KVIETIMAI

Kvietimas teikti paraiškas taršių technologijų keitimas ATL sektoriuje nedalyvaujančioms įmonėms panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius PAGAL PRIEMONĘ Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje nedalyvaujančiose įmonėse NR. 2021-07-05

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2021 07 05 06:45
 • REDAGAVIMO DATA

  2021 07 07
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2021 09 30 00:00
 • PRIEMONĖ

  Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje nedalyvaujančiose įmonėse
PRIORITETAS Nėra
PRIEMONĖ Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje nedalyvaujančiose įmonėse
PAREIŠKĖJAS Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys, nevykdantys veiklos, kuri įrašyta į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo I priedo veiklų sąrašą
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 4 mln. EUR

VISO SUMA

4 mln. €

ES SUMA

0 €

VALSTYBĖS SUMA

4 mln. €

VYKDYTOJO SUMA

0 €

Kvietimas teikti paraiškas pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.5.4. punktas) „Įmonių, nedalyvaujančių Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje technologinių procesų atnaujinimas, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius“ (toliau – Priemonė)

 

Kvietimui skirta suma – 4 mln. Eur

 

Kvietimo data

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. liepos 5 d. 8.00 val. Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų skirtų Priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. rugsėjo 30 d. 17.00 val. Pasibaigus skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas.

 

Pareiškėjai/paramos gavėjai

Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys, nevykdantys veiklos, kuri įrašyta į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo I priedo veiklų sąrašą.

 

Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtam kvietimui pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano Priemonę.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos

 1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) mažinimo įrenginiams, atitinkantiems ES informaciniuose dokumentuose esančius geriausius prieinamus gamybos būdus, diegti į esamas įmonių technologines schemas (pvz., alternatyvaus kuro, antrinių žaliavų, pramoninių šalutinių produktų panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; atliekinės šilumos panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; dujų srauto valymo ir pakartotinio naudojimo įrenginiai ir (arba) sistemos; reaktoriai, krosnys, šilumokaičiai ir jų pajungimo schemos, katalitinės valymo sistemos; siurbliai; kompresoriai ir kt.);
 2. Technologinės įrangos ir įrenginių įsigijimui (įskaitant sumontavimo, vietos ir (ar) aikštelės paruošimo, įdiegimo, parengimo naudoti, išbandymo) ir susijusios išlaidos.

Atsinaujinantys energijos ištekliai suprantami kaip: vėjo energija, saulės energija, aeroterminė energija; geoterminė energija, hidroterminė energija, vandenynų energija, hidroenergija, biomasė (mediena ir jos atliekos, žemės ūkio atliekos, bioetanolis ir kt.), biodujos, įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas ir biometaną, biogeninės pramoninės atliekos, maisto atliekos, elektros energija, pagaminta iš AEI (turinti tvarumo sertifikatą ar patvirtinimą), vandenilis, pagamintas iš AEI (turintis tvarumo sertifikatą ar patvirtinimą).

 

Netinkamomis finansuoti išlaidomis bus laikomos investicijos, nurodytos Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 2–5 dalyse, 13 straipsnyje ir Tvarkos aprašo 66 punkte.

Pagal Valstybės pagalbos schemą finansavimas neteikiamas:

- sunkumų turintiems pareiškėjams. Pagal Reglamento (ES) 2020/972 1 straipsnio 4 punkto c papunktį leidžiama teikti valstybės pagalbą pareiškėjams, kurie 2019 m. gruodžio 31 d. nepatyrė sunkumų, o 2020 m. sausio 1 d.–2021 m.    birželio 30 d. tapo sunkumų patiriančiomis įmonėmis.

- pareiškėjui, kuris nutraukė tą pačią ar panašią remiamą veiklą Europos ekonominėje erdvėje per dvejus metus, prieš teikdamas paraišką gauti regioninę investicinę pagalbą arba paraiškos pateikimo metu planuoja nutraukti tokią veiklą ne vėliau kaip per dvejus metus nuo investicijos, kuriai prašoma pagalbos, pabaigos;

- pareiškėjui, kuris negrąžino anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

Vadovaujantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika[1], nauja valstybės pagalba negali būti teikiama, kol nebus sugrąžinta neteisėtai gauta valstybės pagalba.

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 4 mln. Eur.

Finansavimo intensyvumas

Pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 str. finansavimo dydis vienam pareiškėjui yra 25 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Subsidijos dydį ribojantis aplinkosauginio efektyvumo kriterijus 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento) netaikomas.

 

Paraiškų pateikimo būdas

Internetu Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje APVIS https://apvis.apva.lt/ užpildant paraišką.

 

Kaip prisijungti prie APVIS, norint užpildyti paraišką,  rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

https://apvis.apva.lt/uploads/documents/files/APVA_Juridrinis%20Asmuo_final.mp4

 

Paraiškų atrankos būdas – tęstinis.

 

Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas (jeigu  pareiškėjas pateikia mažiau nei pusę privalomų pateikti dokumentų, paraiška  atmetama):

 1. Pareiškėjas pateikia įrodymus ar dokumentus apie planuojamo technologinio proceso atnaujinimo atitikimą Europos Sąjungos informaciniuose dokumentuose esantiems geriausiems prieinamiems gamybos būdams;
 2. Planuojamo diegti sprendimo aprašymas, technologinė schema, paskirtis, analizė, pagrindimas, veikimo principas, siekiama nauda;
 3. Sprendimas, priimtas atitinkamo pareiškėjo (juridinio asmens) valdymo organo, turinčio teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta pritarti pareiškėjo projekto įgyvendinimui (nurodoma, kad pritariama projekto įgyvendinimui pagal 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę);
 4. Apklaustų tiekėjų komerciniai pasiūlymai su įkainiais;
 5. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekio sutaupymo skaičiavimai, kiek bus sutaupoma ŠESD įgyvendinus projektą, atsižvelgiant į sutaupytą energiją, žaliavas, kurą ir pan.

Bendras išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo[2] 2 priede pateiktą Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodikos 1 lentelės 2.8 papunktį.

 1. Projekto metu planuojamos įdiegti įrangos ir (ar) rangos darbų techninis projektas turi būti parengtas ir pateiktas informacinėje sistemoje APVIS per 120 dienų nuo paraiškos pateikimo dienos;
 2. Įgaliojimas atstovauti pareiškėją, išduotas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti paraišką ir (ar) pateikti mokėjimo prašymą).

 

Teisės aktai

 1. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 >>>;
 2. Klimato kaitos programos priemonės „Įmonių, nedalyvaujančių Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje, technologinių procesų atnaujinimas, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius“ valstybės pagalbos teikimo schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. D1-389 >>>;
 3. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmata, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 194 >>>;
 4. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojantis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237 >>>;
 5. Tinkamų projektų išlaidų kategorijos pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. D1-493 >>>;
 6. Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. D1-762 >>>.

 

Kita informacija:

(pvz. pareiškėjų informavimo tvarka, terminai, būdai ir pan.)

Nustatyta tvarka pateiktos paraiškos vertinamos eilės tvarka pagal jų registracijos datą. Vienos paraiškos administracinės atitikties vertinimas negali trukti ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo paraiškos registravimo dienos. Paraiškos, visiškai atitinkančios administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, teikiamos toliau aplinkosauginio–techninio projekto vertinimo etapui.

Aplinkosauginis–techninis projekto vertinimas turėtų trukti ne ilgiau kaip 90 darbo dienų nuo atliktos paraiškos administracinės atitikties vertinimo datos.

 

Remiama veikla:

Investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, perteklinės šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita), investicijos į medžiagas, montavimo darbus, įrangos diegimo, įskaitant įrangos paleidimo ir derinimo darbus, išlaidos. Gaminių ir (arba) paslaugų ar technologinių procesų pagerinimas, patobulinimas, leidžiantis sumažinti arba išvengti neigiamo poveikio aplinkai dėl oro taršos, taršos nuotekomis ir atliekų susidarymo. Pagalba bus teikiama vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio nuostatomis.

Jei pagalba suteikiama didelėms įmonėms gamybos procesui iš esmės pakeisti, tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti turto, susijusio su modernizuojama veikla, nusidėvėjimą per trejus ankstesnius finansinius metus. Jei pagalba suteikiama esamos įmonės veiklai įvairinti, tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti bent 200 % pakartotinai naudojamo turto balansinę vertę, registruotą finansiniais metais prieš darbų pradžią (Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio 7 dalis).

Pagal Valstybės pagalbos schemą teikiama skatinamąjį poveikį turinti pagalba atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnio 2 dalies nuostatas. Projekto išlaidos tinkamos, jei yra būtinos projektui įgyvendinti ir tiesiogiai skirtos technologinėms inovacijoms diegti.

 

Pagalbos sumavimas, suteikimo kontrolė ir stebėsena:

Investicijoms iš Klimato kaitos programos taikomos Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio nuostatos.

APVA vykdo pagalbos skaičiavimus, suteikimo kontrolę ir stebėseną, saugo išsamius duomenis ir dokumentus apie suteiktą pagalbą vadovaudamasi Bendrojo bendrosios išimties reglamento 7 ir 12 straipsnio nuostatomis.

Vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 9 straipsnio nuostatomis, informaciją apie suteiktą pagalbą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos APVA skelbia Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos interneto svetainėje https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en.

 

Kontaktai

Informacija teikiama:

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00

penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45

 

Toma Juraitė

 toma.juraite@apva.lt, tel. 8 607 61 049

 

Monika Ozarinskienė

monika.ozarinskiene@apva.lt, tel. 8 646 08 462

 

 

[1] Žr. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1995 m. rugsėjo 13 d. sprendimą C-188/92 TWD Textilwerke Deggendorf GmbH v Vokietija.

[2] Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. D1-315 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI