KVIETIMAI

Kvietimas teikti paraiškas taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse  PAGAL PRIEMONĘ Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse NR. 2021-05-31

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2021 05 28 17:24
 • REDAGAVIMO DATA

  2021 06 09
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2021 12 31 14:45
 • PRIEMONĖ

  Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse
PRIORITETAS Nėra
PRIEMONĖ Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse
PAREIŠKĖJAS Juridiniai asmenys, vykdantys veiklą, kuri įrašyta į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių priemonių I priedo veiklų sąrašą, turinčios galiojantį leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir atsidariusios sąskaitą Sąjungos ŠESD registre.
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 10 mln. EUR

VISO SUMA

10 mln. €

ES SUMA

0 €

VALSTYBĖS SUMA

10 mln. €

VYKDYTOJO SUMA

0 €

Kvietimas teikti paraiškas pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.5.1 punktas) „Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse “

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. gegužės 31 d. 8.00 val. Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. Pasibaigus skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 1. šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) mažinimo įrenginiams, atitinkantiems ES informaciniuose dokumentuose esančius geriausius prieinamus gamybos būdus, diegti į esamas įmonių technologines schemas (pvz., alternatyvaus kuro, antrinių žaliavų, pramoninių šalutinių produktų panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; atliekinės šilumos panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; dujų srauto valymo ir pakartotinio naudojimo įrenginiai ir (arba) sistemos; automatizavimo ir procesų valdymo įrenginiai ir (arba) sistemos; reaktoriai, krosnys, šilumokaičiai ir jų pajungimo schemos, katalitinės valymo sistemos; siurbliai; kompresoriai ir kt.);
 2. technologinės įrangos ir įrenginių įsigijimui (įskaitant sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, įdiegimo, parengimo naudoti, išbandymo) ir susijusios išlaidos.

 

Netinkamomis finansuoti išlaidomis bus laikomos investicijos, nurodytos Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 2–5 dalyse, 13 straipsnyje ir Tvarkos aprašo 66 punkte.

Pagal Valstybės pagalbos schemą finansavimas neteikiamas:

- sunkumų turintiems pareiškėjams. Pagal Reglamento (ES) 2020/972 1 straipsnio 4 punkto c papunktį leidžiama teikti valstybės pagalbą pareiškėjams, kurie 2019 m. gruodžio 31 d. nepatyrė sunkumų, o 2020 m. sausio 1 d.–2021 m. birželio 30 d. tapo sunkumų patiriančiomis įmonėmis.

- pareiškėjui, kuris nutraukė tą pačią ar panašią remiamą veiklą Europos ekonominėje erdvėje per dvejus metus, prieš teikdamas paraišką gauti regioninę investicinę pagalbą arba paraiškos pateikimo metu planuoja nutraukti tokią veiklą ne vėliau kaip per dvejus metus nuo investicijos, kuriai prašoma pagalbos, pabaigos;

- pareiškėjui, kuris negrąžino anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

 

Finansavimo intensyvumas

Pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 str. finansavimo dydis vienam pareiškėjui yra 25 % tinkamų finansuoti išlaidų.

 

Paraiškų pateikimo būdas

Internetu Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje https://apvis.apva.lt/ užpildant prašymą.

Kaip prisijungti prie APVIS, norint užpildyti prašymą,  rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

 

Paraiškų atrankos būdas tęstinis

 

Kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai:

 1. taršos leidimo kopiją, kaip nustatyta Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ arba Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo kopiją, kaip nustatyta Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528, kurių sudėtyje yra leidimas išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas (toliau – ŠESD leidimas);
 2. preliminarūs ŠESD sutaupymo skaičiavimai, kiek bus sutaupoma ŠESD įgyvendinus projektą, atsižvelgiant į sutaupytą energiją, žaliavas, kurą ir pan.;
 3. apklaustų tiekėjų komerciniai pasiūlymai su įkainiais;
 4. sprendimas, priimtas atitinkamo pareiškėjo (juridinio asmens) valdymo organo, turinčio teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta pritarti pareiškėjo projekto įgyvendinimui (nurodoma, kad pritariama projekto įgyvendinimui pagal 2021 m. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo sąmatos detalizuojančio plano, patvirtinto 2021 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-237 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ 1.2.5.1 papunkčio priemonę);
 5. projekto metu planuojamos įdiegti įrangos ir (ar) rangos darbų techninis projektas turi būti parengtas ir pateiktas per 120 dienų nuo paraiškos pateikimo dienos Atsakingajai institucijai.

 

Teisės aktai

 1. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 >>>;
 2. Klimato kaitos programos priemonės „Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse“ valstybės pagalbos teikimo schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. D1-294 >>>;
 3. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 sąmata, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 194 >>>;
 4. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 sąmatą detalizuojantis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237 >>>;
 5. Tinkamų projektų išlaidų kategorijos pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. D1-493 >>>;
 6. Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. D1-762 >>>.

 

Kita informacija: (pvz. pareiškėjų informavimo tvarka, terminai, būdai ir pan.)

Nustatyta tvarka pateiktos paraiškos vertinamos eilės tvarka pagal jų registracijos datą. Vienos paraiškos administracinės atitikties vertinimas negali trukti ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo paraiškos registravimo dienos. Paraiškos, visiškai atitinkančios administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, teikiamos toliau aplinkosauginio–techninio projekto vertinimo etapui.

Aplinkosauginis–techninis projekto vertinimas turėtų trukti ne ilgiau kaip 90 darbo dienų nuo atliktos paraiškos administracinės atitikties vertinimo datos.

 

Kita aktuali informacija: (pvz. informacija, kur pareiškėjai gali susipažinti su informacija apie asmens duomenų tvarkymą, kita svarbi informacija)

Remiama veikla:

Investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, perteklinės šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita), investicijos į medžiagas, montavimo darbus, įrangos diegimo, įskaitant įrangos paleidimo ir derinimo darbus, išlaidos. Gaminių ir (arba) paslaugų ar technologinių procesų pagerinimas, patobulinimas, leidžiantis sumažinti arba išvengti neigiamo poveikio aplinkai dėl oro taršos, taršos nuotekomis ir atliekų susidarymo. Pagalba bus teikiama vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio nuostatomis.

Jei pagalba suteikiama didelėms įmonėms gamybos procesui iš esmės pakeisti, tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti turto, susijusio su modernizuojama veikla, nusidėvėjimą per trejus ankstesnius finansinius metus. Jei pagalba suteikiama esamos įmonės veiklai įvairinti, tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti bent 200 % pakartotinai naudojamo turto balansinę vertę, registruotą finansiniais metais prieš darbų pradžią (Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio 7 dalis).

Didelė įmonė – juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos įmonės, mažos įmonės arba vidutinės įmonės sąvokos, įtvirtintos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, t. y. įmonės laikomos didelėmis įmonėmis, jei jos atitinka vieną iš dviejų kriterijų: įmonėje dirba 250 arba daugiau darbuotojų; įmonės metinės pajamos viršija 40 mln. eurų ir įmonės balanse nurodyto turto vertė viršija 27 mln. eurų.

Pagal Valstybės pagalbos schemą teikiama skatinamąjį poveikį turinti pagalba atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnio 2 dalies nuostatas. Projekto išlaidos tinkamos, jei yra būtinos projektui įgyvendinti ir tiesiogiai skirtos technologinėms inovacijoms diegti.

 

Pagalbos sumavimas, suteikimo kontrolė ir stebėsena:

Investicijoms iš Klimato kaitos programos taikomos Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio nuostatos.

APVA vykdo pagalbos skaičiavimus, suteikimo kontrolę ir stebėseną, saugo išsamius duomenis ir dokumentus apie suteiktą pagalbą vadovaudamasi Bendrojo bendrosios išimties reglamento 7 ir 12 straipsnio nuostatomis.

Vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 9 straipsnio nuostatomis, informaciją apie suteiktą pagalbą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos APVA skelbia Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos interneto svetainėje.

 

 

Informacija teikiama:

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00

penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45

 

Kontaktai:

Monika Ozarinskienė

monika.ozarinskiene@apva.lt, tel. 8 646 08 462

 

Toma Juraitė

toma.juraite@apva.lt, tel. 8 607 61 049

 

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI