KVIETIMAI

Kvietimas teikti paraiškas pagal LAAIF programos  projektus, susijusius su technologinių procesų ir įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidariusių nuotekų užterštumą, diegimu arba optimizavimu PAGAL PRIEMONĘ Vandenų apsauga NR. 2021/5

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2021 05 28 14:59
 • REDAGAVIMO DATA

  2021 08 11
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2021 09 01 00:00
 • PRIEMONĖ

  Vandenų apsauga
PRIORITETAS Nėra
PRIEMONĖ Vandenų apsauga
PAREIŠKĖJAS Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus viešąsias nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančias vandentvarkos įmones. Pareiškėjas turi neatitikti sunkumų patiriančios įmonės sąvokos, kaip tai apibrėžia 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, 2 straipsnio 18 punktas. Atsižvelgiant į galimą COVID pandemijos poveikį Pareiškėjui, paraiškos vertinimo metu bus tikrinama ar paraiškos pateikimo metu Pareiškėjas ir Įmonių grupė/Susijusios įmonės (jei Subsidijos gavėjas priklauso Įmonių grupei/turi susijusių įmonių) yra pateikę VĮ „Registrų centras“ 2019 m. ir 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo  sudėtis. Jeigu vadovaujantis 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 nuostatomis pareiškėjas privalo ruošti konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį, toks rinkinys turi būti pateiktas VĮ „Registrų centras“.  Tarpinės finansinės atskaitomybės duomenys nevertinami.
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 1 000 000 EUR

VISO SUMA

1 000 000 €

ES SUMA

0 €

VALSTYBĖS SUMA

1 000 000 €

VYKDYTOJO SUMA

0 €

Kvietimas teikti paraiškas pagal LAAIF Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos naudojimo 2021–2023 m. vandens apsaugos 2.1.1.2. kryptį „Prevenciniai projektai, susiję su technologinių procesų ir įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidariusių nuotekų užterštumą, diegimu arba optimizavimu

Projektų, kurių įgyvendinimo finansavimui priimamos paraiškos

Projektai, kuriuos įgyvendinus sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis vandens aplinkos apsaugos efektas.

Maksimali finansavimo suma vienam pareiškėjui

Maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui yra 200 000 eurų, tačiau subsidijos dydis Projektui negali viršyti 70 (septyniasdešimt) procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškų pateikimo ir atrankos būdas

Konkursinis. Paraiškų teikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami vadovaujantis Tvarkos aprašu. Projektams, naudos ir kokybės vertinimo balai suteikiami ir sudaroma projektų atrankos eilė, vadovaujantis APVA patvirtinta Aplinkos apsaugos investicinių projektų aplinkosaugos rodiklių vertinimo metodika ir projektų naudos ir kokybės vertinimo balų lentele.

Paraiškų pateikimo tvarka

Kviečiame ruošti paraiškas ir atkreipiame dėmesį, kad:

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Paraiška kartu su privalomais pateikti dokumentais teikiama per informacinę sistemą APVIS. Prie sistemos galima prisijungti adresu https://apvis.apva.lt. 

Naudinga informacija:

 1. Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašą rasite čia.
 2. Tinkamų išlaidų sąrašą rasite čia.

 

Kontaktiniai asmenys

Akvilė Naikutė  – tel. 8 664 36 936, el. p. akvile.naikute@apva.lt

Vidas Stašauskas – tel.  8 678 01 778, el. p. vidas.stasauskas@apva.lt

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI