TEISĖS AKTAI

I. Teisės aktai, reguliuojantys Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros veiklą

 

2007-2013 m. FINANSAVIMO LAIKOTARPIS

1.    Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.003203091F72/TAIS_430961

2.    Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1225;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7E52040798B2/TAIS_469632

3.    Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B2C4287B0BDD/GKoKjszCxW

4.    Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C314E38AAA6/JHbLSIHAVB

5.    Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D4DF346F2D85/CDpYPspgjn

6.    Metodinės pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1K-173;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4EDC337C6F0C/HTpMAHgeqJ

7.    2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo ir grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 1K-184;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EA99D0C2B2D6/WzcMlzbRfz

 

II.  Teisės aktai, įtvirtinantys Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros vykdomos projektų priežiūros srities reikalavimus

 

2007-2013 m. FINANSAVIMO LAIKOTARPIS

1..2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006, įsteigiantis Sanglaudos fondą ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1164/94;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:32006R1084

2.        2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 2006 m. liepos 11 d. nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/1999; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1400651036527&uri=CELEX:02006R1083-20131221

3.        2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1828/2006, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1828-20111201&qid=1401798110438&from=LT

4.        Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179;  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437992&p_tr2=2

5.        Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C314E38AAA6

6.        Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 1K-066 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo";

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ACEDA28DBDD1

7.        Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-212;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C6F0D28B6744/ZRIwTDpOSk

8.        Projektų, bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų, netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-203;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F2E8A050CD78

9.        Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų duomenų elektroninių mainų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-038;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B3A5800FE81/zAELUzfYRg

10.    VP3-1.4-AM-01-V priemonės „Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. D1-523;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.897D9AA455A6/iteggAXtlq

11.    VP3-1.4-AM-01-V priemonės „Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas“ projektų finansavimo sąlygų II aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-351;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BD1D678B452F/byhTwqPVDT

12.     VP3-1.4-AM-02-V priemonės „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-583;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.189A2775F7FE/gaZaGDNttd

13.    VP3-1.4-AM-03-V priemonės „Užterštų teritorijų poveikio vertinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. D1-517;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.57990264E7C0/aZRObsvBVT

14.    VP3-1.4-AM-04-R priemonės „Vandens telkinių būklės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-611;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F0F673A077F0/HLKBgOCFuB

15.    VP3-1.4-AM-05-V priemonės „Pajūrio tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. D1-266;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7EAA8224B13B/xZBbxMlVCi

16.    VP3-1.4-AM-06-R priemonės „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-615;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8EA06D74F444/OuDzoABlTr

17.    VP3-1.4-AM-07-V priemonės „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. D1-510;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.912E2F5B09DE/kNkocrXQYr

18.    VP3-1.4-AM-08-V priemonės „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. D1-605;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FE829B395072/wNWTqDZvlu

19.    VP3-1.4-AM-09-K priemonės „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-603;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B0A0A370A094/KMyamzaQpn

20.    VP3-1.1-AM-02-V priemonės „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. D1-454;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ECFEBB159C64/YbfyKrxAvS

21.    VP3-3.1-AM-01-V priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-401;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D170C57A37F7/gTlhTxXSmP

22.    Priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ veiklos „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. D1-659;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9560D53524B4

23.    Priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-442;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.11592D7C7230/xQQmdaRoCu

24.    Priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ veiklos „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. D1-248;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.982A451E41C2/rrPAfNKNML