LAIKINASIS FINANSAVIMAS

Pagal 2014–2020 m. programos laikinojo finansavimo tvarką įgyvendinant vandentvarkos projektus, APVA svetainėje buvo pateiktas Agentūros paaiškinimas, kad išlaidos už projektų viešinimą neapmokamos kol nebus pasirašyta 2014–2020 m. arba 2007–2013 m. programos projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Paaiškinime taip pat buvo aptartas galutinių mokėjimo prašymų pateikimas, paslaugų sutarčių vykdymas, veiklų įgyvendinimo termino pratęsimas.

 

Visi projektai, šiuo metu įgyvendinami pagal 2014–2020 m. programos laikinojo finansavimo tvarką, bus administruojami pagal 2014–2020 finansavimo programos priemonę 05.3.3-APVA-V-013 (toliau – Priemonė). Priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše, kuris paskelbtas 2016 m. sausio 27 d., nurodyta: „jei projektai buvo pradėti įgyvendinti pagal Laikinosios tvarkos apraše nustatytą tvarką, tinkamos visos paraiškoje numatytos informavimo apie projektą priemonės“. Vadovaujantis, aukščiau išdėstyta informacija, Agentūra, biudžeto lėšų naudojimo sutartyse nustatyta tvarka, galės apmokėti išlaidas patirtas už visas biudžeto lėšų naudojimo sutartyse numatytas viešinimo priemones, jeigu išlaidos atitiks bendruosius išlaidų tinkamumo reikalavimus. Apie viešinimo veiklose naudojamą 2014–2020 ES fondų investicijų ženklą skaitytičia.