NAUJIENOS

9. Prašome paaiškinti, kuriuo dokumentu Projekto vykdytojui vadovautis siekiant projekto atitikties Aprašo 25.1 ir 321.1 papunkčių reikalavimams. Siekiant įgyvendinti Aprašo 11.6 p. nurodytą veiklą, Aprašo 321.1 papunktyje keliami reikalavimai, kad „kompostavimo ar anaerobinio apdorojimo įrenginiai turi atitikti Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-01-25 įsakymu Nr. D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Reikalavimai). Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-03-14 įsakymu Nr. D1-57 patikslinta Reikalavimų suvestinė, kuri įsigaliojo nuo 2016-07-01 ir yra šiuo metu galiojanti https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.292658/asr. 2020-03-27 buvo registruotas naujas įsakymo projektas Nr. 20-4355, kuriame nurodyti griežtesni reikalavimai maisto / virtuvės atliekų priėmimo, laikymo ir komposto vietų ir kiti, kas turi įtakos formuojant techninę užduotį projektuotojams ir vėliau gali įtakoti Rangos darbų kainą. Pagal viešai skelbiamą informaciją matome, kad 2020-08-13 raštu Nr. (17)-D8(E)-4496 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. D1-57 „Dėl biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo projekto notifikavimo Europos komisijai“ pateiktas prašymas Lietuvos standartizacijos departamentui notifikavimui Europos Komisijai.

2020-11-12

Teikiame Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išaiškinimą, kad pagal 05.2.1-APVA-R-008 priemonės ,,Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra” projektų finansavimo sąlygų aprašą paraiškos Aplinkos projektų valdymo agentūrai turi būti pateiktos iki š. m. pabaigos, o sutartys  turi būti pasirašytos vėliausiai iki 2021 m. kovo mėn. pabaigos, t. y. jau įsigaliojus naujiems reikalavimams, rengiant technines užduotis siūlome vadovautis notifikuojamais Reikalavimais.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS