PARAIŠKŲ FORMOS

Projekto paraiška pildoma ir teikiama per duomenų mainų svetainę (toliau DMS- https://dms2014.finmin.lt). Paraiškos formą, paraiškos pateikimo tvarką, projektų finansavimo sąlygų aprašą, nustatantį reikalavimus projektams bei projekto sutarties formą rasite DMS. Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 55 punktu, turite užsiregistruoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų DMS naudotoju (prie DMS jungiamasi naudojant Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą).

Mokomosios medžiagos nuoroda:

http://www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/files/2_Paraiskos_teikimas_per_DMS.pdf


 Iškilus klausimams dėl paraiškos rengimo, prašome konsultuotis su atsakingu APVA projektų vadovu.