KVIETIMAI

Kviečiame teikti paraiškas norintiems atnaujinti viešojo transporto parkus, skatinant naudoti elektra, biometanu, dujomis varomas transporto priemones PAGAL PRIEMONĘ suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones NR. 2021-06-08

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2021 06 08 08:00
 • REDAGAVIMO DATA

  2021 07 07
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2021 08 09 17:00
 • PRIEMONĖ

  suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones
PRIORITETAS Nėra
PRIEMONĖ suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones
PAREIŠKĖJAS Viešojo transporto savivaldybių teritorijoje keleivių vežimo veiklą vykdantys juridiniai asmenys, turintys teisę vežti keleivius kompetentingų institucijų nustatytais reguliariojo susisiekimo maršrutais (vežėju gali būti ir juridiniai asmenys, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų lėšų arba kontroliuojama (valdoma) valstybės ar savivaldybių institucijų), su kuriomis sudarytos viešųjų paslaugų teikimo sutartys. Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano Priemonę.
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 27 mln. EUR

VISO SUMA

27 mln. €

ES SUMA

0 €

VALSTYBĖS SUMA

27 mln. €

VYKDYTOJO SUMA

0 €

Kvietimas teikti paraiškas pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.4.2. punktas) „Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ir (ar) plėtra, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones“ (toliau - Priemonė)

Kvietimui skirta suma - 27 mln.

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. birželio 8 d. 8.00 val. iki 2021 m. rugpjūčio 9 d. 17.00 val.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

1. Naujų neeksploatuotų transporto priemonių keleiviams vežti, kurioms (kiekvienai) taikomos 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo nuostatos ir 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1161, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones, įsigijimui:

1.1. elektra varomų (transporto priemonių elektra gali būti tiekiama įvairiais būdais: įkrovimo jungtimis iš įkrovimo stotelių, trolėjomis, naudojant pantografus, iš įkraunamų akumuliatorių, indukcijos ir kitais būdais, naudojant bet kokias šių būdų kombinacijas), neturinčių vidaus degimo variklių, išskyrus, kai vidaus degimo variklyje naudojamos tik 5.1.2–5.1.3 papunkčiuose nurodytos kuro rūšys;

1.2. naudojančių biodujas;

1.3. naudojančių suslėgtąsias arba suskystintąsias gamtines dujas;

1.4. naudojančių bet kokią 1.1–1.3 papunkčiuose išvardytų energijos tipų kombinaciją.

Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos investicijos, nurodytos Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 2–5 dalyse ir Tvarkos aprašo[1] 66 punkte.

Finansavimas neteikiamas sunkumų turintiems pareiškėjams. Pagal Reglamento (ES) 2020/972 1 straipsnio 4 punkto c papunktį leidžiama teikti valstybės pagalbą pareiškėjams, kurie 2019 m. gruodžio 31 d. nepatyrė sunkumų, o 2020 m. sausio 1 d. – 2021 m.  birželio 30 d. tapo sunkumų patiriančiomis įmonėmis.

Vadovaujantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika[2], nauja valstybės pagalba negali būti teikiama, kol nebus sugrąžinta neteisėtai gauta valstybės pagalba.

Maksimali finansavimo suma - 10 mln. Eur

 

Finansavimo intensyvumas

- 55 % tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama didelėms įmonėms;

- 60 % tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Subsidijos dydį ribojantis aplinkosauginio efektyvumo kriterijus netaikomas.

 

Paraiškų pateikimo būdas

Internetu Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje https://apvis.apva.lt/ užpildant paraišką.

Kaip prisijungti prie APVIS, norint užpildyti paraišką,  rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

https://apvis.apva.lt/uploads/documents/files/APVA_Juridrinis%20Asmuo_final.mp4

 

Paraiškų atrankos būdas

Konkursinis

Projekto naudingumo kriterijai:

 1. Projektai, kuriuos įgyvendinus bus efektyviau sumažintas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Pirmenybė bus teikiama didžiausią aplinkosauginį efektyvumą vienam išleistam paramos eurui pasiekusiam pareiškėjų projektams, kurie su 1 subsidijos Eur sutaupo didesnį išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Balai apskaičiuojami pagal formulę:

E=(Ei / Emax)×70.

Kur:

Ei – vertinamo projekto aplinkosauginio efekto parametro reikšmė, CO2kg/Eur;

Emax – didžiausia visuose projektuose nustatyta aplinkosauginio efekto parametro reikšmė, CO2kg/Eur.

 1. 2. Projektai, kuriuose pareiškėjas įsipareigoja finansuojamomis lėšomis įsigytų transporto priemonių degalų balanse sunaudoti ne mažiau kaip 10 proc. degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių. Pirmenybė bus teikiama projektui, kurio didžiausias degalų balanse planuojamas sunaudoti degalų kiekis iš atsinaujinančių energijos išteklių. Balai apskaičiuojami pagal formulę:

P= (Pi / Pmax)×20

Kur:

Pi – vertinamo projekto reikšmė procentais degalų balanse  sunaudoti degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių;

Pmax – visuose projektuose nustatyta didžiausia reikšmė procentais degalų balanse sunaudoti degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių.

 1. Projektai, kuriuose pareiškėjo savarankiško įnašo į projekto finansavimą dydis didesnis. Pirmenybė bus teikiama didžiausiam pareiškėjo savarankiško įnašo į projekto finansavimą dydžiui. Balai apskaičiuojami pagal formulę:

P= (Pi / Pmax)×10

 

Kur:

Pi – vertinamo projekto papildomas prisidėjimas nuosavomis lėšomis procentais;

Pmax – visuose projektuose nustatyta papildomo prisidėjimo nuosavomis lėšomis procentais didžiausia reikšmė.

Maksimalus galimas balų skaičius – 100.

 

Kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai

1. Patvirtinta pareiškėjo įstatų (nuostatų ir (ar) statuto) kopija, jeigu ši informacija neprieinama viešai ar nepaskelbta Juridinių asmenų registre;

2. Kopija licencijos, kuria suteikiama teisė verstis keleivių vežimo veikla;

3. Planuojamų įsigyti transporto priemonių pagrindimą (transporto priemonių aprašymą ir technines charakteristikas; transporto priemonių skaičių, preliminarias kainas ir pan.);

4. Finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai (banko ar kitos kredito įstaigos paskola, lizingas, pareiškėjo nuosavos lėšos arba deklaracija, kokie finansavimo šaltiniai ir kokiu būdu bus gaunami);

5. dokumentai, pagrindžiantys projekto biudžetą (sudarytos pirkimo sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas ir kainininkus ar kt.);

6. Įmonės statusą pagrindžiantys dokumentai (pvz., smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija);

8. Bendras išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Išmetamų ŠESD kiekio sumažinimo vertinimo metodiką (Tvarkos aprašo  2 priedas),  CO2 skaičiavimo pavyzdį rasite ČIA.

Paraiškos dėl subsidijos gavimo pateikimo metu Pareiškėjas ir Įmonių grupė/Susijusios įmonės (jei Subsidijos gavėjas priklauso Įmonių grupei/turi susijusių įmonių) turi būti pateikę VĮ „Registrų centras“ 2019 m. ir 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis. Tuo atveju, jeigu vadovaujantis 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 nuostatomis pareiškėjas privalo ruošti konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį, toks rinkinys turi būti pateiktas VĮ „Registrų centras“. Tarpinės finansinės atskaitomybės duomenys nevertinami.

Teisės aktai

 1. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 >>>;
 2. Klimato kaitos programos priemonės „Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ir (ar) plėtra, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones“ valstybės pagalbos teikimo schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. D1-344 >>>;
 3. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmata, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 194 >>>;
 4. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojantis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237 >>>;

Tinkamų projektų išlaidų kategorijos pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. D1-493  >>>.

 

Kita informacija: (pvz. pareiškėjų informavimo tvarka, terminai, būdai ir pan.) 

Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami pagal Tvarkos aprašo1 nuostatas.

 

Kita aktuali informacija: (Pvz. informacija, kur pareiškėjai gali susipažinti su informacija apie asmens duomenų tvarkymą, kita svarbi informacija)

Transporto priemonės privalo atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

 1. Kelių transporto priemonė turi atitikti I, II ir A klasių keleivinėms transporto priemonėms keliamus reikalavimus, nustatytus Jungtinių Tautų transporto priemonių taisyklėje Nr. 107, kuri skelbiama https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A42015X0618%2801%29 (negalima įsigyti III ir B klasės transporto priemonių);
 2. Įrengta bent 1 vieta neįgaliesiems ir (ar) specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu tvirtinimo diržai, bėgeliai ar kita vežimėlio tvirtinimo įranga);
 3. Aprūpinta neįgaliesiems ir (ar) specialiųjų poreikių turintiems žmonėms pritaikytais vairuotojo informavimo mygtukais apie išlipimą ir specialiu piktograminiu žymėjimu (transporto priemonės išorėje ir viduje);
 4. Įrengtos keleivių informavimo priemonės (vaizdinės ir garsinės), atitinkančios reikalavimus, nustatytus Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu
  Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 5. Neįgaliųjų su vežimėliais ir (ar) specialiųjų poreikių turinčių žmonių įlaipinimas ir (ar) įvažiavimas, išlaipinimas ir (ar) išvažiavimas numatytas per šonines duris;
 6. Keleivių įlipimo ir (ar) išlipimo pakopos ir grindų briaunos turi būti pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu;
 7. Įrengta vaizdo stebėjimo sistema keleivių ir vairuotojų saugumui užtikrinti, leidžianti stebėti visą transporto priemonės saloną;
 8. Transporto priemonė ar jos dalis, kurioje neįgalieji ir (ar) specialiųjų poreikių turintys žmonės su vežimėliu įlaipinami ir (ar) išlaipinami, turi būti žemagrindė arba turėti pakėlimo liftą, užtikrinant galimybę neįgaliesiems ir (ar) specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu įlaipinti ir (ar) išlaipinti;
 9. Įdiegtas išorinis keleivių įlipimo ir (ar) išlipimo durų apšvietimas, veikiantis transporto priemonei sustojus ir atidarius duris;
 10. Įdiegta antialkoholiniu variklio užraktu (alkoholio matuokliu, sujungtu su variklio paleidimo mechanizmu ir blokuojančiu variklio paleidimą, jeigu į jį kvepiamame ore alkoholio koncentracija viršija numatytąją).

Kiti reikalavimai:

1. Norėdamas gauti paskolą iš banko ar kredito įstaigos, pareiškėjas turi teisę įkeisti įsigyjamas transporto priemones (pvz., kai transporto priemones įsigyja lizingu);

2. Pareiškėjas privalo naudoti transporto priemones arba būti transporto priemonių valdytoju mažiausiai 5 metus, per kuriuos negali jų perleisti, perduoti, parduoti, išnuomoti, įkeisti be APVA leidimo (išskyrus 1 punkte nurodytu atveju);

3. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad ilgalaikis materialusis turtas, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirtų lėšų, būtų naudojamas ir prižiūrimas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir 5 metų laikotarpį jo techninė būklė atitiktų teisės aktų reikalavimus;

4. Pareiškėjo įsigytų ir Lietuvos teritorijoje naudojamų transporto priemonių suvartojamų degalų ir (ar) energijos balanse iš AEI pagamintų degalų ir (ar) energijos dalis vertinamas per 5-ių metų suminį laikotarpį ir turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. Degalų balanse iš AEI pagamintų degalų ir (ar) energijos dalis gali būti papildyta fiziniais degalų įmaišymais ir (ar) tiesioginiu elektros energijos naudojimu arba panaudojant AEI kilmės garantijas, kaip numatyta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 28 ir 29 straipsniuose.

5. Pareiškėjo nuosavų lėšų šaltiniai, kuriais įgyvendinamas projektas ar jo dalis, turi būti aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkami, pakankami ir realūs paraiškos pateikimo metu. Pakankamai apibrėžtais, patikimais ir tinkamais nuosavų lėšų finansavimo šaltiniais gali būti laikomi:

5.1. kredito įstaigos paskola. Jei pareiškėjo planuojamas nuosavų lėšų šaltinis yra kredito įstaigos paskola, pateikiamas preliminarus kredito įstaigos sprendimas suteikti paskolą, tačiau po sprendimo skirti finansavimą priėmimo, bet ne vėliau kaip per APVA nustatytą terminą iki projekto finansavimo sutarties pasirašymo turi būti gauta paskola arba pateikta pažyma, kurioje nurodytas kredito įstaigos sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui vykdyti, esant ar įvykdžius tam tikras sąlygas;

5.2. pareiškėjo piniginės lėšos. Su paraiška pateikiamas sprendimas, patvirtintas juridinio asmens atitinkamo valdymo organo ar asmens (asmenų grupės), turinčio (turinčios) teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta projekto įgyvendinimui skirti tam tikrą lėšų sumą, ir (ar) informacija apie lėšų šaltinį (kredito įstaigos sąskaitos(-ų) išrašas ar kredito įstaigos pažyma apie pareiškėjo turimas lėšas, numatomos pajamos, pelnas, nepaskirstytini rezervai ar kt.);

6. Pareiškėjai 5 metus APVAI turi teikti kasmetines suvartojamų degalų balanso ataskaitas. Vertinama AEI pagamintų degalų ir (ar) energijos dalis 5 metų suminiu laikotarpiu.

Investicijoms iš Klimato kaitos programos taikomos Reglamento Nr. 651/2014 8 straipsnio nuostatos.

APVA pagalbos skaičiavimus, suteikimo kontrolę ir stebėseną vykdo, saugo dokumentus apie suteiktą pagalbą pagal Bendrosios išimties 7 ir 12 straipsnio nuostatas.

APVA teisės aktų nustatyta tvarka skiriamą finansavimo sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre registruoja vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais  ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis .

Vadovaujantis Bendrosios išimties reglamento 9 straipsnio nuostatomis, informaciją apie suteiktą pagalbą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos APVA skelbia Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos interneto svetainėje https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en.

 

Informacija teikiama:

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00

penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45

 

Kontaktai:

Algimantas Budreika

algimantas.budreika@apva.lt, tel. 8 646 98 607

Gintautas Predkelis

gintautas.predkelis@apva.lt, tel. 8 667 62 197

 

 

 

 

 

 

 

[1] Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

[2] Žr. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1995 m. rugsėjo 13 d. sprendimą C-188/92 TWD Textilwerke Deggendorf GmbH v Vokietija.

 

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI