NAUJIENOS

10. Iki paraiškos pateikimo projekto vykdytojas turi įtraukti projekto partnerius, t.y. tas savivaldybes, kurios nėra projekto vykdytojui pavedusios funkcijos parinkti atliekų vežėjus maisto atliekų surinkimui. Vadovaujantis 321.3 p. reikalavimais: “iki projekto finansavimo pabaigos projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai) sudarys sutartis su atliekų vežėjais dėl rūšiuojamojo maisto / virtuvės atliekų surinkimo iš gyventojų ir apie tai informuos įgyvendinančiąją instituciją arba pateiks jai kitus dokumentus, įrodančius rūšiuojamojo maisto / virtuvės atliekų surinkimo paslaugos teikimą gyventojams. Jei projekto vykdytojui nepavesta sudaryti maisto / virtuvės atliekų surinkimo sutartį pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 3 dalies 1 punktą, projekte privalomas partneris“. Vadovaujantis Aprašo 15 p., partnerio dalyvavimą projekte būtina pagrįsti paraiškoje. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje turi būti nustatyta partnerių atsakomybė, jos pasidalijimas, finansiniai ir kiti įsipareigojimai, būtini įgyvendinant projektą. Kadangi projekto vykdytojo atveju neplanuojama, kad partneriai prisidėtų finansiškai, tai partnerystės sutartyje turi būti numatyta atsakomybė partneriui sudaryti sutartis su atliekų vežėjais dėl rūšiuojamojo maisto / virtuvės atliekų surinkimo iš gyventojų. Kas bus, jei savivaldybės atsisakys pasirašyti partnerystės sutartį?

2020-11-16

Kadangi projektu bus siekiama sukurti/pagerinti komunalinių maisto atliekų apdorojimo infrastruktūrą, todėl pirmiausiai turi būti užtikrintas maisto atliekų surinkimo iš gyventojų paslaugos teikimas. Šią paslaugą turi organizuoti pačios savivaldybės arba pavesti RATC.

Aplinkos ministerijos nuomone, jeigu savivaldybė neįsipareigoja organizuoti tokios paslaugos gyventojams teikimo ir atsisako dalyvauti projekte kaip partnerė, tokiu atveju investiciniame projekte (IP) neturi būti numatyta, kad  planuojamoje infrastruktūroje bus apdorojamos maisto atliekos iš šios savivaldybės teritorijos ir atitinkamai turi būti suplanuoti atliekų apdorojimo pajėgumai.

Tačiau jeigu atsitinka taip, kad regiono įvertintame IP jau suplanuota apdoroti iš tos savivaldybės teritorijos surinktas maisto atliekas, tuomet paraiškos vertinimo metu APVA paprašys patikslinti pajėgumus ir projekto rodiklius. Jei jie mažės, bus reikalinga suderinti šį sumažėjimą su regionu.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS