FINANSAVIMO SUTARTIS

Aplinkos ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, Agentūra su pareiškėju sudaro projekto finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis susideda iš bendrųjų ir specialiųjų sutarties sąlygų bei nustatytos formos sutarties priedų.
I dalisSpecialiosios sąlygos (aktuali redakcija nuo 2013 m. geguzes 12 d.). Pastaba: čia skelbiama sutarties specialiųjų sąlygų tipinė forma, kuri prieš pasirašant gali būti keičiama, atsižvelgiant į projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus, paraiškos vertinimo išlygas.

II dalisBendrosios sąlygos.