NAUJIENOS

11. Projektų finansavimo sąlygų aprašo 49.3 papunktyje nurodyta, kad su paraiška reikia pateikti „dokumentus, įrodančius, kad daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį ir (ar) žemę, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, yra įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas“. Kokie dokumentai bus laikomi tinkamais daiktinių teisių į statinį (žemę) įrodymui?

2016-11-10

Tuo atveju, jei veiklą numatoma vykdyti pareiškėjo nuosavybės teise priklausančioje žemėje tinkamas daiktinių teisių įrodymo dokumentas galėtų būti Registrų centro išduotas Nekilnojamojo turto registro išrašas, įrodantis nuosavybės teisę. Vadovaujantis Aprašo 29 punktu, jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas. Tais atvejais, kai žemės sklypas nesuformuotas, pvz., jei konteinerines aikšteles numatoma statyti valstybinėje žemėje, turi būti gautas NŽT pritarimas planuojamai vykdyti veiklai. NŽT rengia Sprendimų leisti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, įgyvendinti valstybės, savivaldybės ar Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus vietos projektus, kuriuos įgyvendinant valstybinėje žemėje nesukuriami nekilnojamieji daiktai, priėmimo taisykles, kurios reglamentuos NŽT sprendimų leisti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, įgyvendinti projektus, kuriuos įgyvendinant valstybinėje žemėje nesukuriami nekilnojamieji daiktai, priėmimo atvejus ir tvarką.

 

KITOS NAUJIENOS

VISOS NAUJIENOS