KVIETIMAI

Kvietimas teikti paraiškas pagal LAAIF programos Aplinkos oro apsaugos kryptį PAGAL PRIEMONĘ Oro apsauga NR. 2020/3

Planuojamas

 • PASKELBIMO DATA

  2020 11 27 17:09
 • REDAGAVIMO DATA

  2021 03 22
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2021 03 31 00:00
 • PRIEMONĖ

  Oro apsauga
PRIORITETAS Nėra
PRIEMONĖ Oro apsauga
PAREIŠKĖJAS Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje.
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 2 240 000 EUR

VISO SUMA

2 240 000 €

ES SUMA

0 €

VALSTYBĖS SUMA

2 240 000 €

VYKDYTOJO SUMA

0 €

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau - APVA) skelbia atnaujintą* kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos Aplinkos oro apsaugos kryptį Nr. 3.2.1projektai, susiję su eksploatuojamų 1 MW ir didesnės, bet ne didesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinių kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu

* - kvietime gali dalyvauti visas kuro rūšis deginančių įrenginių naudotojai.

Galimi pareiškėjai/finansavimo gavėjai:

Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Projektų, kurių įgyvendinimo finansavimui priimamos paraiškos

Projektai, kuriuos įgyvendinus sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkos orui ir užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis aplinkos oro apsaugos efektas.

Projektu diegiamos išmetamų teršalų kiekiui sumažinti taikytinos priemonės:

Kondensacinis ekonomaizeris, elektrostatinis filtras, rankovinis filtras, ciklonas, selektyvi nekatalitinė redukcija, degiklių keitimas.

Kvietimui skiriamos lėšos

Projektų finansavimui pagal šį kvietimą skiriama lėšų suma – 2 240 000 EUR.

Maksimali finansavimo suma vienam pareiškėjui

Maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui yra 200 000 eurų, tačiau subsidijos dydis Projektui negali viršyti 70 (septyniasdešimt) procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškų pateikimo ir atrankos būdas

Konkursinis. Paraiškų teikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami vadovaujantis Tvarkos aprašu. Projektams, naudos ir kokybės vertinimo balai suteikiami ir sudaroma projektų atrankos eilė, vadovaujantis APVA patvirtinta Aplinkos apsaugos investicinių projektų aplinkosaugos rodiklių vertinimo metodika ir projektų naudos ir kokybės vertinimo balų lentele.

Paraiškų pateikimo tvarka

Kviečiame ruošti paraiškas ir atkreipiame dėmesį, kad:

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. vasario 1 d. 8:00 val. iki 2021 m. kovo 31 d. 24:00 val.

Paraiška kartu su privalomais pateikti dokumentais turi būti pateikta per informacinę sistemą APVIS. Prie sistemos galima prisijungti adresu https://apvis.apva.lt. 

Instrukcija, kaip prisijungti prie APVIS.

 

Naudinga informacija:

 1. Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašą rasite ČIA. 
 2. Tinkamų išlaidų sąrašą rasite ČIA. 
 3. Taršos emisijų skaičiuoklę rasite ČIA.
 4. Dažniausiai užduodamus klausimus rasite ČIA. 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos 2020-2022 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptys. 

Kontaktinis asmuo

Egidijus Petraitis – mob. tel. 8 659 76 105, el. p. egidijus.petraitis@apva.lt

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI