AGENTŪROS PATVIRTINTI PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAMS

Agentūros direktoriaus 2009 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. T1-70 nustatyti statybos darbų, kurie bus vykdomi vadovaujantis FIDIC, pirkimams privalomi ir rekomenduojami nurodymai:

 

 

Paslaugų pirkimo dokumentams Agentūros nustatyti privalomi ir rekomenduojami nurodymai:

 

 

Primename, kad atsižvelgiant į perkamų paslaugų specifiką ir tarpusavio suderinamumą paslaugų pirkimai gali būti vykdomi tiek kiekvienai paslaugai atskirai, tiek jas apjungus. Vykdant vieną pirkimą apimantį kelias veiklas yra būtina į pirkimo dokumentus įtraukti abiems pirkimams taikomus privalomus reikalavimus.

Informuojame, kad nuo 2009-10-07 įsigaliojo Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“.

Atkreipiame dėmesį, kad jei projekto vykdytojo organizuojamiems pirkimams tipinių pirkimų dokumentų nėra parengta, pirkimo dokumentus pasirengia pats projekto vykdytojas vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, kitais LR teisės aktais bei atsižvelgdamas į Finansavimo ir administravimo sutarties nuostatas (jei sutartis dar nepasirašyta atitinkamai į Finansavimo sąlygų aprašo nuostatas). Minėtu atveju projekto vykdytojas rengdamas pirkimo dokumentus gali vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos parengtais ir www.vpt.lrv.lt skelbiamais standartinių pirkimo dokumentų pavyzdžiais.

 


Viešųjų pirkimų plano pateikimas Agentūrai

Projekto vykdytojas, Agentūrai pareikalavus, per nurodytą terminą turi pateikti Agentūrai Projekto viešųjų pirkimų vykdymo planą. Pasirašius Finansavimo ir administravimo sutartį, projekto viešųjų pirkimų vykdymo planas tampa sutarties priedu. Projekto pirkimų vykdymo plane turi būti numatyti visi pirkimai, apimantys Paraiškoje įvardytas projekto veiklas. Į pirkimo planą gali būti įtraukti:

  • Statybos darbų pirkimas;
  • Techninių projektų ir /arba pirkimo dokumentų paslaugų pirkimas;
  • Statybos darbų techninė priežiūra;
  • Projekto administravimo paslaugos;
  • Projekto viešinimo paslaugos;
  • Paraiškos rengimo paslaugos (jei šios lėšos yra tinkamos finansuoti iš ES struktūrinių fondų);
  • Projekto audito paslaugos (jei būtina);
  • Įrangos įsigijimas;
  • Kita.

Projekto vykdytojas gali skelbti vieną pirkimą kelioms veikloms atlikti (pvz. techninei priežiūrai ir projekto administravimui), tačiau tokiu atveju pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad paslaugų tiekėjas šių paslaugų atlikimą įvardytų atskiromis sumomis.

Pirkimo dokumentų ir pirkimų procedūrų derinimas su Agentūra

Vadovaujantis projekto finansavimo ir administravimo sutarties bendrųjų sąlygų 11.1.2 papunkčio reikalavimu Projekto vykdytojas privalo teikti dokumentus, reikalingus pirkimų priežiūrai atlikti, ir derinti juos Įgyvendinančiosios institucijos nustatyta tvarka (žr. Agentūros direktoriaus 2014-11-27 įsakymu Nr. T1-190 patvirtintą „Projektų viešųjų pirkimų priežiūros tvarkos aprašą“ (2015-01-01 aktuali redakcija).

Atkreipiame dėmesį, kad Projekto vykdytojui vykdant pirkimą elektroninėmis priemonėmis, Agentūrai nereikia teikti dokumentų, kurie yra įkelti į CVPIS sistemą.

Agentūra, vadovaudamasi savo vidine tvarka priskiria projekto viešiesiems pirkimams taikomas Pirkimų priežiūros procedūras ir apie tai informuoja projekto vykdytoją. Projekto vykdytojas agentūrai derinti teikia tiktai Agentūros reikalaujamus dokumentus nustatytais terminais. Pirkimų, kuriems numatyta taikyti paskesnę pirkimų priežiūrą, dokumentų Agentūra iš anksto nevertina.

Informuojame, kad LR Apeliacinis teismas 2010-04-27 d. civilinėje byloje Nr. 2A-582/2010 pripažino įvykdytą viešąjį pirkimą negaliojančiu, o jo pagrindu sudarytą rangos sutartį niekine, kadangi perkančioji organizacija atsisakė pirkimo dokumentuose nustatytos nuoseklios pasiūlymo vertinimo tvarkos (t.y., pirkimo dokumentai numatė, kad pirma turi būti vertinamas dalyvių atitikimas kvalifikaciniams reikalavimams, o po to – atitikimas techniniams ir finansiniams reikalavimams, tuo tarpu perkančioji organizacija, siekdama kuo greičiau užbaigti procedūras, kvalifikacinio, techninio ir finansinio atitikimo vertinimą atliko ne paeiliui, bet lygiagrečiai tuo pačiu metu, suplakant pasiūlymų atitikimo skirtingoms konkurso sąlygoms vertinimą į vieną procedūrą). Teisėjų kolegijos nuomone, tokie perkančiosios organizacijos veiksmai pažeidė lygiateisiškumo ir skaidrumo principus.
Prašome projektų vykdytojų užtikrinti, kad, atliekant pasiūlymo vertinimą, būtų laikomasi pirkimo dokumentuose nustatytos nuoseklios pasiūlymo vertinimo tvarkos. (2010-05-14 aktuali redakcija).

Pirkimų priežiūros procedūros: