MOKYMŲ MEDŽIAGA

2012 m. lapkričio 12 dieną Raseinių r. ir 19 d. Trakų r. vyko informaciniai seminarai „Projektų valdymas“, skirti projektų vykdytojams, įgyvendinantiems projektus pagal priemonę VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra".

Seminarų medžiaga:

Mokėjimo prašymo pildymas. Tinkamų finansuoti išlaidų sąrašai

Pagrindinės finansavimo ir administravimo sutarties nuostatos

Mokėjimo prašymo teikimas per DMS

Mokėjimo prašymo pildymas. Projekto eiga

Mokėjimo prašymo forma

MPD2 ir MPD3 pavyzdys

Rugpjūčio 26 d. Vilniuje vyko seminaras "Projektų dokumentų ir išlaidų apskaita", skirtas projektų vykdytojams, įgyvendinantiems projektus pagal priemones: VP3-1.4-AM-01-V ,,Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas“, VP3-1.4-AM-02-V ,,Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“, VP3-1.4-AM-03-V ,,Užterštų teritorijų poveikio vertinimas“, VP3-1.4-AM-07-V ,,Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“. Jo metu dalyviai buvo konsultuojami dėl tinkamų finansuoti išlaidų dokumentų ir išlaidų pagrindimo, darbo užmokesčio ir darbo laiko apskaitos, prekių, paslaugų, atliktų darbų apskaitos.

 

Seminaro medžiaga:

Projektų dokumentų ir išlaidų apskaita

 

Sausio 19-23 d. regionuose vykusiuose renginiuose dalyvavo projektų vykdytojai, įgyvendinantys projektus, finansuojamus Sanglaudos fondo lėšomis. Jų metu dalyviai konsultuoti FIDIC sutarčių, viešųjų pirkimų organizavimo ir dokumentų rengimo, procedūrų, finansų kontrolės, mokėjimų, projekto valdymo ir viešinimo klausimais.

Seminaro medžiaga:

2004-2006 m. ir 2007-2013 m. periodo skirtumai 138 KB

projektų valdymas 126 KB

finansų kontrolė ir mokėjimo prašymai 162 KB

Agentūros procedūrų vadovas 79 KB

Projekto viešinimas 665 KB