KVIETIMAI

Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų PAGAL PRIEMONĘ Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa NR. 2021-11-04

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2021 11 04 08:14
 • REDAGAVIMO DATA

  2021 11 04
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2022 02 04 00:00
 • PRIEMONĖ

  Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa
PRIORITETAS Nėra
PRIEMONĖ Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa
PAREIŠKĖJAS Viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 2 328 838 EUR

VISO SUMA

2 328 838 €

ES SUMA

- €

VALSTYBĖS SUMA

2 328 838 €

VYKDYTOJO SUMA

- €

Kvietimo pavadinimas

Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų

Kvietimui skirta suma, Eur:

2 328 838

Kvietimo data

2021-11-04

Galimi pareiškėjai

Viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija:

Nuotekų surinkimo tinklas gyvenamojo būsto prijungimui prie centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos

Maksimali finansavimo/ subsidijos/ dotacijos suma

300 000 EUR projektui.

Vidutiniškai vienam gyvenamam būstui prijungti skiriama maksimali subsidijų suma negali viršyti 2 100 EUR. Jeigu vidutinės vieno gyvenamo būsto prijungimo išlaidos viršija 2 100 eurų, skirtumą dengia pareiškėjas.

Finansavimo intensyvumas

 • valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje iki 70% tinkamų finansuoti išlaidų, tiesiant nuotekų surinkimo tinklų dalį nuo pasijungimo taško  iki gyventojo sklypo;
 • privačiame sklype kiemo nuotakynui iki 100% tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos priimamos iki 2022-02-04.

Paraiška kartu su privalomais pateikti dokumentais turi būti pateikta per informacinę sistemą APVIS ( https://apvis.apva.lt).

Paraiškų atrankos būdas

Konkursinis

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai (jei paraiškų atrankos būdas konkursinis):

Projektai atrenkami pagal  Projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo 1 priede pateikiamą Projektų naudos ir kokybės vertinimo balų lentelę:

1.     Investicijų dalis, tenkanti 1 gyvenamajam būstui prijungti prie nuotekų surinkimo tinklo (galima gauti iki 50 balų);

2.     Gyvenamųjų būstų skaičius, kiek bus prijungta (galima gauti iki 50 balų);

3.     Jeigu keli projektai  surenka vienodą balų skaičių, eilė sudaroma pagal subsidijos aplinkosauginį efektą.

Privalomi su paraiška pateikti dokumentai:

 • Nuosavą lėšų dalį, kuria privaloma prisidėti prie projekto įgyvendinimo, patvirtinantis dokumentas (Projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo 17 punktas);
 •  Užpildyta skaičiuoklė aplinkosauginiam efektui įvertinti (Projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo 1 priedas);
 • Nuotekų tinklų projektiniai sprendiniai (projektas, supaprastintas projektas ar kitas projektavimo dokumentas). Jeigu paraiškos teikimo metu neparengti, pateikiamos numatomų gyvenamųjų būstų pajungimo schemos (Projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo 10.1, 16 punktai);
 • Gyvenamų būstų, kuriuos numatoma prijungti prie nuotekų surinkimo tinklų, sąrašas (nurodant gyventojo vardą, pavardę ir gyvenamo būsto adresą), sudarytas pagal savivaldybės ir (arba) pareiškėjo nustatytą ir patvirtintą gyvenamų būstų prijungimo prie nuotekų surinkimo tinklų atrankos tvarką (Projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo 11 punktas);
 • Preliminarios sutartys, pasirašytos su gyventojais ar jiems teisėtai atstovaujančiais subjektais (Projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo 12 punktas);
 • Atnaujintą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą arba prieigą per internetą. Jeigu paraiškos teikimo metu atnaujinamas, turi būti pateiktas savivaldybės tarybos įsipareigojimas, kad patvirtinus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą jo duomenys sutaps su pateiktais paraiškoje; (Projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo 10.3 punktas);
Reikalavimai pareiškėjui
 • Viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, turi turėti Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos išduotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją;
 • Pareiškėjui neturi būti iškelta byla dėl bankroto arba jis neturi būti likviduojamas ir turi būti įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
 • Prieš teikiant paraišką pareiškėjas ir gyventojai ar jiems teisėtai atstovaujantys subjektai turi pasirašyti preliminarią sutartį, kuri turi būti pridėta prie paraiškos;
 • Gyvenamuosius būstus projektui atrinkti pagal savivaldybės ir (arba) pareiškėjo nustatytą ir patvirtintą gyvenamų būstų prijungimo prie nuotekų surinkimo tinklų atrankos tvarką.

Teisės aktai:

 • Projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašas[1]
 • Programos lėšų naudojimo 2021–2023 m. finansavimo kryptys[2]

☎️ Kontaktai:

Vidas Stašauskas

Tel.: 8 678 01778

El.p.: vidas.stasauskas@apva.lt

Kita informacija:

(pvz. pareiškėjų informavimo tvarka, terminai, būdai ir pan.)

 • Pareiškėjai apie paraiškos vertinimo eigą informuojami APVIS.
 • Pasibaigus paraiškų pateikimo terminui, paraiškos bus įvertintos per 30 darbo dienų.
 • Projektas turi būti įgyvendintas ne ilgiau kaip per kaip 20 mėnesių nuo subsidijos sutarties sudarymo.
Kita aktuali informacija:

(Pvz.informacija, kur pareiškėjai gali susipažinti su informacija apie asmens duomenų tvarkymą, kita svarbi informacija)

Tinkamos finansuoti yra išlaidos:

 •  geodezinių matavimų, kadastrinių matavimų, statybinių tyrinėjimų, inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, archeologinių tyrimų, nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimų, higienos tyrimų ir teisinės registracijos išlaidos;
 •  nuotekų surinkimo tinklų statyba;
 • vejos, žvyro, betoninių trinkelių, šaligatvio plytelių, asfaltbetonio dangų atstatymo išlaidos
 • statinio statybos techninės priežiūros išlaidos;
 • statinio projekto rengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir ekspertizių atlikimo išlaidos (kurios neviršija 7 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos);
 • statybą leidžiančių ir statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų, parengimo išlaidos;
 • PVM, jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, projekto vykdytojas negali įtraukti PVM į PVM atskaitą;
 •  informacinės lentelės apie įgyvendintą projektą įrengimo išlaidos.
Nuotekų surinkimo tinklai tiesiami ir prijungiami prie nutiestų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, kurių tiesimo darbai baigti iki paraiškos teikimo dienos.

Į projektą negali būti įtraukiami gyvenamieji būstai, kurie:

 • priskirtini gyvenamojo sektoriaus plėtrai;
 • būtų prijungiami prie centralizuotų nuotekų tinklų bendrai finansuotų iš 05.3.2-VIPA-T-024 priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ ir 05.3.2-FM-F-015 priemonės „Vandentvarkos fondas“ lėšų.

Projekto vykdytojas darbų, paslaugų ir prekių pirkimus, susijusius su projekto įgyvendinimu, turi atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. Pirkimus vykdyti laikantis žaliųjų pirkimų reikalavimų, kurie įtvirtinti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4 punkte.

➡️ Aglomeracijos, kuriose gali būti įgyvendinami projektai

➡️ Atmintinė komunikacijai su gyventojais

 

[1] Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų gyvenamų būstų prijungimo prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-398 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų gyvenamų būstų prijungimo prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ Prieiga per internetą:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0901b130da6511eb9f09e7df20500045

[2] Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2021–2023 m. lėšų naudojimo finansavimo krypčių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. D1-287 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2021–2023 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo įsakymas 2021 m. spalio 28 d. Nr. D1-625. Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6af418e037f511ec992fe4cdfceb5666

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI