FINANSUOJAMOS PRIEMONĖS

ES Struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013 metais aplinkosaugos sektoriui

2007-2013 m. laikotarpiu ES struktūrinė parama yra Lietuvos nacionalinės politikos įgyvendinimo priemonė, todėl Sanglaudos ir struktūrinių fondų lėšos administruojamos vieningai, o finansinė parama įtraukiama į nacionalinio biudžeto planavimo procesą.
Administruojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą Aplinkos projektų valdymo agentūra atlieka Įgyvendinančios institucijos funkcijas vandentvarkos, atliekų tvarkymo, biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugos, pažeistų ir užterštų teritorijų tvarkymo, visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką, oro kokybės gerinimo srityse.
Lietuvos aplinkosaugos sektoriaus projektams ES 2007–2013 metų struktūrinės paramos lėšos skiriamos pagal patvirtintos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 ir 3 prioritetus. Šių prioritetų priemonių aprašymai yra patvirtinti 2008 m. liepos 23 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 787 “Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo”.
3.1. prioritetas. Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
3.3. prioritetas. Aplinka ir darnus vystymasis

 

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007–2013 m. sudaro daugiau kaip 23 milijardus litų. Aplinkos sričiai planuojama skirti apie 3,13 mlrd. litų paramos.
Detalesnės informacijos apie 2007-2013 m. ES struktūrinę paramą galime rasti www.esparama.lt

 

Agentūros įgyvendinti projektai 2007–2013 m.

1) Projektas „LR Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūrai pavestų ES 2007–2013 m. struktūrinės paramos administravimo funkcijų vykdymas“ (toliau – Projektas) (projekto numeris VP3-4.1-FM-01-V-01-001) įgyvendinamas Sanglaudos fondo lėšomis pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto "Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimui" priemonę "ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas". 

2007 m. spalio 17 d. Lietuvos Vyriausybės nutarimu Nr. 1139 Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau – Agentūra) priskirtos įgyvendinančiosios institucijos funkcijos, o 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1449 Agentūrai priskirtas Sanglaudos skatinimo veiksmų programos aplinkosauginių priemonių įgyvendinimas. Kadangi Agentūros turimi resursai skirti numatytų įgyvendinančiosios institucijos funkcijų atlikimui nėra pakankami, iš Projekto lėšų finansuojamos pavestų funkcijų vykdymo išlaidos ir užtikrinamas tinkamas Lietuvos 2004–2006 m. BPD periodo užbaigimas ir projektų, finansuotų iš 2000–2006 m. Sanglaudos fondo lėšų, užbaigimas. Taip pat įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti kokybišką ES struktūrinės paramos 2007–2013 m. periodu priskirtų priemonių administravimą.

Projekto finansavimo ir administravimo sutartis buvo pasirašyta 2009 m. kovo 12 d., projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2007 m. sausio 1 d., o pabaiga – 2015 m. gruodžio 31 d.

Atsižvelgiant į pagrindinį Projekto uždavinį – efektyviai ir kokybiškai vykdyti priskirtas įgyvendinančiosios institucijos funkcijas bei užtikrinti reikiamus materialinius ir žmogiškuosius išteklius – projekto lėšomis finansuojama:

- valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų, vykdančių Sanglaudos skatinimo veiksmų programos administravimo funkcijas, darbo užmokestis bei kitos su darbo užmokesčiu susijusios išlaidos.

- valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų, atliekančių Sanglaudos skatinimo veiksmų programos administravimo funkcijas, mokymai ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidos (mokymas, suteikiantis ir tobulinantis kvalifikaciją 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos administravimo srityje ir bendruosius įgūdžius).

- renginių organizavimo bei dalyvavimo renginiuose išlaidos.

- darbo vietų įrengimo ES struktūrinės paramos administravimo srityje dirbantiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams bei jų išlaikymo išlaidos.

- transporto priemonių nuomos bei jų eksploatavimo, draudimo, remonto ir kitos išlaidos.

- išorės ekspertų, teikiančių teisines, audito, finansines, technines, vertimo, vertinimo, konsultacijų paslaugas, samdymo išlaidos ir pan.

2) Projektas „Visuomenės informavimas apie 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą aplinkosaugai“ (toliau – Projektas) (projekto numeris VP3-4.2-FM-01-V-01-001) įgyvendinamas  Sanglaudos fondo lėšomis pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto "Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimui" priemonę "ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas".

Vadovaujantis 2007 m. spalio 17 d. Lietuvos Vyriausybės nutarimu Nr. 1139 Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) pagal kompetenciją ir informavimo plane priskirtą atsakomybės sritį dalyvauja skleidžiant informaciją apie ES struktūrinę paramą ir veiksmų programas, teikia informaciją apie projektų rengimo, paraiškų rengimo, teikimo ir projektų įgyvendinimo reikalavimus. Agentūros turimi resursai, skirti numatytų įgyvendinančiosios institucijos funkcijų atlikimui nėra pakankami, todėl iš Projekto lėšų finansuojamos pavestų funkcijų vykdymo išlaidos. Įgyvendinant Projektą yra įgyvendinamos informavimo ir viešinimo iniciatyvos, numatytos Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą plane ir metiniuose planuose ir tokiu būdu užtikrinamas tinkamas ir pakankamas visuomenės ir (ar) tikslinių grupių informavimas apie ES struktūrinę paramą aplinkosaugai 2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu.

Projekto finansavimo ir administravimo sutartis buvo pasirašyta 2009 m. kovo 13 d., projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2007 m. sausio 1 d., o pabaiga – 2015 m. gruodžio 31 d.