NAUJIENOS

9. Prašome išaiškinti, ar sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai rekonstruojant aikšteles ir vietoj senų pastatant naujus pusiau požeminius konteinerius bei kompostavimo pajėgumų plėtra, neišvežant gauto komposto (gyventojams išdalinti kompostavimo konteineriai), bus įtraukiami į stebėsenos rodiklio P.S. 329 reikšmę ir ar šios veiklos bus pilnai finansuojamos, nepasiekus stebėsenos rodiklio.

2016-11-10

Rodiklio P.S.329 „Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai“ skaičiavimo aprašas nustatytas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše. Kompostavimo dėžės neprisideda prie šio rodiklio pasiekimo, nes nesukuriami atliekų surinkimo pajėgumai (atliekos sutvarkomos (perdirbamos) vietoje, jų neišvežant). Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše nustatyta, kad stebėsenos rodiklis P.S.329 „Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai“ laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje pasirašomi priėmimo – perdavimo aktai arba statybos užbaigimo patvirtinimo dokumentai. Su projekto galutine ataskaita bus prašoma pateikti aikštelių įrengimo, konteinerių įsigijimo ir/ar pastatymo perdavimo – priėmimo aktus (jų priedus), kuriuose nurodyta konteinerinių aikštelių vieta ir (ar) konteinerių skaičius, tipas, tūris, pastatymo vieta.

Vadovaujantis Taisyklių 258 punktu „Jeigu stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašuose nurodytu pasiekimo momentu projekto vykdytojas yra nepasiekęs projekto sutartyje nustatytų stebėsenos rodiklių, įgyvendinančioji institucija, įvertinusi stebėsenos rodiklių nepasiekimo priežastis ir projektui skirto finansavimo pagrįstumą, vadovaudamasi šių Taisyklių 259–265 punktuose nurodytais principais, vienašaliu sprendimu sumažina projekto sutartyje nustatytą projektui skirtą finansavimą (nekeisdama projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydžio, t. y. atitinkama suma didindama projekto vykdytojo nuosavo įnašo dalį). Jei įgyvendinančioji institucija nustato, kad nepasiekus stebėsenos rodiklių taip pat nėra pasiektas projekto tikslas, vadovaudamasi šių Taisyklių 190 punktu ji inicijuoja projekto sutarties nutraukimą šių Taisyklių 19 skirsnyje nustatyta tvarka ir išmokėtų lėšų susigrąžinimą šių Taisyklių 26 skirsnyje nustatyta tvarka“.

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS