KVIETIMAI

Kvietimas teikti paraiškas pagal LAAIF programos Aplinkos oro apsaugos kryptį PAGAL PRIEMONĘ Oro apsauga NR. 2021/4

Planuojamas

 • PASKELBIMO DATA

  2021 01 21 13:08
 • REDAGAVIMO DATA

  2021 05 24
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2021 07 31 00:00
 • PRIEMONĖ

  Oro apsauga
PRIORITETAS Nėra
PRIEMONĖ Oro apsauga
PAREIŠKĖJAS Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje.
NUMATYTAS FINANSAVIMAS  1 000 000 EUR

VISO SUMA

 1 000 000 €

ES SUMA

0 €

VALSTYBĖS SUMA

 1 000 000 €

VYKDYTOJO SUMA

0 €

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau - APVA) skelbia kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos Aplinkos oro apsaugos 3.2.2. kryptį „projektai, susiję su ūkinėje veikloje nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) išsiskyrimo mažinimo priemonių taikymu“[1] 

Galimi pareiškėjai/finansavimo gavėjai

Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurių veikla apima Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.)[2] skyrius, grupes, klases ir poklasius:

- ekonominė veikla C „Apdirbamoji pramonė“: visi skyriai, grupės, klasės ir poklasiai.

- ekonominė veikla H „Transportas ir saugojimas“: 49.20 klasė „Krovininis geležinkelio transportas“; 49.50 klasė „Transportavimas vamzdynais“; 50.20 klasė „Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas“; 52.10 klasė „Sandėliavimas ir saugojimas“;

- ekonominė veikla G „Didmeninė ir mažmeninė prekyba; Variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas“: 46.71.20 poklasė „Benzino didmeninė prekyba“; 46.71.30 poklasė „Dujinio kuro didmeninė prekyba“; 46.71.40 poklasė „Dyzelinio kuro didmeninė prekyba“; 47.30 klasė „Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse“.

Projektai, kurių įgyvendinimo finansavimui priimamos paraiškos

Projektai, kuriuos įgyvendinus sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkos orui ir užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis aplinkos oro apsaugos efektas.

Galima finansuoti priemones tik NMLOJ išsiskyrimo vietų aptikimo tyrimais identifikuotoms neorganizuotai išmetamų NMLOJ išsiskyrimo vietoms pašalinti (pašalinti NMLOJ išsiskyrimą) ar iš šių vietų išmetamam NMLOJ kiekiui sumažinti (išsiskyrimo vietų nustatymo (aptikimo) įranga ir tyrimų atlikimo paslauga nefinansuojama). Tokios priemonės gali būti, pavyzdžiui, talpyklos apsauginių vožtuvų (alsuoklių), stogo ir (ar) plaukiojančio dangčio pakeitimas, susijusių vamzdynų ir (ar) jų dalių pakeitimas, kt.  Teikiant paraišką turi būti atlikti NMLOJ išsiskyrimo vietų nustatymo (aptikimo) tyrimai.

Kvietimui skiriamos lėšos

Projektų finansavimui pagal šį kvietimą skiriama lėšų suma – 1.000.000 EUR.

Maksimali finansavimo suma vienam pareiškėjui

Maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui yra 200 000 eurų, tačiau subsidijos dydis Projektui negali viršyti 70 (septyniasdešimt) procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškų pateikimo ir atrankos būdas

Konkursinis. Paraiškų teikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami vadovaujantis Tvarkos aprašu. Projektams, naudos ir kokybės vertinimo balai suteikiami ir sudaroma projektų atrankos eilė, vadovaujantis APVA patvirtinta Aplinkos apsaugos investicinių projektų aplinkosaugos rodiklių vertinimo metodika ir projektų naudos ir kokybės vertinimo balų lentele.

Paraiškų pateikimo tvarka

Kviečiame ruošti paraiškas ir atkreipiame dėmesį, kad:

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. birželio 1 d. iki 2021 m. liepos 31 d. 24:00 val.

Paraiška kartu su privalomais pateikti dokumentais turi būti pateikta per informacinę sistemą APVIS. Prie sistemos galima prisijungti adresu https://apvis.apva.lt.

Instrukcija, kaip prisijungti prie APVIS.

Naudinga informacija:

 1. Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašą rasite čia.
 2. Tinkamų išlaidų sąrašą rasite čia.

Kontaktinis asmuo

Antonas Misevičius  – tel.  8 645 71 389, el. p.  antonas.misevicius@apva.lt 

[1] Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-202 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2020–2022 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“. Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8C4B823EDD64/asr

[2] Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226. Prieiga per internetą:  https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/24308/EVRK2red_klasif_leidinys.pdf

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI