Dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais

  • Jei daugiabutį namą atstovauja administratorius. Pagal CK 4.84 str. administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Su paraiška teikiamas dokumentas – atitinkamos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo, kuriame matytųsi administratoriaus paskyrimas ir jam priskirti administruoti daugiabučiai.

 

  • Jei daugiabutį namą atstovauja bendrija. Ji turi būti užregistruota juridinių asmenų registre. Su paraiška teikiami dokumentai - Registrų centro LR juridinių asmenų registro išrašas ir notaro patvirtinti bendrijos įstatai.

 

  • Jei daugiabutį namą atstovauja Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo. Šiuo atveju namo valdymas turi būti įregistruotas Nekilnojamo turto registre. Su paraiška teikiamas dokumentas – Jungtinės veiklos sutarties kopija.

 

Ne. Pareiškėjas privalo teisėtai atstovauti daugiabučio namo savininkus. Bendrija turi būti įregistruota.

Finansuojami gali būti tik tie daugiabučiai, kurie atitinka Aprašo 3.1 p. sąvokos apibrėžimą. Pagal Aprašą daugiabutis namas – aukštesnis kaip dviejų aukštų, neskaitant cokolinių aukštų, kuriuose yra įrengti butai, daugiabutis namas arba dviejų aukštų daugiabutis namas, kurio palėpėje (mansardoje) įrengtos gyvenamosios paskirties patalpos, kuriose maistui ruošti naudojami suskystintų naftos dujų (toliau – SND) balionai, kuriems centralizuotai maisto gamybai netiekiamos SND bei Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje ar kituose daugiabučio namo dokumentuose nėra numatyta, kad name maistui ruošti galima naudoti elektrines virykles, ir įtrauktas į Daugiabučių namų sąrašą. Rekomenduojame pasitikrinti ar daugiabutis yra įtrauktas į Daugiabučių namų sąrašą.

Tuo atveju, jeigu daugiabutis namas nėra įtrauktas į VERT skelbiamą sąrašą, Daugiabučio namo atstovas turi kreiptis į savivaldybę dėl daugiabučio namo įtraukimo į VERT skelbiamą sąrašą. Aprašo 18. p. numato, kad VERT gavusi informaciją iš savivaldybės apie į Daugiabučių namų sąrašą nepatekusį daugiabutį namą, kuriame maistui ruošti naudojami SND balionai ir kuriam centralizuotai maisto gamybai netiekiamos SND bei Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje ar kituose daugiabučio namo dokumentuose nėra numatyta, kad name maistui ruošti galima naudoti elektrines virykles, arba klaidingai į šį sąrašą įrašytą daugiabutį namą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas patikslina Daugiabučių namų sąrašą ir apie tai elektroniniu paštu informuoja skirstomųjų tinklų operatorių, atitinkamą savivaldybę ir Agentūrą.

Ne. Priemonė yra skirta daugiabučiams namams, atitinkantiems Aprašo 3.1 p. sąvoką.

2020 metais teiktas, teigiamai įvertintas, bet nefinansuotas registracijos formas bus būtina pateikti iš naujo per informacinę sistemą (APVIS), pridedant su ankstesne paraiška teiktus dokumentus. Pakartotinai teikiamose paraiškose gali būti patikslinami išlaidų įkainiai pagal pakartotinės paraiškos teikimo metu galiojančios aktualios redakcijos priemonės finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 33.5 ir 35 punktuose nurodytus fiksuotus įkainius ir (ar) išlaidų dydžius.

Jeigu pakartotinai teikiamoje paraiškoje yra kitų pasikeitimų, lyginant su 2020 metais teikta ir vertinta informacija, paraiškos tinkamumas finansuoti bus vertinamas iš naujo. Taip pat jeigu pakartotinai teikiamos paraiškos suma yra didesnė, nei buvo patvirtinta finansavimo skyrimo rašte, paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimas bus atliekamas iš naujo.

Jeigu paraiškos informacija nesikeitė (išskyrus galimus pasikeitimus dėl fiksuotų įkainių ir (ar) išlaidų dydžio) ir jos suma nėra didesnė, nei buvo patvirtinta finansavimo skyrimo rašte, lieka galioti viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros atliktas registracijos formos (paraiškos) įvertinimas.

Taip. Remiantis Aprašo 32.3 p. į rezervinių paraiškų sąrašą pirmumo teise (po jau įgyvendintų, bet dar neapmokėtų) įtraukiamos paraiškos, kuriomis prašoma skirti finansavimą projektui, kuriuose pagal Aprašą jau įgyvendintas projektas, tačiau ne visi name esantys SND balionai pakeisti kitais energijos šaltiniais. Toks daugiabutis gali teikti pakartotinai paraišką, paraiškoje nurodant senosios paraiškos informaciją ir pateikti pagrindimus, kad įtraukus naujas išlaidas bus geriau prisidedama prie projekto rodiklio pasiekimo. Paraiška galėtų būti vertinama, kaip tinkama finansuoti, tik tuo atveju, jei papildomos išlaidos geriau prisideda prie projekto rodiklio pasiekimo. Jei dėl papildomai teikiamų išlaidų, projekto rodiklis negerėja, tokia paraiška negalėtų būti finansuojama.

Pavyzdžiui: 2020 metais daugiabutis gavo paramą laiptinės elektros instaliacijos pertvarkymui ir iš 8-ių butų, kuriuose prieš projektą buvo naudojami SND balionai, 6-iuose butuose buvo pertvarkyta elektros sistema bei įrengtos elektrinės viryklės. 2021 metais gali būti teikiama paraiška dėl likusių dviejų arba vieno SND balionų atsisakymo. Atkreipiamas dėmesys, kad daugiabučio laiptinės elektros sistemos pertvarkymui pakartotinai parama negalėtų būti skiriama. Galėtų būti kreipiamasi tik dėl anksčiau nevykdytų veiklų, pavyzdžiui: buto, kuris tik šiais metais atsisako baliono, buto elektros sistemos pertvarkymo ir elektrinės viryklės įsigijimo.

Pagal Veiksmų plano 2 priedo 9 p. iki 2021 m. gegužės 31 d. Daugiabučių namų atstovai Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus arba balsavimus raštu, siekiant priimti sprendimus dėl daugiabučio namo aprūpinimo energija būdo (elektros energija ar gamtinės dujos) pasirinkimo, pasirenkant tik vieną iš energijos rūšių. Gamtines dujas daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai gali pasirinkti tik tuo atveju, jeigu name jau yra įrengti gamtinių dujų įvadai ir nereikalingi papildomi gamtinių dujų skirstymo operatoriaus rangos darbai ar operatoriaus skirstymo tinklo rekonstrukcija.

Pagal Aprašo 9 p. buto elektros instaliaciją galima didinti iki 5 kW. Įgyvendinus projektą, prašome kreipktis į ESO dėl elektros galios didinimo įprasta tvarka.

Finansuojami gali būti daugiabučiai, kuriuose ne mažiau kaip 70 proc. daugiabučio namo butų ar kitų patalpų, kuriuose buvo naudojami SND balionai, bus vykdomos projekto veiklos ir bus atsisakoma balionų.

Pavyzdžiui: jei visuose 10-yje butų yra naudojami dujų balionai, projekto veiklos turėtų būti vykdomos bent 7 butuose. Jei iš 10 butų, balionus naudoja 8 butai, tuomet dalyvauti turėtų bent 6 butai.

Daugiabučio namo atstovo tinkamos finansuoti išlaidos:

  1. daugiabučių namų bendrųjų inžinerinių elektros ar gamtinių dujų sistemų įrengimas ir (ar) pertvarkymas laiptinėse ir bendros paskirties patalpose – 200 eurų be PVM (242 eurų su PVM) vienam butui (įkainis dauginamas iš bendro butų skaičiaus);

 

  1. butų elektros instaliacijos ar dujų sistemos pertvarkymas – 200 eurų be PVM (242 eurų su PVM) vienam butui, iš kurio pašalinamas SND balionas ir, jeigu yra bendro naudojimo virtuvė, kiekvienam joje esančiam įvadui, skirtam prijungti elektrinę arba dujinę viryklę (įkainis dauginamas iš butų, kuriuose pašalinami balionai, skaičiaus; bendrojo naudojimo virtuvių atveju, įkainis dauginamas iš įvadų, skirtų prijungti elektrinę ar dujinę viryklę, skaičiaus);

 

  1. įrangos, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti (elektrinės arba dujinės viryklės), įsigijimas – 200 eurų be PVM (242 eurų su PVM) vienam vienetui į vieną butą, iš kurio pašalinamas SND balionas arba bendro naudojimo virtuvėse įrengtam vienam vienetui (įkainis dauginamas iš butų, kuriuose pašalinami balionai, skaičiaus; bendrojo naudojimo virtuvių atvejų, įkainis dauginamas iš keičiamų viryklių skaičiaus).

 

  1. daugiabučio namo atstovui kompensuojamos išlaidos už veiklų administravimą – 3 proc. (įkainis skaičiuojamas nuo aukščiau nurodytų išlaidų).

 

Atkreipiamas dėmesys, kad paraiškos formoje iš pradžių skaičiuojami įkainiai be PVM, o PVM suma yra pridedama vėliau.

Pavyzdžiui: Jei daugiabučiame name iš viso yra 10 butų, iš jų SND balionai yra naudojami 8 butuose ir įgyvendinant projektą numatoma, kad balionų bus atsisakoma 6 butuose, bei yra numatoma įgyvendinti visas tris veiklas (pavyzdžiui: bus vykdomas elektros sistemos pertvarkymas laiptinėje, elektros sistemos pertvarkymas 6 butuose ir įsigyjamos 6 elektrinės viryklės), tuomet tinkama finansuoti išlaidų suma būtų tokia:

Už laiptinės elektros sistemos pertvarkymą: 10*200 = 2000 Eur

Už elektros pertvarkymą butuose: 6*200 = 1200 Eur

Už virykles: 6*200 = 1200 Eur

Už administravimą: 4.400*3% = 132 Eur

Viso be PVM: 4.532 Eur

PVM: 951,72 Eur

Viso su PVM: 5.483,72 Eur

PVM yra tinkamas finansuoti projekto lėšomis, jei paraiškos teikėjas ir paramos gavėjau nėra registruoti kaip PVM mokėtojai arba, jei yra registruoti, tačiau projekto išlaidų negali įtraukti į atskaitą ir negali PVM susigrąžinti.

Aprašo 38 p. numato, kad išlaidos turi būti patirtos po paraiškos pateikimo dienos iki 2021 m. lapkričio 30 d.

Išlaidos turi būti patirtos po paraiškos pateikimo dienos. Jei išlaidos patirtos anksčiau nei yra pateikta paraiška, jos negalės būti pripažįstamos  tinkamomis finansuoti. Rezervinių paraiškų atveju, išlaidos gali būti patirtos nuo pirmosios paraiškos pateikimo dienos.

Daugiabučio namo atstovas Agentūros nustatytos formos mokėjimo prašymus per APVIS teikia Agentūrai, nuo finansavimo skyrimo, tačiau ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 1 d.

Kadangi šiais metais bus apmokama pagal fiksuotus įkainius, nereikės su paraiška teikti sąmatų, projektų ar kitų išlaidas pagrindžiančių dokumentų.

1. APVA kontaktai (paraiškos teikimas, finansavimo sąlygos, mokėjimo prašymų teikimas, administravimas):

Esant klausimams, prašome kreiptis el. p. sndbalionai@apva.lt.

Lina Čepienė – mob. tel. 8 602 83 770;

Romuald Grabštunovič – mob. tel. 8 602 87 322;

Agnė Markauskienė – mob. tel. 8 602 84 951;

Mindaugas Gustas – mob. tel. 8 678 83 690.

2. ESO kontaktai

Techniniai klausimai: el. p. SNDbalionai@eso.lt, tel. nr. 8 617 96 546.

3. VERT kontaktai:

Daugiabučių namų adresų sąrašas: tel. 8 800 20500, tel. 8 659 61 935, el. p. info@vert.lt.

4. LR Energetikos ministerijos kontaktai:

Koordinavimas/kontrolė: tel. 8 5 203 4696, el. p. info@enmin.lt.

5. Dėl daugiabučio namo aprūpinimo energija būdo pasirinkimo/daugiabučio namo vidaus instaliacijos rangos darbų: gyventojai, privalo kreiptis į savo namo BNO valdytojus.

Jeigu Pareiškėjas yra PVM mokėtojas ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti PVM, prašome įvertinti kurioms projekto išlaidoms PVM bus galima susigrąžinti (t.y. kurios sąskaitos bus išrašomos ne gyventojams, o Pareiškėjui). Jeigu PVM negalite susigrąžinti ar tik daliai išlaidų PVM galite susigrąžinti – prašome nežymėti. Prašome pažymėti tik tuo atveju, jeigu visų projekto išlaidų PVM bus susigrąžinamas. (Detaliau žr. kvietime pateiktą “Instrukciją, kaip užpildyti paraišką”, 11 psl.)

Jeigu Pareiškėjas yra PVM mokėtojas ir gali susigrąžinti PVM, prašome netinkamo finansuoti PVM suma sumažinti prašomos subsidijos sumą. Pavyzdžiui: daugiabutis namas turi 10 butų. To namo bendrųjų inžinerinių elektros ar gamtinių dujų sistemų įrengimo ir (ar) pertvarkymo laiptinėse ir bendrose paskirties patalpose darbų suma 10 butų x 200 Eur be PVM (242 Eur su PVM) = 2000 Eur. T. y. jeigu sąskaitos už laiptinės darbus išrašomos Pareiškėjui, tuomet nuo deklaruojamos sumos (2000 Eur) išskaičiuojamas PVM - 420 Eur. Todėl prašomos subsidijos suma turėtų mažėti - 420 Eur. (Detaliau žr. kvietime pateiktą “Instrukciją, kaip užpildyti paraišką”, 11 psl.)

PVM tinkamumo finansuoti deklaracija pildoma tuo atveju, jei daugiabučio namo atstovas yra registruotas PVM mokėtoju. PVM tinkamumo finansuoti deklaracija taip pat turi būti pildoma kiekvieno ūkinę veiklą daugiabučio namo bute ar kitoje patalpoje vykdančio, daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininko, kuris yra registruotas PVM mokėtojas ir kurio išlaidos yra įtraukiamos į projekto biudžetą.