NAUJIENOS

24. Gal galite plačiau aptarti projekto įgyvendinimo alternatyvos pagal projektų investavimo objektų tipus ir pan. Rengiant investicijų projektą, kilo neaiškumų. Pvz. dauguma atliekų surinkimo konteinerių aikštelių bus rengiamos esamose aikštelių vietose, bet dalis aikštelių yra naujų, be to, dalis aikštelių turėtų būti požeminės. Tuomet, rengiant investicinį projektą, kuriuo Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos punktu reikėtų vadovautis 31, 30 ar 29?

2016-11-10

Privalomų minimaliai nagrinėtinų kiekvieno projekto įgyvendinimo alternatyvų skaičius ir turinys priklauso nuo projekto investavimo objekto tipo, kuris nustatomas pagal pasirinktą investavimo objektą (žr. Investicijų projektų rengimo metodikos 4 priedą „Projekto investavimo objektų ir alternatyvų sąrašas“, į kurį iš Kokybės metodikos perkeltas privalomų minimaliai išnagrinėti ir palyginti alternatyvų pagal investavimo objektų tipus sąrašas). Vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodikos nuostatomis, kiek investavimo objektų turi būti priskiriama investicijų projektui priklauso nuo to, kokia dalis investicijų yra skiriama kiekvienam iš objektų. Išskiriami galimi keturi pasirinkimo atvejai:

1) tais atvejais, kai suplanuotos projekto investicijos į kelis skirtingus investavimo objektus, įvertinama, kuriam investavimo objektui skiriama didžiausia investicijų lėšų suma (daugiau nei 50 proc.), tokiu atveju pasirenkamas vienas investavimo objektas;

2) tais atvejais, kai suplanuotos vienodo dydžio projekto investicijos (apie 45-55 proc. investicijų) į du skirtingus investavimo objektus, projektas yra priskiriamas prie dviejų skirtingų investavimo objektų;

3) tais atvejais, kai nė vienam iš investavimo objektų nėra skiriama didžiausia investicijų lėšų suma (daugiau nei 50 proc.) ir suplanuotos projekto investicijos yra daugiau nei į 2 skirtingus investavimo objektus, projektui yra priskiriami tie investavimo objektai, kuriems suplanuota skirti daugiau nei 25 proc. projekto investicijų išlaidų. Iš viso projektui gali būti priskiriama nuo vieno iki keturių investavimo objektų;

4) nesant nė vieno investavimo objekto, kuriam suplanuota skirti daugiau nei 25 proc. projekto investicijų išlaidų, projektui yra priskiriamas vienas investavimo objektas, kuriam suplanuota skirti didžiausia projekto investicijų išlaidų dalis ir kuri viršija 30 000 eurų. Jeigu tokiam investavimo objektui suplanuota skirti didžiausia projekto investicijų išlaidų dalis neviršija 30 000 eurų, alternatyvų palyginimas neatliekamas, t. y. nagrinėjama tik viena projekto įgyvendinimo alternatyva.

Nustačius, kiek projekte yra investavimo objektų, kiekvienam investavimo objektui yra priskiriamas investavimo objekto tipas, kuris parenkamas pagal tai, į kurį investavimo objekto tipą planuojama daugiausia investuoti.

Pavyzdžiui, projekto tikslas – pagerinti rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą savivaldybės daugiabučių gyventojams. Nustatyta, kad daugiau negu 50 proc. investicijų bus skiriama esamų aikštelių pakeitimui. Šiuo atveju investicijų projektas priskiriamas vienam investavimo objektui ir pagal Aprašo 43 punkto nuostatas pagrindinis projekto investavimo objekto tipas - „Esamų inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir/arba inžinerinių statinių) keitimas“. Vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodikos 4 priedu „Projekto investavimo objektų ir alternatyvų sąrašas“, privalo būti išnagrinėtos šios alternatyvos:

1) esamų inžinerinių statinių keitimas į technologiją A (pvz., dalis antžeminių aikštelių keičiamos į pusiau požemines ir požemines konteinerių aikšteles);

2) esamų inžinerinių statinių keitimas į technologiją B (pvz., dalis antžeminių aikštelių keičiamos į požemines konteinerių aikšteles);

3) trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje.

Papildomai, kaip nustatyta Aprašo 43 punkte, turi būti išnagrinėta alternatyva, jeigu visos įrengiamos aikštelės būtų antžeminės.

Pabrėžiame, kad alternatyvų analizėje turėtų būti lyginami tik techniniai sprendiniai, kaip surinkti numatomą komunalinių atliekų kiekį pagal planuojamus surinkti atliekų srautus, nes tokie sprendimai kaip, pvz., ar atskirai rinkti maisto atliekas iš daugiabučių gyventojų, turėtų būti priimti rengiant savivaldybės atliekų tvarkymo planus, o investicijų projekte jau tik vertinamos priimto sprendimo įgyvendinimo alternatyvos.

Alternatyvos, kurioms taikomi teisiniai, techniniai, ekonominiai, socialiniai apribojimai, nenagrinėjamos.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS