KVIETIMAI

Kvietimas teikti paraiškas Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas PAGAL PRIEMONĘ Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas NR. 2021-06-08

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2021 06 07 17:31
 • REDAGAVIMO DATA

  2022 04 05
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2022 06 01 12:00
 • PRIEMONĖ

  Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas
PRIORITETAS Nėra
PRIEMONĖ Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas
PAREIŠKĖJAS Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys.
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 5 mln. EUR

VISO SUMA

5 mln. €

ES SUMA

0 €

VALSTYBĖS SUMA

5 mln. €

VYKDYTOJO SUMA

0 €

Nuo 2021 m. birželio 8 d. 8.00 val. iki 2022 m. birželio 1 d. 12.00 val. arba iki tol, kol pakaks lėšų, juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas” (toliau – Priemonė).

 

Paraiškas subsidijai gauti galima teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/ 

 

Kvietimo suma

Kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 5 mln. Eur.

 

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos

Įsigytos M1, M2, N1, N2 klasės tik elektra varomos transporto priemonės, kur energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km.

 

Pareiškėjas pagal einamųjų metų kvietimą paraišką gali teikti tik vieną kartą.

Transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu (VIN) gali būti kompensuojama tik vieną kartą;

Pareiškėjas už kiekvieną sunaikintą transporto priemonę gali gauti papildomą 1 000 eurų subsidiją tik vieną kartą.

 

Subsidijos dydis

4 000 (keturių tūkstančių) eurų subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują Mir (ar) N1 klasės elektromobilį, nuo kurio pirmosios registracijos datos (registracijos liudijimo B kodas) kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (registracijos liudijimo (I.1) kodas) kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, praėję ne daugiau nei 6 mėnesiai ir yra ne ankstesnė kaip paraiškos pateikimo data.

 

10 000 (dešimt tūkstančių) eurų subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują M ir (ar) N2 klasės elektromobilį, nuo kurio pirmosios registracijos datos (Registracijos liudijimo B kodas) taip, kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (Registracijos liudijimo (I.1) kodas) taip, kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, praėję ne daugiau nei 6 mėnesiai ir yra ne ankstesnė kaip paraiškos pateikimo data.

 

Pareiškėjas norintis gauti papildomą 1000 eurų kompensaciją, turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios įregistruotu ir registracijos liudijimo blanke (registracijos kodas C.1=C.2) įrašytu savininku / valdytoju arba įregistruotu tik valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2021 m. vasario 2 d. Sunaikintos transporto priemonės techninė apžiūra turėjo galioti 2020 m. kovo 13 d. arba 2021 m. vasario 2 d. Pareiškėjas turi atiduoti šią transporto priemonę sunaikinti ir pagal eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, gauti eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą (toliau – ENTP) ir transporto priemonė turi būti išregistruota  iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro pagal ENTP arba nuo 2021 m. gegužės 1 d. pateikta ir patvirtinta sunaikinimo deklaracija Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinėje sistemoje.

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 400 000 (keturi šimtai tūkstančių) Eur.

 

Paraiškų vertinimo tvarka

Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimo atliekami pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. D1-615 priemonės „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“, nuostatas.

 

Paraiškų pateikimo bei atrankos būdas – tęstinis.

 

Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas (jeigu  pateikta mažiau nei pusė privalomų pateikti dokumentų, paraiška  atmetama):

1. Pateikia sprendimą, priimtą atitinkamo pareiškėjo (juridinio asmens) valdymo organo, turinčio teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta pritarti projekto įgyvendinimui;

2. Pateikia įgaliojimą atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį atlikti veiksmus, susijusius su elektromobilio įsigijimu, paraiškos ar mokėjimo prašymo pateikimu;

3. Pateikia bendrą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio (toliau – ŠESD) sumažinimą per projekto vertinamąjį laikotarpį (10 metų):

a) M1 klasės (lengvasis automobilis) ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 87 t. CO2e;

b) M2 klasės (autobusas) ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 217 t. CO2e;

c) N1 klasės (lengvasis krovininis automobilis) ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 174 t. CO2e;

d) N2 klasės (krovininis automobilis) ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 290 t. CO2e.

4. Pareiškėjas pateikia dokumentus įrodančius, kad nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (arba) restruktūrizuojamas, neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetui arba kitiems valstybės fondams (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Jeigu pareiškėjas yra įsiskolinęs, parama gali būti teikiama, jei pareiškėjas pateiks dokumentus, įrodančius, kad apmokėjo visus įsiskolinimus valstybei.

 

Pareiškėjas yra grąžinęs visas grąžintinas lėšas, gautas pagal Programą, jeigu dėl tokių lėšų grąžinimo yra priimtas ir įsiteisėjęs sprendimas.

Paraiškos dėl subsidijos gavimo pateikimo metu pareiškėjas ir įmonių grupė arba susijusios įmonės (jei subsidijos gavėjas priklauso įmonių grupei arba turi susijusių įmonių) turi būti pateikę VĮ „Registrų centras“ 2019 m. ir 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis, jeigu jį privalo teikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymu.

 

Pagrindiniai teisės aktai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-615 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

 

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmata, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 194.

 

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojantis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237.

 

Informacija teikiama:

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00

penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45

 

Kontaktiniai asmenys:

Deimantas Bimbiris, el. paštas: deimantas.bimbiris@apva.lt, tel. 8 602 84 276

 

 

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI