NAUJIENOS

Naudojami trumpiniai

2016-11-10

Aprašas - 2015 m. spalio 7 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-717 patvirtintas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“  projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (su pakeitimais).

Projektų taisyklės – LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 patvirtintos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės. 

Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas– LR aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. D1-1050 patvirtintas nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS