NAUJIENOS

10. Kokius įkainius naudoti nustatant statybos darbų kainą nuotekų ir vandentiekio tinklų naujai statybai bei rekonstravimui.

2016-11-10

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (CVPA) direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 patvirtintos „Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikos“ 4.3.1 punkte nurodyta, kokius aspektus reikia įvertinti nustatant projekto investicijų dydį.

Jeigu projektinių sprendinių rengimo metu turima pakankamai informacijos, rekomenduojama vadovautis LR aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 "Statinio projektavimas" 47 punktu, kuriame nurodoma, kad skaičiuojamoji kaina nustatoma pagal sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodytų baigtinių darbų kiekius ir skaičiuojamuosius įkainius. Statiniams, statomiems už valstybės ar savivaldybių lėšas ar finansuojančių institucijų nustatytais atvejais, taikomi kainų ir normatyvų rinkiniai, parengti vadovaujantis vidutinėmis rinkos kainomis. Vidutinės rinkos kainos Aplinkos ministro punkto potvarkiu naudotis Statybos produkcijos sertifikavimo centro parengtomis rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (rekomendacijos registruojamos ir skelbiamos vadovaujantis SPSC direktoriaus 2006-12-19 įsakymu Nr. B-010 patvirtinta "Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijų registravimo, kaupimo bei informavimo tvarka“). Daugiau informacijos www.spsc.lt.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS