NAUJIENOS

43. Ar būtinas reikalavimas, kad būtų iki 2018 m. aikštelės nutolusios ne toliau 100 metrų nuo pastato? Ar yra kokie kiti esminiai reikalavimai? Aikštelių išdėstymo schemos, kas jose būtinai turi būti, į ką reikia atkreipti dėmesį?

2016-11-10

Teisės aktai nereglamentuoja konteinerių aikštelių išdėstymo schemų tvirtinimo tvarkos.

Konteinerių aikštelės turi būti įrengiamos pagal konteinerių aikštelių išdėstymo schemas, parengtas pagal Plano reikalavimus:

246.2.1. įrengti didžiųjų miestų savivaldybių (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus) gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelę 600 gyventojų šalia mišrių komunalinių atliekų konteinerių ar kitose gyventojams patogiose, estetiškai įrengtose ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkančiose vietose;

246.2.2. įrengti kitų Plano 246.2.1 papunktyje nenurodytų savivaldybių gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelę 800 gyventojų šalia mišrių komunalinių atliekų konteinerių ar kitose gyventojams patogiose, estetiškai įrengtose ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkančiose vietose;

246.2.3. vidutiniai atstumai iki antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių nustatomi rengiant (atnaujinant) ir tvirtinant konteinerių aikštelių išdėstymo schemas;

246.2.4. savivaldybių gyvenamuosiuose individualių namų kvartaluose, kai individualių namų savininkai neaprūpinti individualiais pakuočių ir stiklo atliekų surinkimo konteineriais, ir miesteliuose, sodų ir garažų savininkų bendrijų teritorijose įrengti ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelę prie pagrindinio išvažiavimo iš tokio kvartalo ar bendrijos teritorijos arba įvažiavimo į juos, šalia mišrių komunalinių atliekų konteinerių ar kitose gyventojams (bendrijų nariams) patogiose, estetiškai įrengtose ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkančiose vietose;

Plano 247 punkte pateiktos nuostatos savivaldybėms yra rekomendacinio pobūdžio:

247.1. iki 2016 metų užtikrinti, kad  visų miestų gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose vidutinis atstumas iki antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių būtų ne didesnis kaip 150 metrų;

247.2. iki 2018 metų užtikrinti, kad visų miestų gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose vidutinis atstumas iki antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių būtų ne didesnis kaip 100 metrų;

Reikalavimai konteinerių aikštelių įrengimui nustatyti Paslaugos kokybės reikalavimų 91 punkte:

„91. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelės įrengiamos vadovaujantis šiomis nuostatomis:

91.1. atliekos laikinai laikomos uždaruose konteineriuose su uždaromais liukais ir (ar) kitokia būtina apsauga nuo lietaus ir kito neigiamo aplinkos poveikio;

91.2. kolektyviniams (bendriems) konteineriamsįrengiama aikštelė su kieta danga (pvz., asfaltu, grindiniu ar panašiai);

91.3. priėjimas prie aikštelės turi būti pritaikytas žmonėms su negalia ir atliekų automobiliams privažiuoti, esant reikalui, – apsisukti;

91.4. aikštelės dydis ir laikomas konteinerių skaičius nustatomas atsižvelgiant į Kokybės reikalavimų 10 punkte nustatytus reikalavimus;

91.5. aikštelės dangos nuolydis formuojamas taip, kad nuo jų kuo greičiau pasišalintų vanduo, pagal galimybes įrengiami latakai vandeniui nutekėti, o vanduo kuo trumpiausiu keliu nukreipiamas į trapus;

91.6. aikštelė turi būti įrengta ne arčiau kaip 10 m nuo pastato langų ir durų.“

Pagal Aprašo 30.3 papunkčio reikalavimus, konteinerių aikštelėje, be konteinerių kitoms komunalinėms atliekoms (pagal poreikį), turi būti pastatyti konteineriai popieriaus ir kartono, stiklo, plastiko ir metalo atliekoms.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS