NAUJIENOS

1. Ar komunalinių atliekų surinkimo aikštelių statybos apimtyse numatyta aikštelių užrakinimo sistema yra tinkama finansuoti?

2017-02-21

PFSA 30.2 papunktyje nustatyta, kad „konteinerių aikštelės turi būti įrengiamos pagal Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Kokybės reikalavimai), 91 punkto reikalavimus“. Kokybės reikalavimuose nenumatyta, kad įrengiant aikšteles būtų taikoma elektroninio rakto sistema. Šių reikalavimų tikslas – nustatyti minimalius komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos, išskyrus komunalinių atliekų naudojimą ir šalinimą, kokybės reikalavimus. Todėl savivaldybės gali taikyti ir aukštesnius paslaugos Kokybės reikalavimus, pvz., elektroninio rakto sistemos taikymą, konteinerių ištuštinimo dažnumo skaičiaus padidinimą ir kt. Pagal PAFT  402 punktą tinkamos finansuoti išlaidos yra išlaidos būtinos projektams įgyvendinti, t. y. jos prisideda prie projekto tikslų, uždavinių ir rezultatų pasiekimo. Pagal PĮP priemone Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą“ įgyvendinimo ir dviejų rezultato rodiklių R.S.324 „Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis“ ir R.S.325 „Komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus, plastiko, metalo, stiklo atliekų dalis, paruošta pakartotinai naudoti ar perdirbti“. Jeigu projekto IP ir paraiškoje pateiktu pagrindimu bus įrodyta, kad elektroninio užrakto sistema prisideda prie komunalinių atliekų perdirbimo didinimo ir atliekų sąvartyne šalinimo mažinimo per diegiamą konteinerių/diferencijuoto apmokestinimo sistemą, kuri skatina gyventojus rūšiuoti, tada tokios išlaidos bus tinkamos finansuoti.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS