NAUJIENOS

38. Kaip turėtų būti formuojamas projekto biudžetas, jeigu pareiškėjas įvertina riziką, kad nepajėgs pasiekti 2018 m. pab. tarpinės stebėsenos rodiklio sumos?

2016-11-10

Projekto biudžetas turi būti formuojamas, atsižvelgiant į numatytas pasiekti rodiklio vertes, t. y. planuojant projektą reikalinga numatyti veiksmus užtikrinančius, jog rodiklis iki 2018 m. pab. būtų pasiektas. Vadovaujantis Taisyklių 258 punktu „Jeigu stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašuose nurodytu pasiekimo momentu projekto vykdytojas yra nepasiekęs projekto sutartyje nustatytų stebėsenos rodiklių, įgyvendinančioji institucija, įvertinusi stebėsenos rodiklių nepasiekimo priežastis ir projektui skirto finansavimo pagrįstumą, vadovaudamasi šių Taisyklių 259–265 punktuose nurodytais principais, vienašaliu sprendimu sumažina projekto sutartyje nustatytą projektui skirtą finansavimą (nekeisdama projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydžio, t. y. atitinkama suma didindama projekto vykdytojo nuosavo įnašo dalį). Jei įgyvendinančioji institucija nustato, kad nepasiekus stebėsenos rodiklių taip pat nėra pasiektas projekto tikslas, vadovaudamasi šių Taisyklių 190 punktu ji inicijuoja projekto sutarties nutraukimą šių Taisyklių 19 skirsnyje nustatyta tvarka ir išmokėtų lėšų susigrąžinimą šių Taisyklių 26 skirsnyje nustatyta tvarka“.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS