NAUJIENOS

3. Ar bus galima vienai rangos sutarčiai (nežiūrint į tai, kiek veiklų ten vykdoma) nustatyti vieną fizinį rodiklį, o kartu ir vieną sumą, atitinkančią rangos sutarties tinkamų išlaidų vertę, ar bus reikalaujama tokiai sutarčiai nustatyti kelis fizinius rodiklius? Jeigu vienai rangos sutarčiai bus nustatomi keli fiziniai rodikliai, prašome paaiškinti, kaip jie bus nustatomi ir kokiu principu šiems rodikliams turi būti priskiriamos lėšos. Taip pat prašome paaiškinti, ar tokia situacija bus įvertinta darbų aktų šablonuose?

2016-11-10

Jeigu rangos sutartyje numatyta kelios veiklos (pagal Aprašo 11 ir 38 punktus), bus reikalaujama nustatyti fizinius rodiklius kiekvienai veiklai, o sutarties išlaidų vertę išskirstyti pagal fizinius veiklos įgyvendinimo rodiklius (toliau – fizinis rodiklis) (žr. pavyzdį).
Vadovaujantis Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams 74 punktu, kiekvienam projekto fiziniam rodikliui pasiekti reikalingos išlaidos priskiriamos vienai pasirinktai biudžeto išlaidų kategorijai. Vadovaujantis Priemonės 05.3.2-APVA-R-014 Aprašo 42 punktu, techninės priežiūros, statinio projektinių pasiūlymų (eskizinių projektų), techninių projektų rengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros, ekspertizių atlikimo išlaidos priskiriamos prie 3 kategorijos išlaidų. Techninė priežiūra nurodoma kaip atskira veikla ir finansuojama bendru projekto intensyvumu.

Pavyzdys:
Projekto apimtyje yra numatyta I ir II gyvenviečių NT ir VT plėtra, NT ir VT rekonstrukcija, NVĮ statyba, VGĮ rekonstrukcija.

Statybos darbams atlikti I gyvenvietėje pasirašytos 3 rangos sutartys (NT ir VT statyba + rekonstrukcija; NVĮ statyba; VGĮ rekonstrukcija) ir 1 paslaugų sutartis (Techninė priežiūra I gyvenvietė veikla 1.1).

Statybos darbams atlikti II gyvenvietėje pasirašytos 1 rangos sutartis (NT ir VT statyba + rekonstrukcija + NVĮ statyba) ir 1 paslaugų sutartis (Techninė priežiūra II gyvenvietė veikla 1.2). Galimas rangos ir paslaugų sutarčių fizinių rodiklių ir išlaidų sumų išskirstymas 3 kategorijoje:
1.1. I gyvenvietės VT ir NT plėtra, rekonstrukcija, NVĮ statyba, VGĮ rekonstrukcija.
1.1.1. I gyvenvietė VT ir NT plėtra, X km; Y km; ___ EUR
1.1.2. I gyvenvietė VT ir NT rekonstrukcija, X km; Y km; ___EUR
1.1.3. I gyvenvietė NVĮ statyba, X vnt., ___ EUR
1.1.4. I gyvenvietė VGĮ rekonstrukcija, X vnt., ___ EUR
1.2. II gyvenvietės VT ir NT plėtra, rekonstrukcija, NVĮ statyba.
1.2.1. II gyvenvietė VT ir NT plėtra, X km; Y km; ___ EUR
1.2.2. II gyvenvietė VT ir NT rekonstrukcija, X km; Y km; ___ EUR
1.2.3. II gyvenvietė NVĮ statyba, X vnt., ___ EUR
1.3. Techninė priežiūra.
1.3.1. Techninė priežiūra I gyvenvietė veikla 1.1., X vnt., ___ EUR
1.3.2. Techninė priežiūra II gyvenvietė veikla 1.2., X vnt., ___ EUR

 

Vadovaujantis Agentūros rekomendacijomis darbų pirkimo dokumentų rengimui, žiniaraščių elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu turi būti sukuriama Perkančiosios organizacijos/Užsakovo naudojantis SSĮP ir pateikta konkurso dalyviams paskelbus Rangos darbų pirkimą. Rangos sutarties sąmatas Perkančiosioms organizacijoms/Užsakovui rekomenduojama pasirengti taip, kad būtų aiškūs konkretūs darbų kiekiai ir išlaidos pagal rangos sutarties veiklas atskirai.
Agentūros rekomendacijas darbų pirkimo dokumentų rengimui, paaiškinimus dėl žiniaraščių formavimo SSĮP programoje ir tipinę Žiniaraščio formą galima atsisiųsti iš Agentūros internetinės svetainės adresu www.apva.lt.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS