KVIETIMAI

Kvietimas teikti paraiškas pagal LAAIF programos finansavimo kryptį „Oro apsauga“ PAGAL PRIEMONĘ Oro apsauga NR. 2020/2

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2020 06 02 16:20
 • REDAGAVIMO DATA

  2020 08 18
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2020 09 11 00:00
 • PRIEMONĖ

  Oro apsauga
PRIORITETAS Nėra
PRIEMONĖ Oro apsauga
PAREIŠKĖJAS Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 2.000.000 EUR

VISO SUMA

2.000.000 €

ES SUMA

0 €

VALSTYBĖS SUMA

2.000.000 €

VYKDYTOJO SUMA

0 €

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau - APVA) skelbia kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos Aplinkos oro apsaugos kryptį „projektai, susiję su eksploatuojamų 1 MW ir didesnės, bet ne didesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinių kietąjį kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu [1]“.

Galimi pareiškėjai/finansavimo gavėjai:

Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje

Projektų, kurių įgyvendinimo finansavimui priimamos paraiškos

Projektai, kuriuos įgyvendinus sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkos orui ir užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis aplinkos oro apsaugos efektas.

Kvietimui skiriamos lėšos

Projektų finansavimui pagal šį kvietimą 2020 metams skiriama lėšų suma – 2.000.000 EUR.

Maksimali finansavimo suma vienam pareiškėjui

Maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui yra 200 000 eurų, tačiau subsidijos dydis Projektui negali viršyti 70 (septyniasdešimt) procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškų pateikimo ir atrankos būdas

Konkursinis. Projektams, naudos ir kokybės vertinimo balai suteikiami ir sudaroma projektų atrankos eilė, vadovaujantis APVA patvirtinta Aplinkos apsaugos investicinių projektų aplinkosaugos rodiklių vertinimo metodika ir projektų naudos ir kokybės vertinimo balų lentelėmis, patvirtintomis aplinkos ministro įsakymu kartu su finansavimo kryptimis.

Paraiškų pateikimo tvarka

Kviečiame ruošti paraiškas ir atkreipiame dėmesį, kad:

Paraiškos priimamos nuo 2020 m. rugpjūčio 10 d. 8:00 val. iki 2020 m. rugsėjo 11 d. d. 24:00 val.

Paraiška kartu su privalomais pateikti dokumentais turi būti pateikta per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt. 

Kur galima gauti dokumentus pareiškėjams

 1. Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašą (rasite ČIA);
 2. Daugiau metodinių nurodymų ir informacijos rasite ČIA.

 

☎️ Kontaktinis asmuo

Egidijus Petraitis – mob. tel. 8 659 76 105, el. p. egidijus.petraitis@apva.lt

[1] Įgyvendinama 2019 m. balandžio 17 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 371 patvirtintame Nacionalinio oro taršos mažinimo plano įgyvendinimo priemonių plane numatyta nuo 2020 m. įgyvendinti priemonė Nr. P2: „Finansinės paskatos (dalies įgyvendinimo išlaidų kompensavimas) eksploatuojamų vidutinių kietąjį kurą deginančių įrenginių modernizavimui dėl išmetimų į aplinkos orą sumažinimo iki 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/2193 dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo (OL 2015 L 313, p. 1), nurodytų ribinių verčių anksčiau, nei pagal šią direktyvą privaloma, ar keitimui (t. y. 1–5 MW įrenginiams – ribinių verčių atitikčiai nuo 2024-01-01; 5– 50 MW įrenginiams – ribinių verčių atitikčiai nuo 2022-01-01)“.

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI