Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros iššūkiai

Aplinkos projektų valdymo agentūroje (APVA) š. m. rugsėjo 20 – spalio 31 d. vyko susitikimai pagal 05.2.1-APVA-R-008 priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ su įgyvendinamų projektų vykdytojais. Susitikimuose dalyvavo Aplinkos ministerijos, APVA ir įgyvendinamų projektų vykdytojų atstovai.

Siekiant, kad projektai būtų įgyvendinti laiku, tinkamai bei pasiekti projektų rezultatai, buvo aptariami šie klausimai: Stebėsenos rodiklio pasiekimas, Sutaupytų lėšų panaudojimo ir papildomo finansavimo poreikis bei Finansinio plano vykdymas.

Aptariant Stebėsenos rodiklio pasiekimus konstatuota, kad 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše (patvirtintas LR finansų ministro 2014-12-30 įsakymu Nr. 1K-499) numatyta, jog stebėsenos rodiklis apskaičiuojamas taip: konteinerių ar kitų įrenginių pajėgumai apskaičiuojami jų skaičių dauginant iš jų tūrio (maksimalaus galimo pripildyti kiekio), atliekų tankio bei vidutinio išvežimų per metus skaičiaus. Atlikus visų įgyvendinamų projektų rodiklių peržiūrą matome riziką, kad numatyti stebėsenos rodikliai gali būti nepasiekti. Investiciniuose projektuose numatyti pakuočių bei kitų perdirbti tinkamų atliekų išvežimų dažniai panašios apimties projektuose smarkiai skiriasi. Todėl yra didelė tikimybė, kad dėl nuo skirtingų aplinkybių priklausantis išvežimų dažnis gali būti fiksuojamas nevienodai skirtingų projektų vykdytojų, dėl to rodiklio vertinimas ir skaičiavimai nebus palyginami.

Aptarus sutaupytų lėšų panaudojimo ir papildomo finansavimo poreikį sutarta, kad veikloms, susijusioms su rodiklio reikšmės pasiekimu, poreikis naudoti sutaupytas lėšas ir papildomą finansavimą yra pagrįstas bei atitinka projektų finansavimo taisykles. Svarstant šį klausimą buvo aptarta papildomų veiklų atitikimas Aprašo reikalavimams, papildomo finansavimo ir sutaupytų lėšų atitikimas projekto administravimo ir finansavimo taisyklių reikalavimams (20 skirsnis). Projektų vykdytojų paprašyta pateikti informaciją apie poreikį papildomoms veikloms.

Susitikimuose taip pat aptartas 2018 m. finansinio plano vykdymas. Iki š. m. lapkričio mėn. projekto vykdytojai įvykdė 43 proc. finansinių įsipareigojimų. Siekiant užtikrinti spartesnį apmokėjimą už atliktus darbus bei paslaugas savivaldybėms pasiūlytas avanso projektui apmokėjimas bei išlaidų kompensavimas jas apmokėjus rangovams bei paslaugų teikėjams.

Projekto vykdytojams pateikus visą informaciją ir ją apibendrinus bus apsispręsta dėl metodinių nurodymų (rodiklių skaičiavimui) projektų vykdytojams pateikimo bei papildomo finansavimo krypčių.