento (ES) Nr. 651/2014 4 straipsnio 1 punkte nustatytas ribas.

Pareiškėjai privalo laikytis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio reikalavimo dėl pagalbos sumavimo.

Reikalavimai projektams

 1. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 2. Projektai turi atitikti šiuos reikalavimus:
  • projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėnesiai nuo Agentūros su pareiškėju sudaromos sutarties dėl subsidijos projektui įgyvendinti suteikimo, kurioje numatyta lėšų panaudojimo, projekto vykdymo ir atsiskaitymo tvarka (toliau – finansavimo sutartis) pasirašymo dienos. Agentūra gali pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį, tačiau ne ilgiau kaip 6 mėnesiams dėl objektyvių nuo pareiškėjo nepriklausančių priežasčių, kurių pareiškėjas negalėjo numatyti pateikdamas paraišką. Projekto pratęsimas įforminamas šalių susitarimu;
  • projektas negali būti baigtas įgyvendinti iki projekto paraiškos pateikimo Agentūrai dienos;
  • projektas turi būti pradėtas įgyvendinti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo projekto finansavimo sutarties sudarymo dienos;
  • paraiškos pateikimo metu pareiškėjas turi būti pasiekęs ne žemesnį negu Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (toliau – MTEP etapų klasifikacijos aprašas) mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 6 etapą „Prototipo (bandomosios versijos) kūrimas“;
  • projekto įgyvendinimo metu kuriamas produktas privalo prisidėti prie ŠESD mažinimo. Pareiškėjas turi pateikti planuojamą ŠESD kiekio sutaupymą, atsirasiantį dėl eksperimentinės plėtros kuriamo produkto;
  • pasibaigus projektui, galutinis projekto produktas turi atitikti MTEP etapų klasifikacijos aprašo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 9 etapo „Sukurto naujo produkto įvertinimas (bandomieji sukurto naujo produkto pavyzdžiai, įvertinti vartotojo ir (ar) užsakovo)“ veiklos rezultatą.
 3. Projekto išlaidos iki projekto paraiškų pateikimo dienos daromos pareiškėjo rizika ir yra netinkamos finansuoti.

Bendrieji reikalavimai pareiškėjams

 1. Pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (ar) restruktūrizuojamas, neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (ar) savivaldybės biudžetui arba kitiems valstybės fondams (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas yra atidėtas arba išdėstytas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Jeigu pareiškėjas yra įsiskolinęs, parama teikiama pareiškėjui pateikus dokumentus, įrodančius, kad apmokėjo visus įsiskolinimus valstybei;
 2. Pareiškėjas turi būti įvykdęs mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimus, kai jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra didesnė kaip 50 Eur, išskyrus atvejus, kai šių mokesčių mokėjimas yra atidėtas pareiškėjo ir (ar) partnerio mokesčiai, delspinigiai, baudos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti arba išdėstyti;
 3. Pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius su visais pakeitimais, 1 straipsnio 4 punkto c papunktį finansavimą leidžiama teikti įmonėms, kurios 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo patiriančios sunkumų, o 2020 m. sausio 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d. tapo sunkumų patiriančiomis įmonėmis;
 4. Finansavimas neteikiamas, jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kad pareiškėjas pažeidė kitą sutartį dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, kol bus pašalintas pažeidimas ir bus įvykdyti visi su juo susiję įsipareigojimai;
 5. Finansinė parama negali būti teikiama pareiškėjams, dėl kurių išduotas vykdomasis raštas išieškoti sumas pagal ankstesnį Komisijos sprendimą, kuriame tos pačios valstybės narės suteikta pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka;
 6. Pareiškėjas yra grąžinęs visas grąžintinas lėšas, gautas pagal programą, jeigu dėl tokių lėšų grąžinimo yra priimtas ir įsiteisėjęs sprendimas;
 7. Finansavimas neteikiamas, jeigu pareiškėjas arba jo atstovas, turintis teisę projekto paraiškos teikėjo vardu sudaryti sandorį (sandorius), buhalteris arba kitas asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti projekto paraiškos teikėjo apskaitos dokumentus, turi neišnykusį arba nepanaikintą teistumą arba dėl jų per pastaruosius 5 metus priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą.

Reikalavimai projekto išlaidoms

 1. Padarytos projekto tikslams ir rezultatams pasiekti, realios ir teisingos, nurodytos projekto biudžete ir pagrįstos finansiniais dokumentais;
 2. Proporcingos ir būtinos projekto įgyvendinimui;
 3. Padarytos projekto įgyvendinimo metu laikantis ekonomiškumo, našumo ir efektyvumo principų.

Tinkamos finansuoti išlaidos

 1. Ilgalaikio turto – išlaidos priemonėms ir įrenginiams, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami, projektui. Jei šios priemonės ir įrenginiai nenaudojami visą projekto trukmę, tik tos nusidėvėjimo išlaidos, kurios atitinka projekto trukmę ir yra apskaičiuotos pagal visuotinai priimtus apskaitos principus. Šios išlaidos negali viršyti 40 procentų gautos finansinės paramos;
 2. Išlaidos medžiagoms, priemonėms ir panašiems produktams (prekėms), skirtoms projekto veiklų įgyvendinimui;
 3. Išlaidos projekto įgyvendinimui pagal paslaugų sutartis, kurios negali viršyti 20 procentų gautos finansinės paramos;
 4. Išlaidos personalui: projektui vykdyti įdarbintiems mokslininkams, technikams ir kitiems pagalbiniams darbuotojams, kelionėms ir komandiruotėms.

Paraiškų vertinimo tvarka

Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimo atliekami pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. spalio d. įsakymas Nr. D1-563 priemonės „Eksperimentinė plėtra ir (ar) inovatyvūs projektai, skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui“, nuostatas.

Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas:

 1. Dokumentus įrodančius, kad projekte jau pasiektas ne žemesnis kaip MTEP etapų klasifikacijos apraše nustatytas Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 6 etapas „Prototipo (bandomosios versijos) kūrimas“;
 2. Dokumentus, įrodančius patirtį produktų vystyme iki MTEP etapų klasifikacijos apraše nustatyto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 9 etapo „Sukurto naujo produkto įvertinimas (bandomieji sukurto naujo produkto pavyzdžiai, įvertinti vartotojo ir (arba) užsakovo)“ vykdant eksperimentinę plėtrą (jei patirtis yra);
 3. Projekto darbo grupės narių (vykdytojų) funkcijų projekte aprašymus;
 4. pareiškėjo patvirtinimą, kad jis atitinka Tvarkos aprašo 9–11 punktuose nustatytus reikalavimus;
 5. Dokumentus, įrodančius pareiškėjo ir partnerio teisinį statusą;
 6. Darbo grupės narių planuojamus darbo užmokesčio įkainius su pagrindžiančiais dokumentais;
 7. Jungtinės veiklos sutartį (jei projektas įgyvendinamas su partneriu);
 8. Projekto veiklų įgyvendinimo etapai;
  • rinkos analizė, kurioje apžvelgiama kuriamo produkto komercinės galimybės, planuojamas pardavimų mastas, produkto atsiperkamumas, konkurencija būsimam produktui rinkoje ir galimybės įsitvirtinti;
  • produkto naujumas ir pažangumas. Kokiais moksliniais tyrimais jis paremtas. Sudaryta panašaus tipo tyrimų apžvalgą regioniniu, Europos ir pasauliniu mastu;
  • planuojamas kuriamo produkto santykinis ŠESD sutaupymas lyginant jį su alternatyvomis rinkoje. Bendra ŠESD sutaupymo prognozė pagal planuojamas produkto galimybes rinkoje.

Projektų vertinimo kriterijai

 1. Kuriamo produkto santykinis ŠESD mažinimo potencialas;
 2. Pareiškėjo patirtis vykdant eksperimentinę plėtrą;
 3. Projekto įgyvendinimo metu planuojamo sukurti produkto komercinės galimybės, rinka;
 4. Kuriamo produkto technologinis naujumas ir pažangumas, planuojami technologiniai pasiekimai;
 5. MTEP etapų klasifikacijos aprašo etapas, kuriame pradedamas projektas.
 6. Už atitiktį Tvarkos aprašo 17 punkte nurodytiems kriterijams vertinant projektus skiriami balai (maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Tvarkos aprašo 3 priede).

Pagrindiniai teisės aktai

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmata, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 194.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro, pavaduojančio aplinkos ministrą 2021 m. spalio 5 d. įsakymas dėl Nr. D1-563 Klimato kaitos programos priemonės „Eksperimentinė plėtra ir (ar) inovatyvūs projektai, skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui“ tvarkos aprašo patvirtinimo

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojantis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Informacija teikiama:

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00

penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45

 

Kontaktiniai asmenys:

Deimantas Bimbiris, el. paštas: deimantas.bimbiris@apva.lt, tel. 8 602 84 276.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI