TEISĖS AKTAI

I.  Teisės aktai, reguliuojantys Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros veiklą

 

2014-2020 M.  FINANSAVIMO LAIKOTARPIS

I.  Teisės aktai, reguliuojantys Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros veiklą

2014-2020 M.  FINANSAVIMO LAIKOTARPIS

1.. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35957860f54a11e39cfacd978b6fd9bb/wXXxrwfHzc

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimas Nr. 954 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto sudarymo“;

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=482208&p_tr2=2

3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aeced610539911e48329c4b5fc070a74/HnenSyAQQx

4. Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1459;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dc5e8cc08f7f11e4a98a9f2247652cf4

5. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/zcjeWpAknH

6. Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1K-341;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7a54e250641d11e4ab32a37dfc9a0878

7. 2014–2020 metų grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklės, patvirtintos 2015 m. vasario 12 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-059;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/12304cb0bc2311e487a3c49dd729baa4/VwYFArpWeB

8. Techninės paramos administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/112f73c05f3711e4bad5c03f56793630/LkHFhBCbeX

9. Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos 2014 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos  finansų ministro įsakymu Nr. 1K-326;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ed1a584055f611e4b3a0e0257391d42c/crfTdPxIBC

10. Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, patvirtinta 2014 m. spalio 13 d. 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto posėdžio sprendimu, protokolas Nr. 35;

http://www.esinvesticijos.lt/docview/?url=/uploads/documents/docs/233_f610ccf20d3f0b476795e59d5a3411c3.docx

11. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2015 m. sausio 21 d. posėdyje Nr. 36;

http://www.esinvesticijos.lt/docview/?url=/uploads/documents/docs/373_36007fcac317bb8afceccdc4d7f5b879.doc

12. 2014-2020 m. rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34;

http://esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/102_cbfaf9615ae7c79442351c8dc0855532.pdf

 

II.  Teisės aktai, įtvirtinantys Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros vykdomos projektų priežiūros srities reikalavimus

 

2014-2020 m. FINANSAVIMO LAIKOTARPIS

1.. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES), kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, Nr. 1303/2013;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32013R1303

2. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) dėl Sanglaudos fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006, Nr. 1300/2013;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1300&from=LT

3. 2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 480/2014;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32014R0480

4. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų dėl išsamios programų įnašų pervedimo ir valdymo tvarkos, finansinių priemonių ataskaitų teikimo, veiksmams skirtų informavimo ir komunikacijos priemonių techninių charakteristikų ir duomenų įrašymo ir saugojimo sistemos taikymo taisyklės Nr. 821/2014;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_223_R_0004&from=EN

5. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/zcjeWpAknH

6. 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos fondų lėšų planuojamų bendrai finansuoti valstybės projektų atrankos laikinosios tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 998

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B704E5DCA3D7/TzVEeZjyJr

7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos administruojamų 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. D1-1050;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4a0455e0973011e4864dc58bf90fff24/CvJoKSJkfA

8. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-APVA-V-003 priemonės „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. D1-438;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/20cb1cd0387511e69101aaab2992cbcd

9. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-004 priemonės „Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. D1-346;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f8bf6ae0180b11e68eb0b4a9a30fc97f/ReCHqnLUqN

10. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-005 priemonės „Pajūrio juostos tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ce193d098e411e58fd1fc0b9bba68a7/pMSElxXGOZ

11. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-882;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/34feb7f09f1b11e58fd1fc0b9bba68a7/VaHrENilIT

12. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-281;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e6eda600c7c11e6a238c18f7a3f1736/bABLqllYLG

13. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.2.1-APVA-V-010 „Atliekų tvarkymo sistemos valdymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-632;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8da6db7052e111e5b0f2b883009b2d06/INCxVqwSHk

14. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-V-010 priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos valdymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-280;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f1d82c00c7c11e6a238c18f7a3f1736/MUMRHOYXCF

15. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. D1-237;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8e2374a0a46411e3aeb49a67165e3ad3/wiVBvPVVmy

16. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D1-717;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/66a459a070d511e5906bc3a96c765ff4/GUNNOkBkcD

17. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-271;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1f622dc0104311e6acc9d34f3feceabc/xTSqepCNqO

18. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017 priemonės „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1. patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-761;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9089cba07ba811e5b7eba10a9b5a9c5f/trNTFcUvQf

19. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. D1-218;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/389363d0f5b411e58a059f41f96fc264/gZoTomScDY

20. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fdcbc850f5b311e58a059f41f96fc264/yxYnJSmcrY

21. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonės „Užterštų teritorijų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. D1-841;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0a324770927e11e5a6f4e928c954d72b/gzeVGFDsPW

22. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.6.1-APVA-V-021 „Aplinkos oro kokybės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-872;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a985d8a098d711e58fd1fc0b9bba68a7/YiVsUjolIG

23. Projektų viešųjų pirkimų patikros tvarkos aprašas pareiškėjams ir projektų vykdytojams, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriausLietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2016-01-15 įsakymo Nr. T1-2 redakcija)

24. Privalomi reikalavimai darbų (pagal FIDIC „geltoną“ knygą) pirkimų dokumentams / Pirkimas projektavimo ir statybos darbams atlikti (pagal mažiausią kainą), patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2015-03-16 įsakymu Nr. T1-22 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2016-08-24 įsakymo T1-80 redakcija);

25. Privalomi reikalavimai darbų (pagal FIDIC „geltoną“ knygą) pirkimų dokumentams / Pirkimas projektavimo ir statybos darbams atlikti (pagal ekonominį naudingumą), patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2015-03-16 įsakymu Nr. T1-22 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2016-08-24 įsakymo T1-80 redakcija);

26. Privalomi reikalavimai darbų (pagal FIDIC „raudoną“ knygą) pirkimų dokumentams / Pirkimas statybos darbams atlikti (pagal mažiausią kainą), patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2015-03-16 įsakymu Nr. T1-22 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2016-08-24 įsakymo T1-80 redakcija);

27. Rekomendacijos investicinio projekto / paraiškai reikalingų dokumentų bei informacijos parengimo paslaugų pirkimų dokumentams, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2015-07-03 įsakymu Nr. T1-62;

28. Rekomendacijos projekto administravimo paslaugų pirkimo dokumentams, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2015-07-03 įsakymu Nr. T1-62 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2016-04-28 įsakymo T1-46 redakcija);

29. Rekomendacijos projekto viešinimo paslaugų pirkimo dokumentams, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2015-07-03 įsakymu Nr. T1-62;

30. Rekomendacijos techninės priežiūros paslaugų suteikimo pirkimo dokumentams, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2015-07-03 įsakymu Nr. T1-62;

31. Rekomendacijos FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų suteikimo pirkimo dokumentams, kai statybos darbai vykdomi pagal FIDIC sutarties sąlygas, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2015-07-03 įsakymu Nr. T1-62;

32. Rekomendacijos projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų atlikimo pirkimo dokumentams, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2015-07-03 įsakymu Nr. T1-62;

33. Mokėjimo prašymų teikimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014-11-27 įsakymu Nr. T1-190 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014-07-18 įsakymo T1-138 redakcija).