KVIETIMAI

Subsidijos ir dotacijos tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti PAGAL PRIEMONĘ Atliekų prevencijos ir tvarkymo programa NR. 2021-12-09

Galiojantis

 • PASKELBIMO DATA

  2021 12 08 22:52
 • REDAGAVIMO DATA

  2021 12 08
 • PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS

  2022 02 08 00:00
 • PRIEMONĖ

  Atliekų prevencijos ir tvarkymo programa
PRIORITETAS Nėra
PRIEMONĖ Atliekų prevencijos ir tvarkymo programa
PAREIŠKĖJAS Savivaldybių administracijos; Regioniniai atliekų tvarkymo centrai (RATC).
NUMATYTAS FINANSAVIMAS 425 000 EUR

VISO SUMA

425 000 €

ES SUMA

- €

VALSTYBĖS SUMA

425 000 €

VYKDYTOJO SUMA

- €

Kvietimo pavadinimas

Subsidijos ir dotacijos tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti

Kvietimui skirta suma, Eur:

425 000,00

Kvietimo data

2021-12-09

Galimi Pareiškėjai

Savivaldybių administracijos;

Regioniniai atliekų tvarkymo centrai (RATC).

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija

Subsidija ar dotacija teikiama tekstilės atliekų surinkimo konteinerių įsigijimo išlaidoms finansuoti.

Siekiamas rodiklis - įsigytų tekstilės atliekų surinkimo konteinerių skaičius, vnt.

Maksimali finansavimo/ subsidijos/ dotacijos suma

Nenustatyta.

Finansavimo intensyvumas

Iki 85 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos teikiamos per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą APVIS. Prie APVIS galima prisijungti adresu https://apvis.apva.lt.

Paraiškų atrankos būdas

Tęstinė atranka.

Paraiškos projektų vertinimui atlikti priimamos iki 2022 m. vasario 8 d. Paraiškos registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą. Iš gautų paraiškų sudaromas pagrindinis sąrašas. Kai pagrindiniame sąraše esančiose paraiškose prašoma subsidijų ir dotacijų suma viršija Priemonių plane Priemonei numatytą skirti lėšų sumą, sudaromas rezervinis sąrašas.

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai (jei paraiškų atrankos būdas konkursinis)

Nenustatyti.

Privalomi su paraiška pateikti dokumentai

Nenustatyti.

Teisės aktai

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas[1];

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2021 metais priemonių planas[2]

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „ Subsidijos ir dotacijos tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti“ projektų finansavimo tvarkos aprašas[3]

Kontaktai

Antonas Misevičius

Tel.: 8 645 71 389

El.p.: antonas.misevicius@apva.lt

 

Vidas Stašauskas

Tel.: 8 678 01778

El.p.: vidas.stasauskas@apva.lt

 

Kita informacija:

(pvz. pareiškėjų informavimo tvarka, terminai, būdai ir pan.)

Paraiškos priimamos iki 2022-02-08.

 

Kita aktuali informacija:

(Pvz.informacija, kur pareiškėjai gali susipažinti su informacija apie asmens duomenų tvarkymą, kita svarbi informacija)

Rengiant paraiškas atkreipti dėmesį į:

 • Finansavimas skirtas tekstilės atliekų surinkimo konteinerių įsigijimo išlaidoms finansuoti;
 • Finansuojama iki 85 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
 • Paraišką gali teikti savivaldybės administracija arba RATC.

Jeigu paraišką teikia RATC visų ar keleto administruojamų savivaldybių teritorijoje, teikia 1 paraišką, kurioje nurodo savivaldybes ir pateikia informaciją apie kiekvienoje savivaldybėje planuojamą įsigyti tekstilės atliekų surinkimo konteinerių tipą, talpą, kiekį bei reikalingas investicijas. Paraišką pateikus RATC, savivaldybės administracija dar vienos paraiškos pateikti negali;

 • Gali būti įtraukiamos nuo 2021-11-05 d. patirtos išlaidos;
 • Projektas turi būti įgyvendintas iki 2023 m. lapkričio 15 d.

 

[1] Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2004-03-04, D1-94. Prieiga per internetą:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.294D8AEC7311/GBzSiQNuhE

[2] Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2021 metais priemonių planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2021-09-17, D1-541. Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/32ed05c017b011ec9f09e7df20500045

[3] Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti“ projektų finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymu 2021-12-07, T1-304. Prieiga per internetą:

https://e- seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/aca75e50577611ec86bdcb0a6d573b32?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=0e9c544e-be7d-4e3b-b40d-9896e8a1833d

KITI KVIETIMAI

VISI KVIETIMAI