PAŽEIDIMŲ TYRIMO IR FINANSINIŲ KOREKCIJŲ NUSTATYMO TVARKA

Įtariami pažeidimai, susiję su 2007-2013 m. finansavimo laikotarpio projektais, tiriami ir nustatomi vadovaujantis Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1225 „Dėl Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ >>> 73-89 punktais, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ >>> 193 – 199¹ punktais ir Metodinėmis pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1K-173 „Dėl Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“>>>

Pažeidimą įtarti / nustatyti gali bet kuris Agentūros darbuotojas, vykdydamas projekto administravimo, kontrolės arba audito funkcijas. Taip pat informacija gali būti gaunama iš kitų institucijų, įtarusių pažeidimą ar gavusių informacijos apie įtariamus pažeidimus iš Valstybės kontrolės, Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų institucijų.
Netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) projektą paramos gavėjui gali būti taikomos teisės aktuose numatytos poveikio priemonės:
• nutraukiama projekto finansavimo ir administravimo sutartis ir pareikalaujama grąžinti sumokėtas lėšas;
• sumažinamas projekto finansavimas ir (ar) pareikalaujama grąžinti sumokėtų lėšų dalį;
• išskaičiuojama sumokėta lėšų dalis iš projekto vykdytojo pateikiamų mokėjimo prašymų;
• apie įtariamą nusikalstamą veiką visuomet informuojama Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba;
• priimami kiti sprendimai.

 

Nustatant pažeidimus, susijusius su pirkimais, kuriems taikomas ar iš dalies taikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, vadovaujamasi Europos Komisijos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. C(2013) 9527 patvirtintomis Gairėmis dėl Komisijos finansinių korekcijų, taikytinų Sąjungos išlaidoms, valdomoms pagal pasidalijamojo valdymo principą, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo (angl. k. „Guidelines for determining financial corrections to be made by the Commission to expenditure financed by the Union under shared management, for non-compliance with the rules on public procurement“) (toliau – Gairės) >>>

 

Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų 8 priede Finansinių korekcijų taikymo apraše yra detalizuota Gairėse nustatytų finansinių korekcijų taikymo tvarka ir įtvirtintos aplinkybės bei kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama nustatant finansinės pataisos dydį tais atvejais, kai Gairės už tam tikro pobūdžio pažeidimus numato kelis galimus finansinių pataisų dydžius. Tokiais atvejais reikšmingos yra šios aplinkybės:

 

1) ar pirkimas nekelia tarptautinio susidomėjimo (išskyrus tarptautinį pirkimą) (pvz., vertinama, ar kitose valstybėse narėse esantys ūkio subjektai siekė pateikti pasiūlymą dėl pirkimo, arba, kai apie tai nėra duomenų, vertinama, ar panašiuose pirkimuose (vadovaujantis turima analogiškų projektų informacija) tokie ūkio subjektai dalyvavo, ir kt.);

 

2) ar nebuvo neteisėtai ribojama rangovų, prekių tiekėjų ir (ar) paslaugų teikėjų konkurencija (pvz., vertinama, ar sudarytos sąlygos bet kuriam potencialiam rangovui, prekių tiekėjui ir (ar) paslaugų teikėjui pateikti pasiūlymą, pateiktų pasiūlymų skaičius ir kt.);

 

3) ar dėl nustatytų diskriminuojančių reikalavimų nebuvo atmestų pasiūlymų;

 

4) kitas, atsižvelgiantį pažeidimo pobūdį ir jo sunkumą, laikantis proporcingumo principo sprendimą dėl nustatyto pažeidimo priimančios institucijos nustatytas aplinkybes (pretenzijų ir skundų nebuvimas savaime nėra lengvinanti aplinkybė).

 

Siekiant išvengti pažeidimų rekomenduojame:
• prieš pradedant įgyvendinti projektą, įvertinti galimą projekto riziką, sunkumus bei pasirūpinti patikimu finansavimo šaltiniu bei reikiamais žmogiškaisiais ištekliais projektui įgyvendinti;
• rengiant paraišką, atsakingai nustatyti rodiklius, kurių bus siekiama įgyvendinant projektą;
• išanalizuoti teisės aktus, susijusius su prašoma / gaunama parama bei projekto įgyvendinimu (nuoroda į taisės aktus);
• prieš pradedant vykdyti pirkimų procedūras, parengtą pirkimų dokumentaciją suderinti su Agentūra;

 

• tinkamai tvarkyti buhalterinę apskaitą;
• nuolat bendrauti ir bendradarbiauti su Agentūra.