Pažeidimų tyrimo ir finansinių korekcijų nustatymo tvarka

Įtariami pažeidimai, susiję su 2014-2020 m. finansavimo laikotarpio projektais, tiriami ir nustatomi vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisykl, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, 25 skirsnyje ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. Spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090,  XV skyriuje nustatyta tvarka.

Pažeidimus įtarti gali kiekvienas Agentūros darbuotojas pagal kompetenciją vykdydamas projektų sutarčių priežiūros ir kontrolės veiklas, gavęs informaciją iš trečiųjų šalių ar ją pastebėjęs visuomenės informavimo priemonėse ir kitais atvejais.Informaciją apie įtariamą pažeidimą Agentūrai taip pat gali persiųsti Aplinkos ministerija, vadovaujančioji ar tvirtinančioji institucijos, įtarusios pažeidimą ir (ar) gavusios informacijos apie įtariamus pažeidimus iš Valstybės kontrolės, EK, Europos Audito Rūmų, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Viešųjų pirkimų tarnybos, Konkurencijos tarybos ir trečiųjų šalių.

Netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) projektą paramos gavėjui gali būti taikomos teisės aktuose numatytos poveikio priemonės:

- nutraukiama projekto finansavimo ir administravimo sutartis ir pareikalaujama grąžinti sumokėtas lėšas;

- sumažinamas projekto finansavimas ir (ar) pareikalaujama grąžinti sumokėtų lėšų dalį;

- išskaičiuojama sumokėta lėšų dalis iš projekto vykdytojo pateikiamų mokėjimo prašymų;

- apie įtariamą nusikalstamą veiką visuomet informuojama Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba;

- priimami kiti sprendimai.

Nustatant pažeidimus, susijusius su pirkimais, kuriems taikomas ar iš dalies taikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, vadovaujamasi Europos Komisijos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. C(2013) 9527 patvirtintomis Gairėmis dėl Komisijos finansinių korekcijų, taikytinų Sąjungos išlaidoms, valdomoms pagal pasidalijamojo valdymo principą, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo (angl. k. „Guidelines for determining financial corrections to be made by the Commission to expenditure financed by the Union under shared management, for non-compliance with the rules on public procurement“) (toliau – Gairės) >>>.

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 7 priede „Su pažeidimu susijusių netinkamų finansuoti projekto išlaidų apskaičiavimo ir taikymo principai“  yra detalizuota Gairėse nustatytų finansinių korekcijų taikymo tvarka ir įtvirtintos aplinkybės bei kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama nustatant finansinės pataisos dydį tais atvejais, kai Gairės už tam tikro pobūdžio pažeidimus numato kelis galimus finansinių pataisų dydžius. Tokiais atvejais reikšmingos yra šios aplinkybės:

1) ar pirkimas nekelia tarptautinio susidomėjimo (išskyrus tarptautinį pirkimą);

2) ar nebuvo ribojama tiekėjų konkurencija (pvz., ar sudarytos sąlygos bet kuriam potencialiam tiekėjui pateikti pasiūlymą, pateiktų pasiūlymų skaičius ir kt.);

3) ar dėl nustatytų diskriminuojančių reikalavimų nebuvo atmesta pasiūlymų;

4) ar yra kitų, atsižvelgiant į taikytinos teisės normų pažeidimo pobūdį ir sunkumą, laikantis proporcingumo principo įgyvendinančiosios institucijos nustatytų aplinkybių (pretenzijų ir skundų nebuvimas savaime nėra lengvinanti aplinkybė).

Siekiant išvengti pažeidimų rekomenduojame:

- prieš pradedant įgyvendinti projektą, įvertinti galimą projekto riziką, sunkumus bei pasirūpinti patikimu finansavimo šaltiniu bei reikiamais žmogiškaisiais ištekliais projektui įgyvendinti;

- rengiant paraišką, atsakingai nustatyti rodiklius, kurių bus siekiama įgyvendinant projektą;

- išanalizuoti teisės aktus, susijusius su prašoma / gaunama parama ir projekto įgyvendinimu (nuoroda į taisės aktus);

- prieš pradedant vykdyti pirkimų procedūras, parengtą pirkimų dokumentaciją suderinti su Agentūra;

- tinkamai tvarkyti buhalterinę apskaitą;

- nuolat bendrauti ir bendradarbiauti su Agentūra.