FINANSUOJAMOS PRIEMONĖS

Aplinkos ministerija teikia išaiškinimą savivaldybių administracijoms dėl teritorijų tvarkymo projektų parengimo įgyvendinant ES struktūrinių fondų lėšomis remiamą priemonę "Kraštovaizdžio apsauga". >>>

 


Atnaujinta informacija projektų vykdytojams vykdantiems projektus pagal 2014-2020 m. laikinojo finansavimo tvarką. >>>

Valstybės ir regionų projektų sąrašų sudarymo bei kvietimų skelbimo planas

(Remiantis LR aplinkos ministerijos Kvietimų skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymo planu; sudaryta 2015-12-29)

2016 m. kovo 23 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-209 patvirtintas priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Priemonė) >>>

 


2016 m. spalio 12 d. vyko priemonės mokymai pareiškėjams, pranešimus rasite žemiau:
1. Pasirengimas paraiškų teikimui pagal ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę „kraštovaizdžio apsauga“ >>>
2. Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos rengimas >>>
3. Eko sistemos ištekliai ir funkcijos >>>
4. Išlaidų tinkamumas ir pagrindimas paraiškoje >>>
5. Žalioji infrastruktūra >>>
6. Viešųjų erdvių augalijos formavimo ir priežiūros ypatumai >>>
7. Gamtinių, ekologinių vertybių išsaugojimo, atkūrimo, stiprinimo svarba kraštovaizdžio projektuose >>>

2017 m. balandžio 18 ir 20 d. vyko mokymai ir diskusija su savivaldybėmis, pranešimus rasite žemiau:

 1. Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijose projektų rengimo aktualijų: kokybiškas projektų turinys >>>


2016 m. balandžio 27 d. vyko priemonės mokymai pareiškėjams, pranešimus rasite žemiau:

 
1. Priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų sąrašų sudarymo terminai, reikalavimai projektams ir veikloms: atrankos kriterijai, siekiami rodikliai ir kt. >>>
 
 
2. Kraštovaizdžio būklės gerinimas pasinaudojant ES parama  2016-2020 m. / Tikslai - Priemonės - Rezultatai >>>
 
 
3. Pažeistų žemių tvarkymo teisės aktų pristatymas savivaldybėms >>>
 
 
4. Kasybos darbais pažeistų žemių (karjerų ir durpynų) tvarkymas >>>
5. Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose  >>>
6. Etaloninių kraštovaizdžių formavimas pasienio teritorijose >>>
7. Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas  >>>
8. Priemonė „Kraštovaizdžio apsauga" apibendrinimas >>>

 

Išsamesnė informacija apie Priemonę

 

Priemonės įgyvendinimą administruoja Aplinkos ministerija ir Aplinkos projektų valdymo agentūra.

 

Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

 

Projektų atranka pagal Priemonę atliekama regiono projektų planavimo būdu.

 

Priemonės tikslas – pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.

 

Pagal šį Aprašą remiamos šios veiklos:

 

1. kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso sprendinių koregavimas arba keitimas savivaldybių ar jų dalių bendruosiuose planuose;

2. etaloninių kraštovaizdžių formavimas pasienio teritorijose;

3. kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose;

4. bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių (suprantama kaip gręžiniai vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai naudoti) likvidavimas;

5. kasybos darbais pažeistų žemių (karjerų ir durpynų) tvarkymas.

 

Pagal šio Aprašo remiamas veiklas I etapo regionų projektų sąrašą numatoma sudaryti 2016 m. III ketvirtį, II etapo – 2018 m. III ketvirtį.

 

„Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso sprendinių koregavimas arba keitimas savivaldybių ar jų dalių bendruosiuose planuose“, „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“, „Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių (suprantama kaip gręžiniai vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai naudoti) likvidavimas“, „kasybos darbais pažeistų žemių (karjerų ir durpynų) tvarkymas“ veiklų įgyvendinimui galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos, galimi partneriai – valstybinių parkų direkcijos;

 

Veiklos „etaloninių kraštovaizdžių formavimas pasienio teritorijose“ įgyvendinimui galimi pareiškėjai – Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, Utenos, Tauragės, Klaipėdos ir Vilniaus regionams priklausančios savivaldybių administracijos, galimi partneriai – valstybinių parkų direkcijos.

 

Pagal šį Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

 

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 procentus visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

Savivaldybių vykdomosios institucijos per 3 mėnesius nuo Regiono plėtros tarybos sekretoriato kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodyto termino turi raštu pateikti Regiono plėtros tarybos sekretoriatui projektinį pasiūlymą dėl Regiono projektų įgyvendinimo. Kartu su projektiniu pasiūlymu savivaldybių institucijos turi pateikti elektronines ir popierines šių finansavimo sąlygų apraše nurodytus dokumentus ir informaciją.

 

Priemonės kuratorius – Diana Gelžinė, gamtotvarkos projektų skyriaus pavaduotoja, tel. (8 5) 248 71 22, el.p. diana.gelzine@apva.lt; Saulius Vasiliauskas, gamtotvarkos projektų skyriaus vedėjas, tel. (8 5) 272 26 71.

 

Dėl veiklų įgyvendinimo reikalavimų prašome kreiptis:

 

Konsultavimas dėl veiklos „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“ įgyvendinimo reikalavimų – Gamtotvarkos projektų skyriaus vyr. specialistas Rimvydas Šinkūnas, tel. (8 5) 247 79 23, el. p. rimvydas.sinkunas@apva.lt.

 

Konsultavimas dėl veiklos „Kasybos darbais pažeistų žemių (karjerų ir durpynų) tvarkymas“įgyvendinimo reikalavimų – Gamtotvarkos projektų skyriaus vyr. specialistas Eduardas Mickevičius, tel. (8 5) 247 79 24, el. p. eduardas.mickevicius@apva.lt.

 

Konsultavimas dėl veiklos „Etaloninių kraštovaizdžių formavimas pasienio teritorijose“ įgyvendinimo reikalavimų - Gamtotvarkos projektų skyriaus vyr. specialistė Vilija Gečienė, tel. (8 5) 248 71 30, el.p. vilija.geciene@apva.lt.

 

Konsultavimas dėl veiklos „Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių (gręžinių) likvidavimas“ įgyvendinimo reikalavimų - Gamtotvarkos projektų skyriaus vyr. specialistė Lina Nemuraitė, tel. (8 5) 205 59 68, el.p. lina.nemuraite@apva.lt.