Apie mus - aplinkos projektų valdymo agentūra

APIE MUS

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra yra šiuolaikiška profesionali įstaiga, administruojanti Europos Sąjungos fondų (ISPA, Europos regioninės plėtros, Sanglaudos fondų, LIFE+ programos), LAAIF, Klimato kaitos, Atliekų tvarkymo, Aplinkos apsaugos rėmimo programų ir valstybės lėšomis finansuojamus aplinkos sektoriaus projektus.

Vykdomi LIFE gebėjimų stiprinimo, NATURALIT, Dvynių, Vystomo bendradarbiavimo projektai.

Aplinkos projektų valdymo agentūra teikia paslaugas aplinkosauginių projektų vykdytojams, užtikrinančias, kad projektai yra įgyvendinami efektyviai, racionaliai ir atitinka keliamus reikalavimus.

Pagrindinės Agentūros funkcijos:

- Finansuotinų projektų vertinimas ir atranka;

- Pareiškėjų ir projekto vykdytojų konsultacijos ir mokymai;

- Sutarčių su pareiškėjais sudarymas;

- Projektų įgyvendinimo priežiūra;

- Patikros projektų įgyvendinimo vietose;

- Pirkimų priežiūra;

- Mokėjimo prašymų pagrįstumo užtikrinimas ir lėšų išmokėjimas;

- Pažeidimų prevencija ir tyrimas;

- Duomenų apie įgyvendinamus projektus sisteminimas;

- Viešinimo ir informavimo veikla.

Nuostatai

Asmenų aptarnavimo tvarka