ATASKAITOS

Projekto vykdytojas Aplinkos projektų valdymo agentūrai teikia galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą ir ataskaitas po projekto užbaigimo. Šių ataskaitų formos patvirtintos LR Finansų ministro 2013 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 1K-170 (Žin. 2013,  Nr. 48-2395):

Siekiant padėti Jums tinkamai užpildyti Ataskaitas, parengti šie metodiniai paaiškinimai:

Dėl projekto stebėsenos (rezultatų) rodiklių:

LR aplinkos ministro 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1‑401 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtinto Priemonės finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 34 punkte, projektų stebėsenos (rezultatų) rodiklių pasiekimo terminas 2016 m. gruodžio 31 d., todėl vadovaujantis Ataskaitų pildymo instrukcijos 11p. informacija apie stebėsenos rodiklių pasiekimą neteikiama.

          Dėl projekto pajamų perskaičiavimo:

Vadovaujantis Finansų ministro 2010 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1K-195 patvirtintos Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodikos 49 p. bei Ataskaitų pildymo instrukcijos 13 p. atnaujintas paraiškos priedas apie projekto pajamas neteikiamas.

Dėl kitų su Ataskaitomis susijusių duomenų pateikimo:

Jei projekto apimtyje buvo statomi arba rekonstruojami nuotekų valymo įrenginiai arba vandens gerinimo įrenginiai, prašome su Ataskaita pateikti informaciją ir įrodančius dokumentus, ar nuotekų išvalymo rodikliai atitinka Nuotekų tvarkymo reglamente, o geriamojo vandens rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 reikalavimus. Jeigu yra neatitikimų pateikite aktualią informaciją.

 

Tikimės, kad aukščiau pateikta informacija bus naudinga rengiant Ataskaitas. Kilus Ataskaitų rengimu ir teikimu susijusiems klausimams, prašome kreiptis į atsakingus Agentūros projektų vadovus.