LIFE+

Finansinis instrumentas aplinkai LIFE +, kurio bendras biudžetas siekė 2,143 mlrd. eurų, buvo numatytas išskirtinai aplinkosauginėms priemonėms finansuoti 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu.

 

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1293/2013 Dėl aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) įsteigimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 614/2007 (OL 2013 L 347, p. 185), įsteigta aplinkos ir klimato politikos programa, apimanti laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. (toliau - LIFE programa).

 

LIFE programos įgyvendinimo finansinis paketas 2014–2020 m. laikotarpiui yra 3 456 655 000 eurų. Šiuo laikotarpiu LIFE programą sudaro dvi paprogramės – aplinkos (2,59 mlrd. eurų) ir klimato kaitos (864 mln. eurų). Europos Parlamentas ir Taryba patvirtino metinius asignavimus atsižvelgdami į daugiametėje finansavimo programoje nustatytas ribas. Lietuvai yra skiriama 1,02 proc. biudžeto.

 

LIFE programos Lietuvoje apžvalgą rasite čia.

 

Daugiau informacijos apie programos prioritetus, jos komponentus, finansavimo sąlygas, paraiškų pildymą, projektų vertinimą bei jų administravimą rasite Programos tinklalapyje.

 

Informacinio seminaro apie LIFE programą medžiaga (Birželio 16 d., 2015)

 

Teisinis reglamentavimas

 

LIFE projektai

 

Kvietimai teikti paraiškas