MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMAS

Projektų išlaidų pagrindimo dokumentų rengimas

Projekto vykdytojas rengdamas išlaidų pagrindimo dokumentus, teikiamus su mokėjimo prašymais, turi vadovautis Agentūros direktoriaus 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. T1-191 patvirtintu „Projektų išlaidų pagrindimo dokumentų rengimo ir tikrinimo tvarkos aprašu“. Visos Projekto išlaidos turi būti patvirtintos apskaitos dokumentais ir turi būti užtikrinamas šių dokumentų atsekamumas.

Išlaidos, susijusios su paslaugų, prekių/įrangos tiekimo sutarčių, projektų administravimo sutarčių vykdymu turi būti pagrįstos jų atlikimą įrodančiais dokumentais.
Išlaidos, susijusios su statybos darbų atlikimu turi būti pagrįstos Projekto vykdytojui pateikiant kiekvienos Rangos sutarties ataskaitinio periodo:
  1. suvestinį (supaprastintą) atliktų darbų aktą (1 priedas);
  2. detalų atliktų darbų aktą (2 priedas);
 3. pakeitimų nurodymus >>> ir Atmintinė projektų vykdytojams „Dėl Pakeitimo nurodymo forminimo“ >>> 
  4. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą (jei taikoma);
  5. perėmimo pažymą;
  6. atlikimo pažymą.
Projekto vykdytojas teikdamas mokėjimo prašymą (ir prie jo pridedamus dokumentus), kuriame deklaruojamos išlaidos, padarytos pagal darbų (rangos) sutartis, Agentūrai taip pat turi pateikti elektroninėje formoje suvestą detalių atliktų darbų aktų kontrolinę lentelę (4 priedas), kurioje atsispindi atlikti darbai pamėnesiui bei suvestinių (supaprastintų) atliktų darbų aktų kontrolinę lentelę (5 priedas) pamėnesiui pagal atskiras sutartis.

Darbuotojų projekto darbo laiko apskaitai pildomas laikaraštis (6 priedas).Mokėjimo prašymų teikimas

Projekto vykdytojas mokėjimo prašymą projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyta tvarka teikia Agentūrai popierine (kartu su išlaidų pagrindimo dokumentais) ir elektronine formomis.

Pasirašius finansavimo ir administravimo sutartį, projekto vykdytojo institucijos (organizacijos) vadovui suteikiama prieiga prie Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų duomenų mainų svetainės (toliau – DMS), iš kurios projekto vykdytojas gali atsisiųsti iš dalies užpildytą mokėjimo prašymą. Jei nėra tokios galimybės, projekto vykdytojo prašymu Agentūra atsiunčia iš dalies užpildytą mokėjimo prašymo elektroninę formą. Agentūrai patvirtinus mokėjimo prašymą, projekto vykdytojas apie tai informuojamas per DMS.

 

Informacija apie mokėjimo prašymų grafiką 

 

Mokėjimo prašymų teikimo grafiko forma (aktuali 2013-05-30 redakcija)